REGULAMIN XXXIII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO
FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW „KSF NIEPOKALANA 2019”

1. Czas i miejsce Festiwalu „KSF Niepokalana 2019”

1.1.     Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana” 'AD zwany w skrócie Festiwalem „KSF Niepokalana ‘AD”
          jest imprezą coroczną, zainicjowaną w roku 1986 przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Stowarzyszenie
         "Rycerstwo Niepokalanej" oraz  Klasztor Ojców Franciszkanów  w Niepokalanowie,
 który w roku 2017 zrezygnował ze wsparcia Festiwalu. 
         Festiwal roku 2017 odbywa się pod Osobistym Patronatem Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej
 oraz Komitetu Honorowego z udziałem
         Prymasa Polski, biskupów - członków Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Episkopatu Polski do spraw Środków Społecznego  Przekazu. 
         Tradycyjnego wsparcia przy organizacji Festiwalu udziela Ministerstwo Kultury poprzez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska SA  
        oraz Fundacja Polska-Europa-Polonia.       

1.2    W roku 2019 projekcje i imprezy festiwalowe są organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe w Warszawie i w Józefowie  oraz w innych miastach w kraju i zagranicą.

1.3.    Zgłoszenia prac festiwalowych są przyjmowane do 8 lipca 2019 roku przez Biuro Festiwalu ul. Barska 2
w Warszawie.
Uroczyste Otwarcie
 Festiwalu i projekcje będą zorganizowane 1 września 2019 r. w Józefowie (20 km od Warszawy) w 100 rocznicę Parafii MB Częstochowskiej w Józefowie.
Uroczyste Zakończenie Festiwalu odbędzie się 22 września 2019 r w Warszawie.

2.    Cele i zadania Festiwalu

         2.1.      coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, 
           inspirowanego wartościami ewangelicznymi;
2.2.
       wspieranie twórczości filmowej  i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;
2.3.
       poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;
2.4.
       pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach. 

3.    Patronat,  organizatorzy i sponsorzy

3.1.    Organizatorem Festiwalu jest  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego,  którego   Zarząd powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu oraz zaprasza członków Komitetu Honorowego Festiwalu.

3.2.   Osobisty Patronat nad Festiwalem od roku 2017 pełni  Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
  Do Komitetu Honorowego zapraszani są m.in. przedstawiciele Episkopatu Polski i przedstawiciele nauki, kultury
  i życia społeczno-politycznego z kraju i zagranicy.

3.3.    W poszczególnych latach do grona współorganizatorów i partnerów mogą być przyjęte inne organizacje i instytucje.

3.4.  Komitet Organizacyjny powołuje:
-  
 Komitet Honorowy,
-  
 Komisję Selekcyjną,
-   Międzynarodowe Jury

3.5.   Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu w formie 
darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz Festiwalu. 

4. Kategorie filmów i multimediów

4.1. Filmy są oceniane w 5 kategoriach konkursowych:  
- filmy fabularne i widowiska telewizyjne, 
- filmy dokumentalne, 
 
- programy telewizyjne,
- edukacyjne i 
 katechetyczne
- filmy amatorskie.
                                       

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych: 
- słuchowiska radiowe
- reportaże i krótkie audycje cykliczne.

4.3 Programy multimedialne oceniane są w dwóch kategoriach
- prezentacje multimedialne
- teledyski

4.4 Strony internetowe www. oceniane są bez podziału na kategorie.

4.5. W miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić 
        nowe, bardziej szczegółowe podziały. 

5. Nagrody

5.1.  Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX   'AD  przyznawana za film,  niezależnie od  jego kategorii.

5.2. W kategoriach filmowych oraz w kategoriach programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych 
       przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe: pierwsza, druga i trzecia.
  

5.3.  Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych oraz dla programów multimedialnych przyznaje Jury Festiwalu.

5.4. W kategorii stron internetowych przewidziane są nagrody przyznawane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.

5.5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe Festiwalu mają z reguły charakter honorowy (dyplomy).

5.6.  Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Festiwalu.

5.7. Pozaregulaminowe nagrody specjalne mogą być ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy 
       pod warunkiem zgłoszenia regulaminu ich przyznawania najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem Festiwalu 
      i zaakceptowania  przez Komitet Organizacyjny.

