___________________________________

3001 Człowiek od poczęcia

Human being - since the moment of conception

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

22' program katechetyczny / catechetic program

Kolejne etapy rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, od momentu poczęcia aż do narodzin, to fascynująca przygoda. Do niedawna była ona "zakryta" dla naszych oczu. Obecnie, dzięki rozwojowi techniki, ciekawą opowieść psychologa można było zilustrować unikatowymi zdjęciami. Film zainteresuje zarówno uczniów szkół podstawowych jak i młodzież prawie dorosłą.

The consecutive stages of the development of a child in the pre-natal period, i.e. from the moment of conception until the moment of birth, are a fascinating adventure which, until not long ago, was "covered" before our eyes. Thanks to the technical progress made in recent times, this interesting story, which is told by a psychologist, has been illustrated with unique pictures. The film will prove to be of interest to both: primary school children and to grown up individuals.

___________________________________

3002 Do progu dojrzewania

From birth to adolescence

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło", Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

19' program katechetyczny

/ catechetic program

Rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka ukazany jako proces zmian od momentu narodzin do dojrzewania. Stopniowy wzrost możliwości dziecka stymulują rodzice i nauczyciele tak, by dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne i myślące oraz uzyskiwało własną tożsamość i identyfikację płciową. Wbrew pozorom film "Do progu dojrzewania" nie jest przeznaczony dla dzieci, lecz dla starszej młodzieży, która zaczyna już zyskiwać perspektywę widzenia samego siebie i swojego rozwoju. Zrozumienie tych procesów, rozpoznanie ewentualnych zranień, świadomość własnych cech charakteru, upodobań i predyspozycji pozwoli młodym łatwiej wejść w proces samowychowania. Adresatem filmu jest młodzież, rodzice i nauczyciele.

The film shows the physical, mental and emotional development of a child, shown as a process of changes which take place from the moment of birth until the period of adolescence. The gradual development of the child's capabilities is stimulated by the parents and by the teachers - in such a way as to ensure that the child becomes increasingly independent, both physically and intellectually, and acquires his or her own personal and sexual identity. On the contrary to what the title of the film might indicate, this film is not addressed to children, but rather to older teenagers. This is because it is not until you are in you teens that you may develop a perspective from which you can have a look at yourself and your development. An understanding of these processes, identification of wounds that could have possibly been experienced, as well as being aware of the features of one's own character, one's own tastes and predispositions will make it easier for young people to undertake the process of self-education. The film is addressed to teenagers, parents and teachers.

___________________________________

3003 Tajemnice kobiecości

The secrets of being a woman

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

19' program katechetyczny

/ catechetic program

Nastolatki - to rozwijające się dzieci, które potrzebują dużo miłości i mądrego przewodnictwa dorosłych. Taką postawę prezentuje w filmie matka, która pomaga swym córkom wejść w świat dorosłości. W szkole uczniowie otrzymują informacje o budowie układu rozrodczego, cyklicznych zmianach i zasadach neurohormonalnej regulacji procesów zachodzących w ich organizmach. "Tajemnice kobiecości" to przewodnik dla nastoletnich dziewcząt i ich rodziców.

Teenagers are to be looked at as children in the process of development who need a lot of love and a wise guidance of the adults. This is the approach which, in this film, is presented by the mother who helps her daughters to enter the reality of being grown up persons. The young viewers are provided with information about the structure of the reproductive system, the cycles of changes and the principles of the neurohormonal regulation of the processes that occur in their bodies. "The secrets of being a woman" is a guide for teenage girls and their parents.

___________________________________

3004 Tajemnice męskości

The secrets of being a man

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

18' program katechetyczny

/ catechetic program

Proces dojrzwania chłopców ukazany od strony fizjologicznej a także psychicznej i emocjonalnej. Skuteczne kierowanie swoim rozwojem wymaga od nastolatka zrozumienia tego procesu i towarzyszących mu zjawisk. Komentarze fachowców mogą niewątpliwie pomóc kilkunastoletnim chłopcom w akceptacji własnej płciowości i rozwoju pozytywnych wartości. Analogicznie jak film poprzedni. "Tajemnice męskości" skierowane są do nastoletnich chłopców i ich rodziców.

The process of puberty in boys, shown in the physiological, intellectual and emotional aspects. An effective control of his own process of adolescence makes it necessary for the teenage boy to understand this process and the accompanying phenomena. The comments provided by professionals may undoubtedly help teenage boys to accept their own sexual nature and to develop positive values. Like "The secrets of being a woman", this film is addressed to teenage boys and to their parents.

___________________________________

3005 Człowiek istota płciowa

A human being is a sexual being

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

24' program katechetyczny

/ catechetic program

Podobieństwa i różnice płciowe - to temat dla młodych niewątpliwie ciekawy. Oprócz podstawowych informacji natury biologicznej, realizatorzy filmu wskazują na znaczenie popędu płciowego i miłości w życiu człowieka. Adresatem filmu jest młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice i nauczyciele.

Similarities and differences related to sex are undoubtedly an interesting topic for young people. Apart from the basic biological information, the authors of the film point to the significance of the sexual drive and love in the life of a human being. The film is addressed to post-elementary school children, to their parents and to the teachers.

___________________________________

3006 Etyka seksualności

The ethics of sexuality

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

24' program katechetyczny

/ catechetic program

Głównym tematem filmu są ważne wybory, jakich musi dokonywać młody człowiek w sferze seksualności. Inicjacja seksualna w kontekście małżeństwa, rodziny i odpowiedzialności - szansą na udane życie. W takim duchu komentują ten problem również młodzi rozmówcy. Inne, równie istotne zagadnienie, to postawa wobec antykoncepcji, środków wczesnoporonnych i naturalnego planowania rodziny. Informacje biomedyczne przekazane są przez lekarzy; wypowiadają się również i komentują "użytkownicy", t.j. młode małżeństwo. Film jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.

The main theme of the film is the importance of the choice which must frequently be made by a young person in the area of sexuality. Sexual initiation in the context of marriage, family and responsibility provides a chance for a successful life. This is how the problem is commented on also by the young interviewers. Another problem which is equally important is the attitude to contraceptives, abortion stimulating agents and natural family planning. The bio-medical information is provided by the doctors, whereas the comments and remarks are made by the "users" - a young married couple. The film is addressed to post-elementary school teenagers and to teachers.

___________________________________

3007 Dramat aborcji

The drama of abortion

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

21' program katechetyczny

/ catechetic program

Wypowiedzi lekarza - byłego abortera i osób uwikłanych w ten dramat najlepiej uzmysłowią dlaczego "nie" aborcji. Syndrom poaborcyjny, który dotknął nie tylko samych kobiet, ale i ich rodzin, to problem społeczny. Jaka jest jego skala? Film ukazuje jak raniące, bolesne i długotrwałe w skutkach są konsekwencje przeprowadzonej niegdyś aborcji. Psycholog wskazuje drogę wyjścia i leczenia takich zranień. Film przeznaczony jest dla starszej młodzieży, rodziców i nauczycieli.

The statements made by a doctor - a former aborter - and by persons who have experienced this tragedy will be helpful in the understanding why we should say "NO" to abortion. The post-abortion syndrome, which afflicts not only the women themselves, but also their families, is a society-wide problem. What is the scale of it? The film shows how injurious, painful and long-lasting are the consequences of an abortion that has once been performed. A psychologist shows a way out of this problem and the method to heal those wounds. The film is addressed to older teenagers, parents and teachers.

___________________________________

3008 Naturalne planowanie rodziny

Natural family planning

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

29' program katechetyczny

/ catechetic program

Medycyna współczesna uchyla rąbka tajemnicy i uczniowie wkraczający w dorosłe życie mogą dowiedzieć się, w jaki sposób odłożyć poczęcie dziecka, a kiedy jest największa szansa zajścia w ciążę. Na te pytania odpowiadają w sposób fachowy lekarz i młode małżeństwo - użytkownicy naturalnych metod planowania rodziny. Animacja komputerowa idzie w sukurs informacjom i wspiera obrazem, by ożywić wyobraźnię widza i wzbudzić podziw dla natury. Film przeznaczony jest dla starszej młodzieży, rodziców i nauczycieli. Może być także pomocny w nauczaniu przedmałżeńskim.

Current medical science uncovers this secret. School students who are about to enter the life of adults have a chance to learn how to postpone the conception of a child, and when the chances of getting pregnant are the biggest. These topics are professionally addressed by a medical doctor and by a young married couple - "users" of the natural methods of planning the family. Computer animation gives an image to aid the information, which stimulates imagination capabilities in the viewers and arouses admiration for the nature. The film is addressed to older teenagers, parents and teachers. It may also be useful in pre-marriage teachings.

___________________________________

3009 Czas oczekiwania

The time of expectant waiting

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

22' program katechetyczny

/ catechetic program

Znaczenie właściwego przygotowania się do poczęcia dziecka i porodu. O szkole rodzenia informuje lekarz i opowiadają pary małżeńskie. Tematem filmu jest także postawa ojca wobec faktu rodzicielstwa i tworzenie się nowych relacji między domownikami oczekującymi na dziecko. Film przeznaczony jest dla starszej młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Importance of getting properly prepared for the conception and delivery of a child. A medical doctor and married couples speak about the child-bearing school. The film also addresses the attitude of the father towards being a parent, and the development of new relationships between family members who are expecting a child. The film is designed for older teenagers, parents and teachers.

___________________________________

3010 Miłość

Love

reż./dir. Izabela Drobotowicz-Orkisz

prod. Fundacja "Źródło",Zakład "Wychowawca", Kraków, 1999

20' program katechetyczny

/ catechetic program

Miłość to jeden z najważniejszych tematów w zakresie wychowania do życia w rodzinie. O potrzebie doznawania miłości i umiejętności jej dawania wypowiada się psycholog i pedagog. Istota miłości i jej rodzaje, przedstawione w krótkim ale trafnym zarysie, mogą wzbudzić u młodych widzów refleksję, że warto uczyć się kochać. Świadectwa małżeństw, szczególnie tych dojrzałych, potwierdzają prawdę o rozwoju miłości aż do przysłowiowej "grobowej deski". Trzeba tylko umieć ją pielęgnować. Film przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, rodziców i wychowawców.

Love is one of the most important topics concerned with the bringing up to life in the family. The need to obtain love and to be able to give love is commented on by a psychologist and a pedagogist. The nature of love and its varieties, shown in a brief, and at the same time in a relevant way, may stimulate young viewers to the reflection that it is worthwhile to learn to love. The sharing of married couples, and particularly those who have matured, confirm the truth that love develops - as they say - "until one's last breath". The only thing is that one has to take care of it. The film is addressed to post-elementary school teenagers, parents and teachers.

___________________________________

3011 Stworzyć wiatr

To conjure the wind

reż./dir. Mariusz Malec

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, 1999

31' dokumentalny / documentary

Tryptyk opisujący pasje fotograficzne Stanisława Markowskiego: polski pejzaż, żywioł zmian, kreację.

A tripartite film which illustrates photo-making passions of Stanisław Markowski:

- landscape,

- impetus of changes,

- creation.

___________________________________

3012 Polacy z Interioru

Poles from the Interior

reż./dir. Ewa Stankiewicz, Bartosz Konopka

prod. Media Art., TVP SA Telewizja Polonia, Warszawa, 1999

16' dokumentalny / documentary

To tak, jakby się znaleźć w innej strefie czasu, miejsca i obyczaju. Film pokazuje prostotę, prawdę i piękno ludzi-zjawisk, ludzi, którzy są szczęśliwi. Polacy żyjący w głębi brazylijskiego buszu, którzy nigdy nie byli w Polsce ani oni, ani nawet ich rodzice. Dziadkowie i pradziadkowie przekazali im język polski, zaszczepili miłość i szacunek do drugiego człowieka i do ziemi. Możemy posłuchać czystej dziewiętnastowiecznej polszczyzny.

It is like finding yourself in a different zone of: time, place and custom. The film shows the simplicity, the true nature and the beauty of unusual people - people who are happy. These are Polish people who live in the middle of the Brazilian bush and who have never been in Poland - neither they themselves nor even their parents. The legacy left to them by their grandparents and great grandparents was: the Polish language, and the love and respect for their neighbours and for the land. The film gives a chance to listen to an unspoilt Polish language which was spoken in the 19th century.

___________________________________

3013 Dwa domy

Two homes

reż./dir. O.Andrzej Danilewicz SVD

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, 1998

20' dokumentalny / documentary

Siostra Prakseda, mimo że jest zakonnicą, mieszka w domu rodzinnym, który uchodzi za najstarszy drewniany budynek na Kaszubach. Opiekuje się swoją chorą mamą. Tu jest potrzebna, ale przecież należy do klasztoru. Jak się w tym odnależć?

Although she is a religious sister, Sr. Prakseda lives in her family home, which is said to be the oldest house made of wood in the Kashubian Region. She looks after her mother, who is ill. This is where she is needed - although she belongs to the convent. How to decide where you really belong?

___________________________________

3014 ... Ale pozostała muzyka

... But the music has remained

reż./dir. Ryszard Jasiński

prod. Biełorusfilm, Białoruś, 1998

19' dokumentalny / documentary

Nie trzeba wymieniać nazwiska. Wystarczy usłyszeć kilka taktów poloneza, który uczynił kompozytora nieśmiertelnym. Ogiński czuł się politykiem i dyplomatą, historykiem i pisarzem. Dla innych był patriotą, który walczył o niezależność Ojczyzny lub człowiekiem, który liczył na łaski monarchów, by z ich pomocą zmienić bieg historii. Jednak historia wybrała go jako kompozytora. Nieprostą życiową drogę zakończył we Florencji. Pogrzebany został obok Michelangello Buonarotti w kościele Santa Croce ... tak daleko od ojczystej mazowieckiej ziemi.

There is no need to give the name. It is just enough to hear a few tacts of the polonaise which has made its composer immortal. Ogiński himself felt that he was a politician, diplomat, historian and writer. For others, he was a patriot who was fighting for the independence of this Motherland, or a person who expected blessings of the monarchs in order to change the course of history. History, however, chose him as a composer. His complicated walks of life came to an end in Florence, where he was buried beside Michelangello Buonarotti in the Church of Santa Croce ...... so far away from his native Mazovian Land.

___________________________________

3015 Wojciecha Ziembińskiego

Droga Niepodległości

Wojciech Ziembiński

and his way to independence

reż./dir. Andrzej R. Arwar

prod. , , 1999

24' dokumentalny / documentary

Film o znanym działaczu niepodległościowym Wojciechu Ziembińskim. Wojciech Ziembiński od lat jest animatorem uroczystości niepodległościowych. Zabiegał o wybudowanie pomnika Pomordowanym i Poległym na Wschodzie. Od dwóch lat ciężko chory czekał na dzień wizyty Ojca świętego pod pomnikiem na Muranowskiej.

This is a film about Wojciech Ziembiński, who is well known for his active engagement in the idea of independence and who has, for a number of years now, been animating celebrations to commemorate of independence. He strived for erecting a monument to commemorate Those Murdered and Killed in the East. Suffering for two years from a severe disease, Wojciech Ziembiński awaited the visit of the Holy Father, at the foot of the Monument in Muranowska Street.

___________________________________

 

___________________________________

3016 Całopalenie

Burnt-offering

reż./dir. Ewa Świecińska

prod. RTL 7, Warszawa, 1999

37' dokumentalny / documentary

Wspomnienia kolegów Papieża o nim samym.

Remembrances of the Pope - shared by his colleagues.

___________________________________

3017 Tu jest nawet i nieżle

It's not that bad here

reż./dir. Zygmunt Skonieczny

prod. ART. Studio - Artur Skonieczny,

Łódź, 1999

25' dokumentalny / documentary

Dwustuletnie dzieje czeskiej emigracji wyznaniowej na przykładzie kościoła ewangelicko- reformowanego w Zelowie k. Bełchatowa. To oni, Czesi, założyli miasto, rozwinęli przemysł włókienniczy, pobudowali tutejsze szkoły. I choć dziś z większości stali się mniejszością, to nadal żyją zgodnie z katolikami i ludźmi innych wyznań. Oni jeszcze przed wojną gwarantowali tolerancję w tym mieście, bo było tu aż jedenaście wyznań żyjących w zgodzie i "po bożemu". Czesi zachowali do dziś język, wyznanie i obyczaje, choć są już Polakami, tyle że czeskiego pochodzenia.

This is a twenty-year history of the Czech religious emigration, presented using the example of the Evangelical Reformed Church in Zelowo near Bełchatów. It is these Czech people who set up the town, developed the textile industry and built up local schools. Once a majority, they have presently become a local minority. Nevertheless, they peacefully coexist with local Catholics and with other religious denominations. Still before the War, they guaranteed tolerance in their town, where people representing 11 different religious denominations "lived a peaceful and honest life". The Czechs have retained their language, religion and tradition - in spite of the fact that they have already become Poles - Poles of Czech origin.

___________________________________

3018 Recidivisti

Recydywiści

Habitual criminals ("Jailbirds")

reż./dir. B. Eglite

prod. Latvijas Nacionalais kinematografijas centrs, Łotwa, 1999

35' dokumentalny / documentary

Od tysięcy lat dobro i zlo koegzystują w świecie. Walka między nimi toczy się w każdej osobie od dnia urodzenia do chwili śmierci. Co wygra? Podczas obserwowania, dowiadywania się i próby zrozumienia więźniów ptaszki więzienne , autorów filmu zmusza nas do myśleć o moralności, naturze, losie ludzkich istot i Bogu .

For thousands of years the good and the evil coexist in the world. The fight between the two goes on in every person from the day of birth to the moment of death. Which is going to win? While observing getting to know and trying to understand the prisoners jailbirds,the authors of the film urge to think of the morale,the nature, the fate of a human begin and God.

___________________________________

3019 Będziecie moimi świadkami

You will be my witnesses

reż./dir. Zdzisław Sowiński

prod. Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, Poznań, 1998

54' dokumentalny / documentary

Film ukazuje pracę księży pallotynów - misjonarzy wśród ludności brazylijskiej.

The film shows the work of Pallotin priests, missionaries, among the people in Brazil.

___________________________________

3020 Krzyk o miłość

Screaming for love

reż./dir. Franciszek Fred Rzeszutek

prod. Edgor-Film Studio Foto-Video,

Gorlice, 1996

30' amatorski / amateur

To głęboko realistyczne socjologiczne i psychologiczne studium ludzkich uczuć, doświadczeń i zachowań, przeżyć i doznań, będące intymnym procesem, wewnetrzną potrzebą autorki wychowanej w polskiej katolickiej rodzinie.

This is a deeply realistic, sociological and psychological study of human feelings, experiences, behaviours and sensations - an intimate process and an internal need of the author, who has been brought up in a Polish catholic family.

___________________________________

3021 Serdecznie dobry człowiek

A whole- and kind-hearted man

reż./dir. Artur Pasik, Krzysztof Stawecki

prod. Studio Obiektyw S-ka z o.o.,

Warszawa, 1999

15' dokumentalny / documentary

Impresja o Słudze Bożym Edmundzie Bojanowskim, założycielu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Matki Bożej Niepokalanej. Epizody z jego życia i efekty działalności poznajemy z wypowiedzi sióstr i kapelana Zgromadzenia.

This is an impression about the Servant of God, Edmund Bojanowski, who was the founder of the Sisters Servants of Mary. Episodes from his life and the fruits of his efforts are made known to us through the sharing of the Sisters and the Chaplain Priest of the Convent._

__________________________________

3022 Medjugorje a l'aube du troisieme millenaire

Medżugorie u progu trzeciego tysiąclecia

Medjugorie at the threshold of the third millennium

reż./dir. Andrzej Rostworowski

prod. Rassemblement A Son Image,

Kanada, 1999

59' dokumentalny / documentary

Od prawie dziewiętnastu lat Matka Boża ukazuje się w szczególny sposób w Medżugorie - małej wiosce w byłej Jugosławii, a obecnie w Republice Bośni i Hercegowiny. Podczas tych spotkań dominuje słowo mir - pokój, którego podstawą jest wiara i nawrócenie, modlitwa, post, sakrament pojednania. Od początku objawień do dzisiaj, ponad dwadzieścia pięć milionów pielgrzymów przybyło tutaj z całego świata. Film przedstawia całość tego wydarzenia od początków bardzo utrudnionych przez władze komunistyczne. Pokazuje liczne wywiady i analizy naukowe przeprowadzane na widzących w czasie objawień. Asystujemy wielkiemu tłumowi wiernych w godzinach modlitwy, adoracji i Eucharystii. Film pokazuje także niezwykłe owoce tego wielkiego wydarzenia.

Almost 19 years have passed since the first, unique apparition of Our Lady in Medjugorje, a small village in former Yugoslavia, presently in the Republic of Bosnia Hercegovina. What happens during these apparitions is dominated by the word "MIR" - "Peace", founded on conversion, faith, prayer, fasting and the sacrament of reconciliation. Since the beginning of the apparitions, the place has been visited by more than 25 million pilgrims who have come here from all over the world. The film presents the entire history of this event - starting from the beginning, when the whole thing was made very difficult by the communist regime. It also shows the numerous interviews with and research analyses of the visionaries during the time of the apparitions. Assisted by the huge crowd of the faithful, gathered to pray, the viewer may participate in the uniquely beautiful time of prayer, adoration of the Blessed Sacrament and Eucharist. The film also shows the unusual fruits of this great event.

___________________________________

3023 Molokai - the story of father Damien

Molokai - opowieść o ojcu Damianie

reż./dir. Paul Cox

prod. Era Films, Belgia, 1999

117' fabularny / feature film

Wiek XIX. Prawdziwa historia księdza, który objął misję na wyspie Molokai, wyspie trędowatych.

19th century. A true story of a priest who started a mission on the Molokai Island - a lepers' island.

___________________________________

3024 Kohabitacja, czyli o współistnieniu

Cohabitation - coexistence

reż./dir. Jacek Schmidt

prod. Studio Filmowe Itaka, Łódź, 1999

57' dokumentalny / documentary

Film jest próbą porównanania koegzystencji różnych wyznań w XIV wieku w Łodzi z obecnymi relacjami między poszczególnymi religiami i ich wyznawcami.

The film is an attempt to make a comparison between the former coexistence of different religions in the 14th century in Łódź, and the present relations between different religions and their believers.

___________________________________

3025 Fascynacja

Fascination

reż./dir. Janusz Grzegorz Pogorzelski

prod. Camon Inc., Canada, 1999

46' dokumentalny / documentary

Jest to film dokumentalny opowiadający o życiu i twórczości artysty malarza Stanisława Konarz-Konarzewskiego. Artysta zmarł w 1999 roku w Montrealu.

This is a documentary film which speaks about the life and work of a painter, Stanisław Konarzewski. The artist died in 1999 in Montreal.

___________________________________

3026 Za wiarę i za ojczyznę

For faith and motherland

reż./dir. , Wanda Rollny

prod. Postulacja Procesu Beatyfikacji Męczenników II wojny światowej, Włocławek, 1999

34' dokumentalny / documentary

Film przedstawia sylwetki i proces beatyfikacji 108 męczenników drugiej wojny światowej, beatyfikowanych przez Ojca świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1999 roku w Warszawie.

The film presents the profile and beatification process of 108 martyrs of World War 2 - beatificated by Holy Father John Paul II on 13.06.1999 in Warsaw.

___________________________________

3027 Eustachia i głodne duchy

Eustachia and hungry spirits

reż./dir. Albert Zawada

prod. , , 2000

11' amatorski / amateur

Bohaterem tego filmu jest siostra Eustachia prowadząca jadłodajnię przy ulicy Szaszerów 141 w Warszawie.

The main character of the film is Sister Eustachia, who runs an eating house at 141 Szaserów Street in Warsaw.

___________________________________

3028 Kontuzja płci

Contusion of the sex

reż./dir. Albert Zawada

prod. , , 1999

10' amatorski / amateur

Treścią filmu jest zagadnienie współczesnej kobiecości ukazane przez pryzmat zawodów sportowych w zapasach kobiet.

The film addresses the issue of being a woman in the contemporary world - shown against the background of women's wrestling championships.

___________________________________

3029 "Bóg uśmiecha się"

" Bóg uśmiecha się"

"God is smiling"

reż./dir. Agata Jarosz, Hanna Bednarczyk

prod. Wideotak - Tadeusz Kuna, Śrem, 1999

47' amatorski / amateur

Opowieść o "Śremsongu" czyli Wielkopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej, o fenomenie burzliwego rozwoju imprezy, która nie jest typowym festiwalem, o tysiącach młodych ludzi - od przedszkolaków do maturzystów - którzy corocznie przybywają do Śremu, aby uczestniczyć w "wyśpiewanych rekolekcjach", aby być razem bliżej Boga, aby wspólnie odkrywać, że "Bóg uśmiecha się, kiedy widzi, że człowiek śpiewa".

This is a story about the "Śremsong", i.e. the Greater Poland's Review of Religious Songs - the phenomenously vivid development of the event which is not a typical festival. The film tells us about the thousands of young people --- including both pre-elementary school children and secondary school graduates --- who come to Śrem every year to participate in what is called "a singing retreat", to be closer to God in the company of other people, to jointly discover that "God is smiling when He sees that people sing songs".

___________________________________

3030 Kolorowy świat Darii

Daria's colourful world

reż./dir. Iwona Michalec

prod. TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, 1999

9' dokumentalny / documentary

Historia dziewczyny, która traci wzrok w wieku szesnastu lat. Daria nie poddaje się. Postanawia żyć normalnie, nie korzystać z przywilejów i ulg dla osób niepełnosprawnych. Studiuje informatykę, udziela lekcji angielskiego, dużo podróżuje, ma wielu orzyjaciół. Świat Darii nie stał się czarną plamą; jest kolorowy dzięki temu, że nie brak w nim nadziei i wiary.

This is a story of a girl who loses the ability to see when she is 16. Daria does not give up. She is determined to live a normal life, without taking advantage of the privileges and facilities for disabled people. She studies IT, gives lessons of English, travels a lot and has a lot of friends. Daria's world has not turned into being a dark place. It is full of colours - thanks to the presence of hope and faith in it.

___________________________________

3031 Boży wojownik

Soldier of God

reż./dir. Marzena Woźniak-Kruk, Jan Zub

prod. , , 1999

17' dokumentalny / documentary

Bohaterem filmu jest ksiądz Mirek z parafii w Jastrzębiu Zdroju. Poza tym, że jest kapłanem, jest również instruktorem wschodnich sztuk walki oraz pracownikiem firmy ochroniarskiej. Film opowiada o życiowych pasjach księdza Mirka, jego pracy na plebanii oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Film porusza kwestię dwoistości ludzkiej natury i zarazem umiejętności pogodzenia tylko pozornie sprzecznych ze sobą filozofii.

The hero of the film is Fr. Mirek - a priest from a parish in Jastrzębie Zdrój. Apart from being a priest, he is also an instructor in self-defence techniques that are rooted in the tradition of the Far East. He also works as a security guard. The viewers are told about Fr. Mirek's life passions, about his work in the parish and his involvement with children and young people. The film addresses the problem of the duality of human nature.

___________________________________

3032 Kawał życia Edmunda Majkowskiego

- rzeźbiarza

A large part of the life of Edmund Majkowski - a sculptor

reż./dir. Janusz Horodniczy,

Krzysztof Wojciechowski

prod. TVP SA Program 2 Redakcja Programów

Artystycznych, Warszawa, 1999

30' dokumentalny / documentary

Edmund Majkowski - wybitny rzeźbiarz-batalista uprawiający również rzeźbę o charakterze sakralnym i ludowym ulega wypadkowi. Piła tarczowa ucina mu prawą rękę. Dzięki cudowi, jakiego dokonał z Bożą pomocą lekarz chirurg, ręka została przyszyta. Rzeźbiarz, przekonany o pomocy Bożej, znów tworzy.

Edmund Majkowski, an outstanding sculptor of battle scenes, also creating pieces of art with sacral and folk motives, has an accident: A disc saw cuts off his right hand. Thanks to the miracle done by the surgeon with the help of God, the hand is stitched on again. The sculptor, who is confident about the help of God, starts creating again.

___________________________________

3033 Marian Kasprzyk

reż./dir. Krzysztof Wojciechowski

prod. TVP SA Program 2 Redakcja Programów Artystycznych, Warszawa, 1999

23' dokumentalny / documentary

Marian Kasprzyk - bokser, mistrz olimpijski z Tokio. Dziś schorowany (po resekcji nowotworowych fragmentów przewodu pokarmowego), mimo fatalnego stanu zdrowia opiekuje się swoją sparaliżowaną żoną. Twierdzi, że dostał łaskę od Boga i że ta możliwość udzielania żonie pomocy jest dla niego wielkim szczęściem.

Marian Kasprzyk - a boxer and champion of the Olympic Games in Tokyo. Today - being a sick man (after resection of cancer-affected fragments of the alimentary duct) - despite his miserable health condition, he looks after his wife, who is affected with paralysis. He says that he has received a grace from God and that the help he gives to his wife is for him a great blessing and happiness.

___________________________________

3035 Wizyta Ojca Świętego w Łowiczu

Holy Father's visit to Łowicz

reż./dir. Jadwiga Kamińska, Marek Kamiński

prod. Telewizja TOYA, Łódź, 1999

19' program katechetyczny

/ catechetic program

Reportaż z pobytu Jana Pawła II w Łowiczu ukazujący przybycie pielgrzymów, atmosferę oczekiwania, a także miejsce zgromadzenia po uroczystości oraz odlot Ojca świętego.

A coverage of John Paul's II visit to Łowicz, showing the arrival of the pilgrims and the atmosphere of expectation, and also the place of the gathering after the celebration and the departure of the Holy Father.

___________________________________

3036 W szkole babci Krychy

In the school of grandma Krycha

reż./dir. Krystyna Jakubowski

prod. Telewizja Osiedlowa Koĺo, Koło, 1999

180' amatorski / amateur

Jest to program cykliczny, który ma na celu dzielenie się wszystkim tym, co najważniejsze, tj. religią i wychowaniem w oparciu o skarby, jakie udało mi się zdobyć w rodzinnym domu (ok. dwudziestu pięciu nauczycieli w najbliższej rodzinie), od nauczycieli i katechetów, którzy kształtowali mnie w szkole i na uczelni (medycyna) oraz podczas czterdziestodwuletniej praktyki lekarskiej.

This is a feature programme the aim of which is to share all that what is most important, i.e. religion and education - seen against the background of treasures which the author came into possession of in her family home (ca. 25 teachers among the closest relatives) or received from her school teachers and teachers of religion, who contributed to her development at school, at the university (medical faculty) and in the job as a doctor (42 years).

___________________________________

3037 Peru

reż./dir. Mirosław Olszycki

prod. Centrum Multimedialne Arkadia, , 1999

55' dokumentalny / documentary

Opis wyprawy archeologicznej do Peru na tle historii, zabytków i najciekawszych miejsc w Peru.

A description of an archeological expedition to Peru, seen against the background of: history, historical monuments and places that are most interesting in Peru.

___________________________________

3038 Dzieci o ufnym spojrzeniu

Children with a trustful glance

reż./dir. Magdalena Lewandowska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, 1999

20' dokumentalny / documentary

Film z cyklu "Za szklaną ścianą"; przedstawia dzieci niepełnosprawne (z zespołem Downa) w środowisku klasy szkolnej, w domu rodzinnym oraz w grupie rówieśniczej w środowisku pozaszkolnym. Uchwycone zostały więzi i relacje występujące między dziećmi. Rodzice i rodzeństwo opowiadają o trudnościach wychowawczych, kłopotach i radościach dnia codziennego. Komentarz dr Jarosława Roli przybliża etiologię zespołu Downa i charakteryzuje zaburzenia rozwojowe dzieci. Film uczy rozumieć dzieci niepełnosprawne.

This film, which is the first film in the series: "Behind a glass wall", presents disabled children (afflicted with the Down syndrome) in the environment of the school class, family home and peer group outside school. The authors have captured the relationships and ties that have been established between the children. Their parents, brothers and sisters speak about the educational difficulties and about everyday problems and joys. The comments made by dr Jarosław Rola gives an insight into the causes of the Down syndrome and a picture of development disorders in these children. The film says how to understand disabled children.

___________________________________

3039 Jestem

I'm here

reż./dir. Magdalena Lewandowska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, 1999

20' dokumentalny / documentary

Film z cyklu "Za szklaną ścianą"; opowiada o dzieciach dotkniętych porażeniem mózgowym, pozwalając poznać dzieci niepełnosprawne i lepiej rozumieć ich potrzeby. Podkreśla, jak ważna jest dla nich edukacja w grupie rówieśniczej, kształcenie w systemie integracyjnym. Przedstawiono dzieci na zajęciach w przedszkolu, w szkole i w domu rodzinnym podczas zabawy i wykonywania domowych obowiązków. Wypowiedzi rodziców wyjaśniają problemy związane z trudem rehabilitacji oraz wychowania i edukacji dzieci. Komentarz merytoryczny dr Zofii Kułakowskiej zawiera krótką charakterystykę porażenia mózgowego.

This film, which is the third film in the video series "Behind a glass wall", speaks about children afflicted with brain palsy and makes the viewer more familiar with disabled children and with their needs. What is stressed here is the importance of the process of education in a peer group and in an integration scheme. The children are shown while having classes in the kindergarten, at school and in the family home - at play and at work in the house. The statements made by the parents explain the problems related to the effort of rehabilitation, upbringing and education of their children. A professional commentary by dr Zofia Kułakowska gives a short characteristics of brain palsy.

___________________________________

3040 Autyzm

Autism

reż./dir. Magdalena Lewandowska

prod. Wytwórnia Filmowa "Dydakta", Warszawa, 1999

19' dokumentalny / documentary

Film c cyklu "Za szklaną ścianą; opowiada o dzieciach autystycznych. Pokazano je w czasie zajęć w szkole, podczas zabawy i w codziennych sytuacjach w domu. Rodzice opowiadają o potrzebie zrozumienia dzieci oraz o mądrej wyrozumiałej miłości. Komentarz profesora Tadeusza Gałkowskiego zwraca uwagę między innymi na wybitne nieraz uzdolnienia dzieci autystycznych i ich możliwości edukacyjne. Film przekonuje widza do idei integracji i podkreśla, że wspólna nauka i zabawa dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami rozwija i wychowuje.

"Autism" - the second film in the video series "Behind a glass wall" - tells us about children affected with autism. The children are shown during classes at school, during recreation, and in everyday situations at home. The parents speak about the need to understand these children and about a wise and understanding love. The commentary by prof. Tadeusz Gałkowski highlights these children's abilities, which are sometimes quite outstanding and unique, and their capability to receive education. The film makes the viewer convinced as to the importance of integration and puts an emphasis upon the role of the presence of "able" peers in the process of joint education and recreation, which helps in the development and upbringing.

___________________________________

3041 Piękno starości

The joy of being old

reż./dir. Małgorzata Jurgowiak

prod. Program Katolicki "PIELGRZYM",

Śrem, 2000

16' amatorski / amateur

Wspomnienia z młodości dwojga starszych ludzi i świadectwo radości każdego wspólnie przeżytego dnia.

Two elderly people recall being young and share their joy of everyday life.

__________________________________

3042 Zarobić na wieczność

One should earn his eternal life

reż./dir. Teresa Sroga, Małgorzata Jurgowiak

prod. Tadeusz Kuna, Śrem, 1999

14' amatorski / amateur

Film opowiada o powołaniu do zakonu i wpływie św. Maksymiliana Marii Kolbego za życia (brat filmowy) i po śmierci na braci zakonnych.

The film speaks about St. Maximilian Maria Kolbe, his vocation to the convent and about the influence which he exerted on his convent brothers during his life and after death.

___________________________________

3043 Matka Boska Pustynna

Our Lady of the Desert

reż./dir. Jerzy Lubach

prod. Studio Filmowe "Kalejdoskop" Sp. z o.o., Warszawa, 1999

45' dokumentalny / documentary

Słynne odkrycia polskich archeologów w dorzeczach Górnego Nilu w starej Dongali (Sudan). Odkrycie świątyni św. Trójcy z około X wieku na pustyni Nubijskiej. Istnienie wczesnego chrześcijaństwa na tych terenach w okresie od VII do XII wieku.

Famous discoveries made by Polish archeologists in the tributary of the upper Nile River in Dongalia (Sudan) - discovery of the 10th century Holy Trinity Church in the Nubian Desert - early times of Christianity in this area in the 7th - 12th centuries.

___________________________________

3044 Zwrotnice nadziei

Hope on the tracks

reż./dir. Ryszard Kaczyński

prod. Studio Filmowe "Kalejdoskop" Sp. z o.o., Warszawa, 1999

24' dokumentalny / documentary

Emerytowany kolejarz podróżuje koleją bez celu po Polsce z czteroletnim synem swoich współlokatorów. Chce go uchronić od złego wpływu jego rodziców - alkoholików. Między czteroletnim Damianem a jego przybranym dziadkiem nawiązuje się wzajemna miłość.

A pensioned railway engineer travels by train all over Poland, without any purpose. He is accompanied by a four-year old son of his co-tenants. He wants to protect the boy against the negative influence of his alcoholic parents. A relationship of love develops between four-year old Damian and his adoptive grandfather.

___________________________________

3046 Dotknij mnie

Touch me

reż./dir. Jacek Knopp

prod. Studio Filmowe "Kalejdoskop" Sp. z o.o., Warszawa, 1999

18' dokumentalny / documentary

Tematem filmu są sceny z życia niewidomych dzieci w wieku przedszkolnym w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych w Laskach k/Warszawy. Film oparty jest na obserwacji dzieci, które są jedynymi bohaterami. Przestrzeń w większości ujęć pokazywana jest subiektywnie, ograniczona na odległość dotyku, który jest jedynym sposobem kontaktowania się dzieci z otoczeniem. Obraz jest czarno-biały, dźwięk stereofoniczny.

The film shows scenes from the life of blind children under six years old in the Blind Children's Centre in Laski near Warsaw. The film is based on the observation of the children, who are the only heroes here. Space is, for a greater part, shown from a subjective perspective - confined to as far as things can be reached by touch, which is the only way for the children to get into contact with the surrounding environment. Black and white picture and stereo sound.

__________________________________

3047 Tato I love you

Daddy, I love you

reż./dir. Piotr Morawski

prod. Studio Filmowe "Kalejdoskop" Sp. z o.o., Warszawa, 1999

48' dokumentalny / documentary

Jest to opowieść o dzieciach zaniedbanych, porzuconych przez biologicznych rodziców, które po latach upokorzeń trafiają do normalnej rodziny. O piątce polskich dzieci z Domu Dziecka, porzuconych przez rodziców alkoholików, którym amerykańskie bezdzietne małżeństwo stworzyło idealne warunki rozwoju. Tym razem fakt, że polskie prawo adopcyjne zabrania rozdzielania rodzeństwa, zadziałał na korzyść dzieci.

This is a story about children who are neglected and uncared of by their biological parents and who, after years of humilitation, find their place in a normal family. The film tells us about five children from children's home, who were abandoned by their alcoholic parents and who were then provided with uniquely good conditions of development by an American married couple who had no children of their own. The fact that the Polish adoption law does not allow separating brothers and sisters has been of great advantage to the children.

___________________________________

 

 

 

__________________________________

3048 Naśladowanie Chrystusa

Walking in the footsteps of Jesus Christ

reż./dir. Andrzej Gajewski

prod. AGAT - FILM, Łodź, 1996

24' dokumentalny / documentary

Bohaterem filmu jest Dawid, kilkunastoletni chłopak umierający na raka. Jest głęboko wierzący i swoją chorobę przyjmuje tak samo, jak przyjmowałby zdrowie. Jedno i drugie jest łaską Pana. Dawid jest szczęśliwy. Niepogodzona z umieraniem syna matka zaprasza do domu uzdrowicieli, księży, psychiatrów, zielonoświątkowców, wszystkich, którzy jej zdaniem mogą Dawidowi pomóc. W ostatniej scenie filmu mama wiezie do Częstochowy kartkę z życzeniem napisanym przez syna. Każdego, kto chciałby poznać jej treść, zapraszam do obejrzenia filmu.

This is a story about David, a teenage boy who is dying from a cancer disease. He has a deep faith and he accepts his illness in the same way in which he would accept a good health condition. Each of these two options is a grace from the Lord. David is happy. His mother, who cannot accept the upcoming death of her son, invites to their home various people who, she believes, could help her son - healers, priests, psychiatrists, members of the Church of the Pentecost. In the last scene of the film, the mother is going to Częstochowa with a piece of paper on which her son has written his wish. Anybody who would like to know what wish it was is invited to see the film.

___________________________________

3049 Peregrinatio Mariae Mundialis

reż./dir. Zdzisław Sowiński

prod. TVP S.A. Oddział Katowice Redakcja

w Częstochowie, Częstochowa, 1999

15' dokumentalny / documentary

Impresja ukazująca nawiedzenie Polski przez figurę Matki Bożej z Nazaretu.

An impression, showing visitation of the statute of Our Lady of Nazareth in Poland.

___________________________________

__________________________________

3050 Przestrzeń wypełniona miłością

A space filled with love

reż./dir. Zdzisław Sowiński

prod. TVP S.A. Oddział Katowice Redakcja

w Częstochowie, Częstochowa, 1999

14' dokumentalny / documentary

Rzecz o realizacji pomnika papieża Jana Pawła II dla Jasnej Góry.

Accomplishment of the monument of Pope John Paul II for "Jasna Góra".

___________________________________

3051 Oto ja, poślij mnie

Here I am, commission me

reż./dir. Zdzisław Sowiński

prod. TVP S.A. Oddział Katowice Redakcja

w Częstochowie, Częstochowa, 1999

14' dokumentalny / documentary

Pielgrzymka około siedmiu tysięcy alumnów ze wszystkich seminariów duchownych w Polsce na Jasną Górę. Przy tej okazji próba odpowiedzi na pytanie: jak rozumiem powołanie do kapłaństwa?

A pilgrimage of about 7000 students of all religious seminary schools in Poland to Jasna Góra. This provides an occasion t try to answer the question: "How do I understand vocation to priesthood?"

___________________________________

3052 Lubię tańczyć

I like dancing

reż./dir. Magdalena Iwińska

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, 1999

18' program telewizyjny / TV program

Reportaż z IV Otwartych Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim na Wózkach.

A coverage of the 4th Open Party-Dancing Championships for Wheel-Chaired Participants.

___________________________________

3053 Nasza Olimpiada

Our Olympic Games

reż./dir. Magdalena Iwińska

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, 1998

26' program telewizyjny / TV program

Reportaż z otwarcia i przebiegu VI Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

A coverage on the opening ceremony and further course of the 4th Special Olympic Games in Warsaw.

___________________________________

3054 Ukrzyżowany na Ukrainie

Crucified in the Ukraine

reż./dir. Magdalena Iwińska

prod. Telewizja Niepokalanów, Warszawa, 1999

13' program telewizyjny / TV program

Artystyczne ukazanie wizerunków Ukrzyżowanego, odnalezionych na Ukrainie i pokazanych na wystawie "Ukrzyżowany" na Zamku Królewskim w Warszawie.

An artistic presentation of the images of the Crucified - found in the Ukraine and put on display at an exhibition in the Warsaw Royal Palace called "The Crucified".

___________________________________

3055 Do Europy ... cz. II

"Malujemy swoje wnętrza"

To Europe ... - Part II "We are painting ourselves inside"

reż./dir. Krystyna Jakubowski

prod. Marceli Uciński, Koło, 1999

60' amatorski program katechetyczny

/ amateur catechetic program

Wiersze religijne i patriotyczne. Zachęta do fotografowania, majsterkowania, malowania, haftu, szydełkowania, czytania i służby w rodzinie (najpierw w rodzinie), umiejętność współżycia z kolegami w szkole i na ulicach.

Religious and patriotic poems. An encouragement towards taking photos, tinkering, painting, embroidering, knitting, reading, service in the family (family in the first place), ability to "live" at school, with friends, and in the street.

___________________________________

 

 

 

__________________________________

3056 Kromka chleba

A slice of bread

reż./dir. inż. Marceli Uciński

prod. Marceli Uciński, Koło, 1999

4' amatorski / amateur

Na tle tradycyjnych dożynek gminnych i pokazywanego zwyczaju dzielenia się chlebem pojawia się starszy człowiek. Widzimy go oczekującego na następną kromkę chleba, której jednak nie dostaje.

A traditional harvest-home festival and the custom of sharing bread with others provide a background for an elderly man, who appears waiting for a next slice of bread - which, however, he is not going to get.

___________________________________

3057 Bez murów

Without walls

reż./dir. Izabela Stapf

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, 1999

17' dokumentalny / documentary

Opowieść o człowieku, który dwadzieścia jeden lat spędził w więzieniu. Obecnie jest na warunkowym zwolnieniu. Jeszcze w więzieniu zaangażował się w wydawanie niezależnego katolickiego miesięcznika "Bez murów".

This is a story about a man who spent 21 years in prison. At the present moment, he has been released on a caution. While still in prison, he became engaged in publishing an independent Catholic monthly magazine called "Without walls".

___________________________________

3058 Jedenaście klęczników

Eleven kneeling-chairs

reż./dir. Ryszard Jasiński,

Ludgardas Gedrawiczus

prod. Ryszard Jasiński, Białoruś, 2000

25' dokumentalny / documentary

Siostry Nazaretanki przybyły do Nowogródka w 1929 roku, by objąć opiekę nad Białą Farą. Siostry zrosły się z życiem miasteczka i służyły wielonarodowościowej społeczności. Terror okupacyjny, po zajęciu tych ziem przez Niemców, rozpoczął się w 1942 roku. W dniu 18 lipca 1943 roku aresztowano dużą grupę ludzi, w tym i Polaków. Byli oni skazani na śmierć. Siostry Nazaretanki wspólnie podjęły decyzję ofiarowania swojego życia za uwięzionych. Siostra Stella powiedziała: Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają niż tych, którzy mają rodziny - módlmy się nawet o to". Ceną swego życia siostry Nazaretanki uratowały sto dwadzieścia osób. W dniu 5 marca 2000 roku Jan Paweł II wyniósł ku chwale ołtarzy Jedenaście Sióstr Męczenniczek z Nowogródka.

Nazarethan Sisters came to Nowogródek in 1929 to take care of a place there called "Biała Fara". They became integrated with the local town people and put themselves at the service of the local multinational community. The terror of Nazi occupation started there in 1942, after the German troops had conquered those territories. On 18th July 1943 the Nazis arrested a large group of people, including Polish people, and sentenced them to death. All of the Sisters decided to sacrifice their lives to save the people under arrest. One of the Sisters, Sr. Stella, said: "Dear God, if a sacrifice of life is needed, let it be us rather than those people, who have families - let us even pray for that". Giving their lives as the offering, the Sisters saved the lives of 120 people. The eleven Sisters - Martyrs of Nowogródek - were beatified by John Paul II on 5th March, 2000.

___________________________________

3059 Croagh Patrick

reż./dir. Jim Fahy

prod. Caroline Bleahen, Irlandia, 1996

26' dokumentalny / documentary

Od 1500 lat pielgrzymi, wielu z nich nagimi stopami, wchodzą w ostatnią niedzielę każdego lipca na najbardziej świętą górę Irlandii, Croagh Patrick. Według jednej z najbardziej znanych tradycji katolickiego Kościół w Irlandii - Święty Patrick, narodowy święty Irlandii, wszedł na tę górę około roku 440, wypędzając pogańskich bogów i przebywał tam i pościł na szczycie 40 dni i nocy . Wielka pielgrzymkowa tradycja, która teraz przyciąga ogólnoświatową uwagę, dorastał wokół tej legendy . Każdego roku około 40.000 pielgrzymów bierze udział we wspinaniu się na świętą górę . Niektórzy wchodzą po nierównym zboczu w ciemności boso ; inni pielgrzymują do szczytu w świetle dziennym . Pielgrzymkę rozpoczyna drobna młoda dziewczynka zdecydowana wspinać się pod górę i przeżywać w ten sposób swój modlitewny, pielgrzymkowy dzień .

For more than 1500 years pilgrims, many of them walking in the bare feet, have climbed Ireland's holiest mountain, Croagh Patrick, on the last Sunday of each July. According to one of the strongest traditions of the Catholic Church in Ireland, St Patrick, Ireland's national saint, climbed the great mountain about the year 440 AD; droveout pagan Gods who lived there and fasted on its summit for 40days and nights. A greatpilgrimage tradition, which now attracts worldwide attention, has grown up around the legend. Each year as many as 40000 pilgrims take part in the ascent of the holy mountain. Some climb the rugged slopes in the darkness in their bare feet; others make the journey to the summit in daylight. This programme opens with a tiny young girl's determination to climb the mountain and follows her prayerful progression pilgrimage day.

___________________________________

3060 Anatol też lubi podróże

Anatol also likes travelling

reż./dir. Dariusz Gajewski

prod. Angel House Ltd, Warszawa, 1999

25' dokumentalny / documentary

Film opowiada o oryginalnej muzyce Witolda i Anny Brodów. Źródłem tej muzyki jest polska tradycja ludowa. Film pokazuje nieprzerwaną więź pokoleniową, która realizuje się poprzez muzykę.

The film tells us about the unusual music by Witold and Anna Broda, which is inspired by the folk tradition. It shows an unbroken relationship between the generations which is brought into effect through music.

___________________________________

__________________________________

3061 Akowcy

Members of the National Army ("AK")

reż./dir. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki

prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, Warszawa, 1999

50' dokumentalny / documentary

Film o dramacie Akowców - przegranych zwycięzców, zdziesiątkowanych w czasie wojny, a potem systematycznie niszczonych przez lata PRL. Mówi o wpływie przedwojennego wychowania na charakter i poziom etyczny Akowskiej młodzieży. Próbuje zarazem przybliżyć współczesnemu widzowi bohaterską i tragiczną atmosferę tamtych czasów.

This film speaks about the drama of the members of the Polish National Army (Called "AK") - winners who are in fact losers: killed in huge numbers during World War 2 and then systematically destroyed by the People's Poland regime. The film speaks about the effect which the pre-war-time education of the young members of the AK had upon their ethical standards. At the same time, the viewers are given the chance of getting familiar with the heroic and tragic atmosphere of those times.

___________________________________

3062 Tobie Ojczyzno

Motherland, it is for you

reż./dir. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki

prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, Warszawa, 1999

21' dokumentalny / documentary

Relacja z uroczystości odsłonięcia oraz poświęcenia przez Ojca świętego Jana Pawła II Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Trzydziestodwu-

metrowy monument wzniesiony wg projektu profesora Jerzego Staniszkisa jest realizacją wieloletnich oczekiwań pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową.

A coverage of the celebrations of the unveiling and blessing, by John Paul II, of the monument to commemorate the Polish "Underground" State and the Polish National Army in Warsaw. The 32-m monument, erected according to the design by prof. Jerzy Staniszkis, is the fulfilment of the long-lasting expectations of the generation who has survived World War 2. The monument was financed from voluntary contributions.

___________________________________

3063 Jej taniec

Her dance

reż./dir. Weronika Wojnach

prod. AKF "Sawa", Warszawa, 1999

6' amatorski / amateur

Dziewczyna, spoglądając przez okno, widuje od czasu do czasu chłopaka, o którym często myśli. W telewizji ogląda fragment relacji z turnieju tańca towarzyskiego. Marzy o tym, żeby też zatańczyć. Istnieje jednak zasadnicza przeszkoda - jest przykuta do inwalidzkiego fotela.

A girl looks through the window. Sometimes she sees a boy whom she often thinks about. While watching TV, she looks at a party-dance contest. She also dreams of dancing. However, there is a significant obstacle to it - the girl is fixed in a wheel-chair.

___________________________________

3064 Okno

The window

reż./dir. Kacper Czubak

prod. AKF "Sawa", Warszawa, 1999

12' amatorski / amateur

Akcja filmu rozgrywa się w latach sześćdziesiątych. Kobieta przypadkiem wraca do miejsc swej młodości i przypomina sobie epizod, w którym nie mogła się na coś zdecydować; a potem było już za późno.

The story takes place in the 1960s. A woman happens to come back to the places where she spent her young years and she recollects a small incident: she could not make up her mind to do something, and then it was too late.

___________________________________

 

 

__________________________________

3065 Ale czad

What a stirr

reż./dir. Andrzej Wilowski

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, 2000

25' dokumentalny / documentary

Film o mężczyźnie, który przez kilkanaście lat był narkomanem i - jak sam mówi - dosięgnął dna. Miał omamy, biegały po nim prawdziwe robaki, gniło ciało. Trzykrotnie przekroczył dawkę śmiertelną marihuany. Wypatrywał śmierci... Pewnego dnia trafił jednak na rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym, bo chciał "dowalić nawiedzonym Jezuskom". "Dowalił", ale nie on, tylko jemu i nie umarł, lecz żyje. Ma wspaniałą żonę i dzieciaki. Mieszkają we własnym domu, a on jest wziętym terapeutą.

A story of a man who had been a drug-addict for more than ten years and - as he says - had 0reached the bottom of it: he had been pestered by worms and his body was in decay. On three occasions he had taken more than lethal doses of marijuana. He was looking out to die... However, he once found himself in a Charismatic Retreat - he just wanted to get those crazy followers of Jesus what he thought they deserved. A "blow" did came, but it was him who got it. He did not die - he is still alive. He has a wonderful wife and children. They have a house of their own, and he is a very popular therapeutist.

___________________________________

3066 Kolęda

Christmas carol

reż./dir. Andrzej Wilowski

prod. TVP SA Program 1 Redakcja Publicystyki, Warszawa, 2000

21' dokumentalny / documentary

Film o księdzu Józefie Fąfarze, proboszczu Parafii św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu koło Białego Boru. Na plebanii nie ma wiele pieniędzy i dóbr materialnych, ale jest dużo uśmiechu i ciepła. Kamera pokazuje księdza Józefa w domu podczas modlitwy, w kościele podczas mszy św., we wsi na drodze. Brzezie leży w specyficznym rejonie Polski. Bezrobocie jest tam ogromne. Posługa kapłańska księdza Józefa ma takie właśnie tło. Kamera "zagląda" też do domów parafian, m.in. do domu jedenastoosobowej rodziny; poznajemy jej troski i radości, bo u nich - tak jak na plebanii -obok biedy dostrzegamy też bogactwo...

The story is about Fr. Józef Fąfar - parish priest in St. Laurent's the Martyr Parish in Brzezie near Biały Bór. The parish house does not abound in money or material goods - instead, it offers a lot of smile and warmth. The camera follows the priest in whatever he is doing: prayer at home, Holy Mass, on the village road. Brzezie is located in a specific region of Poland which has an exceptionally high unemployment rate. This is where Fr. Józef carries on his ministry of a priest. The camera also looks inside the homes of the parish people. One of the families there is a family comprised of 11 persons. We get a closer look at their concerns and joys --- this is because in their home, like in the parish house, we can see poverty which is accompanied by wealth.

___________________________________

3067 Lednica 2000

reż./dir. Anna Skrzypczak

prod. Stowarzyszenie Edukacji Filmowo-Telewizyjnej.

Studio MIRIAM, Poznań, 1999

16' program telewizyjny / TV program

Reportaż ze spotkania młodych w Lednicy w ramach przygotowania do obchodów Jubileuszu Roku 2000. W filmie pokazano poszczególne części uroczystości, uporządkowane według słów modlitwy "Ojcze nasz".

A coverage of the meeting of young people in Lednica, which was organised in the course of preparations for the celebration of the Jubilee Year 2000. The film shows individual parts of the celebration, which have been arranged to follow the words of the "Our Father" prayer.

___________________________________

 

 

___________________________________

3068 Skok do nieba

Jumping to Heaven

reż./dir. Piotr Perczyński

prod. FRAMAX - STUDIO, Warszawa

Telewizja Niepokalanów, Warszawa, 1999

26' dokumentalny / documentary

Jest to opowieść o człowieku na wózku inwalidzkim. Jeden nierozważny krok w młodości - skok do wody - drastycznie zmienia jego życie. W chwili załamania z pomocą przychodzi sport. Wytrwałe dążenie do celu przynosi efekt. Bohater - Mirosław Piesak zdobywa w zawodach pływackich na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atlancie złoty medal i ustanawia rekord świata.

This is a story about a man on a wheelchair. One inconsiderate act made in his young times - a jump into water - drastically changes his life. It is sport that comes to help him out of his breakdown. His persistent effort to reach the goal is not in vein. Our hero - Miroslaw Piesak - takes part in the Para-Olympic Games in Atlanta and wins a gold medal in swimming, breaking a world record.

___________________________________

3069 Siostry Benedyktynki

St. Benedict Sisters

reż./dir. Bogna Widzińska

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

31' program katechetyczny

/ catechetic program

Program przedstawia Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek oraz porusza kwestie rozeznania powołania.

The film presents the Convent of St. Benedict Sisters and addresses the issue of discernment of one's vocation.

___________________________________

 

 

 

 

 

___________________________________

3070 Kościoły Województwa Zielonogórskiego

Churches in the Province of Zielona Gora

reż./dir. Zbigniew Kucharski

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

26' dokumentalny / documentary

Film przedstawia rys historyczny wybranych kościołów z terenu byłego Województwa Zielonogórskiego.

This is a historical outline of selected churches in the former Province of Zielona Gora.

___________________________________

3071 Czy wiesz, że ...

Do you know that

reż./dir. Zbigniew Kucharski

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1998

26' program telewizyjny / TV program

Program dotyka problemu spożywania przez ludzi najtańszych alkoholi.

The programme addresses the people's consuming of the cheapest alcoholic drinks.

___________________________________

3072 Pieśni adwentowe

Advent songs

reż./dir. Jacek Serżysko

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

14' program telewizyjny / TV program

Pieśni adwentowe w wykonaniu chóru kościelnego.

Advent songs sung by a church choir.

___________________________________

3073 Hospicjum

A hospice

reż./dir. Zbigniew Kucharski

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

13' program telewizyjny / TV program

Reportaż z funkcjonowania hospicjum stacjonarnego w Zielonej Górze

A coverage of the prefornance of a stationary hospice in Zielona Gora.

___________________________________

___________________________________

3074 Woodstock - Żary 1998

reż./dir. Witold Siłka

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1998

11' program telewizyjny / TV program

Relacja z ewangelizacji przeprowadzonej w 1998 roku podczas koncertów w Żarach w ramach imprezy "Przystanek Woodstock"

A coverage of the evangelisation outreach in 1998, carried out during the "Woodstock Stop" concerts in Zary.

___________________________________

3075 Pokój i dobro cz.I

Peace and goodness - Part I

reż./dir. Marcin Machowski

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

27' program telewizyjny / TV program

Relacja z Franciszkańskiego Festiwalu "Pokój i dobro" odbywającego się w Zielonej Górze w 1999 roku.

A coverage of the Franciscan Festival "Peace and goodness", held in Zielona Gora in 1999.

___________________________________

3076 Pokój i dobro cz. II

Peace and goodness - Part II

reż./dir. Marcin Machowski

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

27' program telewizyjny / TV program

Relacja z Franciszkańskiego Festiwalu "Pokój i dobro" odbywającego się w Zielonej Górze w 1999 roku.

A coverage of the Franciscan Festival "Peace and goodness", held in Zielona Gora in 1999.

___________________________________

3077 Pięć lat minęło

Five years after

reż./dir. Bogna Widzińska

prod. EURO COLOR TV S.A., , 1999

16' amatorski / amateur

Film przedstawia w sposób humorystyczny powstawanie i działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

A humorous presentation of the setting up and further activities of the Catholic Youth Association in the Zielona Gora - Gorzow Diocese.

___________________________________

3078 Jubilee 2000

Jubileusz 2000

reż./dir. Tererai Karimakwenda, Sr.Tendai Makonese OP

prod. Social Communications Department - Catholic Bishops Conference, Zimbabwe, 1999

110' program katechetyczny

/ catechetic program

Film o uczczeniu Wielkiego Jubileuszu naszego Pana. Celebrujemy 2000 lat od naszego wykupienia przez Jezus Chrystusa. Jubileusz 2000 opowiada krótko czym jest ten Jubileusz i że centralna osobą jest Jezus Chrystus, który 2000 lat temu stał się człowiekiem. On zmartwychwstał i jego Misja byłą kontynuowana przez jego następców. Chrześcijańskie inicjatywy cytowane w tym filmie są potwierdzeniem, że Chrystus żyje i kontynuuje swą misję w nas i przez nas. My jesteśmy częśią tamtego wielkiego ogniwa przez którego Jezus służy ludzi nawet dzisiaj. On bezustannie mieszka w nas i pomaga w naszych codziennych wysiłkach, by go naśladować .

Jubilee 2000 is about celebrating the Great Jubilee of our Lord. We celebrate 2000 years of our redemption by Jesus Christ. Jubilee 2000 tells briefly what this Jubilee is all about, is shows that the central figure in it is Jesus Christ who became a human being 2000 years ago. He rose from the dead and has ever since continued his Mission of redemption through his followers. The many Christian projects cited in this video are a manifestation that Christ is alive and continues his mission in us and through us. We are part of that great link through which Jesus continues to minister to people even today. He continues to live in us and to assist us in our daily efforts to follow in his footsteps.

___________________________________

 

 

___________________________________

3079 Słowa życia

Words of life

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. Fundacja Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1999

14' dokumentalny / documentary

Czy ulegnie zniszczeniu archiwum fotografii i dokumentów po kardynale Stefanie Wyszyńskim - Prymasie Tysiąclecia, skoro obecnie jego dziedzictwem interesuje się również młodzież.

Are the photographic and paper document records of Cardinal Stefan Wyszynski going to fall into disrepair (.....) if his legacy has presently aroused interest among young people?

___________________________________

3080 Czy masz ochotę na wspólnotę ?

Do you feel like being a member of a community?

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. Atelieur et Press de Taize, Francja, 1999

21' dokumentalny / documentary

Na czym polegają przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Warszawie na przełomie 1999 i 2000 roku?

Preparations for the 1999/2000 European Encounter of Young People in Warsaw.

___________________________________

3081 I przyszła do nas w gości

She came as our goest

reż./dir. Krzysztof Kubiak

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, 1999

28' program telewizyjny / TV program

Wizyta obrazu Matki Bożej w górskim przysiółku w Beskidach. Opowieści mieszkańców o obecności Matki Bożej w ich życiu.

A visitation of a picture of Our Lady to a mountain village in the Beskids. Stories told by the local people about how they experience the presence of Our Lady in their lives.

___________________________________

 

___________________________________

3082 Afrykańska Misja Święta

Holy Mission in Africa

reż./dir. Marek Stacharski

prod. TVP S.A., Warszawa, 1999

22' dokumentalny / documentary

Praca polskich misjonarzy na pustyni Kalahari w Republice Południowej Afryki. Kontakt z miejscowymi ludźmi uczy ich pokory oraz miłości i zrozumienia drugiego człowieka.

The work of Polish missionaries in the Kalahari desert in South Africa. The contacts with local people teach them humility, love and understanding of another human being.

___________________________________

3083 Ucieczka od Złego

Escape from the evil

reż./dir. Marek Stacharski

prod. TVP S.A., Warszawa, 1999

21' dokumentalny / documentary

Bohaterami filmu są młodzi ludzie uwikłani w satanizm. Próbują wyzwolić się od swoich przeżyć. Czy możliwa jest ucieczka od Złego?

The main characters in these film are young people who have become involved in Satanism. They try to get free from their experiences. Is it possible to escape the Evil?

___________________________________

3084 Pan z wami

May the Lord be with you

reż./dir. Leon Daniel

prod. , , 1997

9' amatorski / amateur

Groźna powódź z lipca 1997 roku w dolinie rzeki Odry w okolicy Kędzierzyna-Koźla. Pokazano zniszczenia spowodowane żywiołem - zalane domy mieszkalne i gospodarstwa, a także miejscowy kościół. Na tle tego kataklizmu pokazano ludzi, którzy borykają z trudnościami codziennego życia, jednak nie zaniedbują modlitwy. Uczestniczą w mszy świętej, która z powodu zalania kościoła odprawia się na podwórku jednego z rolników.

Flood disaster in 1997 in the Oder River valley near Kedzierzy-Kozle. The disaster provides a background for showing people who participate in a Holy Mass celebrated in the yard of a farmhouse (the local church has been flooded), and the destruction caused by the flood.

___________________________________

3085 Pierwsze uderzenie

The first beat

reż./dir. Leon Daniel

prod. , , 1998

14' amatorski / amateur

W filmie pokazano trudną i uciążliwą a zarazem precyzyjną pracę przy odlewaniu dzwonów. Dzwonoodlewnictwo w Taciszowie ma swoją tradycję rodzinną już od 1808 roku. Wykorzystuje starą technologię i osiągnięcia sześciu pokoleń ludwisarzy bez ingerencji nowoczesnej techniki w produkcji tych wyjątkowych instrumentów. Wiele z tych dzwonów pełni służbę misyjną w Togo, Peru, Kanadzie, Egipcie, Szwajcarii, Niemczech, Białorusi, Ukrainie, Bułgarii, Austrii i Litwie.

The film shows the difficult and laborious job of bell-founding, which at the same time requires a high degree of precision. Bell-founding in Taciszow has its own family-based tradition dating back to the year 1808. The use of the old technology and practical knowledge of six generations of bell-founders has produced these unique instruments without having to resort to modern techniques. A number of these bells perform their mission service in Togo, Peru, Egypt, Switzerland, Germany, Belarus, Ukraine, Bulgaria, Austria and Lithuania.

___________________________________

3086 Kogel - mogel

Yolk stirred with sugar

reż./dir. Andrzej Wilowski, Wojciech Bliźniak

prod. TVP S.A., Warszawa, 2000

19' dokumentalny / documentary

Film o dwóch przyjaciołach: proboszczu parafii rzymskokatolickiej w Brennej (koło Bielska-Białej) księdzu Józefie Budniaku i proboszczu parafii ewangelickiej księdzu Marku Uglorzu.

This is a story about two friends who are parish pastors: Jozef Budniak - pastor of the Roman Catholic Parish in Brenna (near Bielsko-Biala), and Marek Uglorz - pastor of the Evangelic Church Parish.

___________________________________

3087 Renesansowy psałterz

Renaissance psalter

reż./dir. Stanisław Kubiak

prod. Q.B.A. KUBIAK Produkcja Filmów, Wrocław; TVP SA Oddział

we Wrocĺawiu, 1999

28' dokumentalny / documentary

Dzieje pierwszego tomu wierszy Karola Wojtyły pt. "Renesansowy psałterz" napisanych w latach 1938 - 1940.

The history of the "Renaissance Psalter" - the first volume of poems by Karol Wojtyla, written in the years 1938-1940.

___________________________________

3088 Żyć aż do końca

Living till the end

reż./dir. Barbara Pawłowska

prod. TVP S.A., Warszawa, 1998

31' dokumentalny / documentary

Jest to film o godności śmierci i człowieka cierpiącego. Temat śmierci jest przez wielu traktowany jako tabu - niesłusznie. Śmierć jest jedyną pewną i stałą częścią naszego życia. O tym mówią bohaterowie filmu - rodzice zmarłych dzieci, sami chorzy, lekarze opieki paliatywnej, pielęgniarki i inni.

The film speaks about the dignity of death and of a human being in suffering. Many people regard the topic of death as a taboo, which is not the right attitude. This is because death is the only thing of our life which is certain and inevitable. This is what the heroes of the film speak about. These are parents whose children have died, people who are ill, palliative care doctors, nurses and others.

___________________________________

3089 The Story of Grandmas

Opowiesc o babciach

reż./dir. Cha-yun Young

prod. Ms. Nancy Wang, Taiwan, 1998

90' dokumentalny / documentary

Tajemnica pogrzebana przez 50 lat

A Secret Buried for 50 Years. The Story of Taiwanese "Comfort Wo

___________________________________

3090 "...Proste aby si hrali a neblbli..."

... Po prostu - aby grali i nie wyglupiali się

... Simply - so that they play and do not perform monkey ...'

reż./dir. O.Leos Ryska SDB

prod. Studio Telepace, Czechy, 1999

10' dokumentalny / documentary

___________________________________

3091 Ctyri sta let Mensich Bratru Kapucinu

400 lat Braci Mniejszych

400 Years of the Less Brethren Capuchins

reż./dir. Lucie Pracna

prod. Studio Telepace, Czechy, 1999

10' dokumentalny / documentary

___________________________________

3092 Svata Hora '99

Święta Góra '99 Krajowe spotkanie młodzieży

Nation wide counter of young people Svata Hora

reż./dir. O.Leos Ryska SDB

prod. Studio Telepace, Czechy, 1999

54' dokumentalny / documentary

Relacja z krajoweogo spotkania młodzieży w Świetej Górze w 1999 roku.

___________________________________

3093 E sul Monte Disse: "Pregate cosi..."

reż./dir. Loris Mazzetti

prod. Loris Mazzetti, Włochy, 1999

20' program telewizyjny / TV program

___________________________________

3094 Papież Polak

The Pope from Poland

reż./dir. Alina Czerniakowska

prod. TVP S.A., Warszawa, 1998

53' dokumentalny / documentary

Osobiste spojrzenie na fakt, iż papieżem został Polak Karol Wojtyła i znaczenie tego faktu.

A personal glance at the fact Karol Wojtyla from Poland has become a Pope, and the importance of this event.

___________________________________

3095 Zwycięstwo

Victory

reż./dir. Alina Czerniakowska

prod. TVP S.A., Warszawa, 1995

32' dokumentalny / documentary

Koniec II wojny światowej, Dzień Zwycięstwa świętowany w PRL. Czym było to "zwycięstwo" dla Polski i Polaków?

The end of World War II - the Day of Victory celebrated in People's Poland. What was this "victory" for Poland and for Poles?

___________________________________

3096 Czy musieli zginąć?

Did they have to be killed?

reż./dir. Alina Czerniakowska

prod. TVP SA Program 2, Warszawa, 1999

30' dokumentalny / documentary

Sprawa Powstania Warszawskiego. Próba odpowiedzi na tytułowe pytanie: czy musieli zginąć?

The issue of the Warsaw Uprising. An attempt to answer the question asked in the title of the film.

___________________________________

3097 I woschodit dień

I wschodzi dzień

The dawn

reż./dir. Oleg Mutalenko

prod. , Rosja, 1999

28' dokumentalny / documentary

Film pokazuje: 1) początek chrześcijaństwa w Ziemi Świętej, 2) początek chrześcijaństwa w Prusach, 3) wojnę i czas wojującego ateizmu, 4) odrodzenie się Kościoła w Kaliningradzie (Królewcu) i Obwodzie Kaliningradzkim.

The film shows: 1) the beginnings of Christianity in the Holy Land; 2) the beginnings of Christianity in Prussia; 3) the time of the war and the time of the "militant" atheism; 4) the revival of the Church in the Kaliningrad (Koenigsberg) District.

___________________________________

3098 Jezus

Jesus

reż./dir. Peter Sykes, John Kirsch

prod. John Heyman Campus Crusade for Christ, , 2000

93' fabularny / feature film

Życie publiczne Jezusa według słów Ewangelii św. Łukasza z uwspółcześnionym wstępem i zakończeniem (nowa skrócona wersja).

Public life of Jesus Christ according to the Good News told by St. Luke - with an updated introduction and ending (new, shortened version).

___________________________________

3099 Pięć moich matek

My five mothers

reż./dir. Michał Nekanda-Trepka

prod. TVP SA Program 1 Redakcja Programów Edukacyjnych, Warszawa, 1998

27' dokumentalny / documentary

Film opowiada o związkach pomiędzy siostrą zakonną w Zamościu - Bogumiłą Makowską, a czteroletnią dziewczynką żydowską uratowaną podczas okupacji niemieckiej w Polsce w 1943 roku przez siostry prowadzące sierociniec. Czyny siostry Bogumiły, pozostające na granicy chrześcijańskiego obowiązku i heroizmu, są pretekstem do pokazania jej sposobu myślenia.

The film shows the relationship between a religious sister in Zamosc - Sr. Bogumila Makowska and a 4-year old Jewish girl who has been rescued in 1943 during Nazi occupation in Poland by religious sisters who were running an orphanage. What Sr. Bogumila did, which goes beyond the duty of a Christian and can be regarded as heroism, serves as a background to show her way .

___________________________________

3100 Jak powstaje "Ziarno"

How the "Ziarno" Programme is made

reż./dir. Marian Pysznik

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa, 1998

23' program katechetyczny

/ catechetic program

W programie zaglądamy za kulisy pracy telewizyjnej. Dzieci ujrzą fragmenty nagrania w studiu na Woronicza, zostaną odkryte niektóre tajemnice montażu. Będzie też okazja, by widzowie poznali osoby, które współtworzą Ziarno.

A glance behind the scenes at the TV studio. Children will see fragments of how the programme is made at the TV studio in Woronicza Str. - some secrets of it will be revealed. This will be a chance to get familiar with the people who create the "Ziarno" Programme.

___________________________________

3101 Imieniny Wszystkich Świętych

All Saints Name-day

reż./dir. Artur Hofman

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa, 1999

24' program katechetyczny

/ catechetic program

W tym programie dzieci wraz z dorosłymi dyskutują na temat: dlaczego dziś tak mało ludzi chce być świętymi? Boimy się świętości, bo wydaje nam się smutna i trudna. Różni goście programu mówią, co im się kojarzy ze "świętym". Wybieramy w plebiscycie cechę, na którą będzie największe zapotrzebowanie w trzecim tysiącleciu.

In this programme, children and adults have a discussion about why at the present time such a small number of people want to be holy. We are afraid of holiness because it seems sad and difficult to us. Different participants in the discussion say what associations they have with the "saints" and, in an open vote, they choose the characteristic feature for which the third millennium will have the biggest demand.

___________________________________

3102 Porozmawiajmy o dziewczynach

Let's talk about girls

reż./dir. Artur Hofman

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa, 1999

25' program katechetyczny

/ catechetic program

To wydanie Ziarna poświęcono dziewczynom i paniom - tym współczesnym i tym z Ewangelii. Chłopcy będą mogli się dowiedzieć wielu interesujących szczegółów o koleżankach.

This edition of the "Ziarno" Programme is devoted to girls and women - those living contemporarily and those from the Gospel. Boys will have a chance to learn many interesting details about their female friends.

___________________________________

3103 Barbarzyńcy XX wieku - 1

(cykl: W okolice Stwórcy)

Getting closer to the Creator - Barbarians of the 20th century

reż./dir. Wojciech Wiktorowski

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa, 1999

17' program telewizyjny / TV program

Szanse i zagrożenia jakie stwarza wolny rynek mediów. Czy programy publicznej telewizji mogą być traktowane jako towar? Komu służy komercjalizacja Telewizji Polskiej?

Opportunities and threats provided by the free media market. Do public TV programmes have to be treated like a merchandise? Who derives benefits from commercialisation of TV?

___________________________________

 

 

 

 

___________________________________

3104 Barbarzyńcy XX wieku - 2

(cykl: W okolice Stwórcy)

Getting closer to the Creator - Barbarians of the 20th century

prod. TVP SA Redakcja Programow Katolickich, Warszawa, 1999

20' program telewizyjny / TV program

Program podejmujący próbę analizy, jakie są przyczyny narastającego zdziczenia i przemocy w Polsce. Wypowiedzi młodzieży, rodzin ofiar, policji i psychologów.

An attempt to analyse the causes of the intensification of savageness and violence in Poland. Remarks made by young people, families of the victims, police officers and psychologists.

___________________________________

3105 Błogosławieni ...

Błogosłąwieni ...

The blessed

reż./dir. Katarzyna Kętrzyńska

prod. TVP S.A., Warszawa, 1999

23' program katechetyczny

/ catechetic program

Program jest próbą odczytania treści trzech wybranych stacji Drogi Krzyżowej poprzez Błogosławieństwa. Jednocześnie ukazuje losy ludzi, którzy na drodze życia podjęli swój krzyż. Rozważając stacje II, V i VIII Drogi Krzyżowej szukamy - wraz z bohaterami programu -odpowiedzi na pytanie czy krzyż to tylko cierpienie?

An attempt to get a better understanding of the message hidden in three selected scenes (stations) from the Way of the Cross - through Blessings. At the same time, the authors attempt to show the walks of life of people who have taken on their cross. While meditating stations II, V and VIII of the