5.8. Promocja. Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu, a także informacje 
       o partnerach i sponsorach są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym, wydawanym w języku polskim i angielskim 
      oraz na stronach internetowych Festiwalu 
www.ksfniepokalana.pl

6. Komisja Selekcyjna i Międzynarodowe Jury Festiwalu

6.1.  Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł, dopuszcza filmy i prace multimedialne 
        do prezentacji na Festiwalu jako zgodne z celami Festiwalu oraz kwalifikuje filmy i prace multimedialne 
        do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę ich treść, przesłanie i formę. 
        Komisja Selekcyjna ma prawo do ostatecznego kwalifikowania filmów i programów 
 do poszczególnych kategorii.

6.2.   Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznaje nagrody regulaminowe i zatwierdza nagrody pozaregulaminowe (specjalne).  
      W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów  i prac multimedialnych.

6.3. Decyzje Komisji Selekcyjnej i Międzynarodowego Jury są ostateczne.

7. Zgłoszenia prac festiwalowych

7.1.  Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich trzech latach. 
W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą 
 być zgłaszane filmy starsze. 
Czas trwania filmu amatorskiego nie może przekraczać 40 min.

7.2.  Zgłoszenia kopii do przeglądu selekcyjnego są przyjmowane na płytach DVD, CD lub SD lub przesłane drogą elektroniczną
        przez umożliwiające zapis na dysku komputerowym programy typu wetransfer, vimeo, mybridge, google itp. 
|
7.3. 
 Każda praca winna być opisany na przesłanym drogą elektroniczną w formacie .doc lub .rft  oddzielnym Formularzu Zgłoszenia. 
        Formularze można pozyskać z Internetu    
www.ksfniepokalana.pl lub www.warszawa.mazowsze.pl/ksfniepokalana,,
      
 uzyskać emailem lub otrzymać w Biurze Festiwalu ul. Barska 2, 02-315 Warszawa tel. (+48) 22 8234489

7.4.     Prace mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej  lub angielskiej listy dialogowej 
   Dla filmów w wersji polskiej wymaganie wersji angielskiej dotyczy filmów zakwalifikowanych do 
Przeglądu Konkursowego.  

7.5. Prace należy zgłaszać do Biura Festiwalu mieszczącym się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego w Warszawie, ul. Barska 2.
       wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia  i 5 kopiami DVD lub CD oraz zwiastunem (trailerem) na  adres Biura Festiwalu. 
      Zgłoszenia należy przesyłać sukcesywnie w terminie do 90 dni przed zakończeniem Festiwalu,  w roku 2019
-
 do 8 lipca 2019 r.

7.6. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane na stronach internetowych Festiwalu i przesłane zainteresowanym        najpóźniej  15 dni przed Zakończeniem Festiwalu i rozdaniem nagród.

7.7. Prace zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Konkursowego  mogą być prezentowane  na  Festiwalu w wersji 
       poprawionej (udoskonalonej), dostarczonej przez autorów  najpóźniej na 7 dni przez Zakończeniem Festiwalu.

 7.8. Pełne koszty przesłania prac do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. 

 7.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych m.in. w internecie, na płytach promocyjnych   czy w radiu  i telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7.10. Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą  być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

8. Zgłoszenia prac multimedialnych

8.1.    Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2.
Zgłoszone prace
 pozostają w Archiwum Festiwalu |i mogą  być wykorzystywane bezpłatnie do prezentacji  niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych.

9. Uczestnictwo w Festiwalu
   
Uczestnictwo w Festiwalu i zgłoszenia są z reguły bezpłatne 
   
Zgłoszenia osobistego udziału (pobytu)  są przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed Zakończeniem Festiwalu. 

10. Program  Festiwalu

10.1.  Uroczyste zakończenie Festiwalu obejmuje: ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .i prezentacje wybranych nagrodzonych prac.

10.2.  Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak msze sw. , seminaria, dyskusje, wystawy,   przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, targi nagrań multimedialnych i sprzętu.

Za Komitet Organizacyjny
XXXIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu  Filmów i Multimediów – KSF Niepokalana 2019

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego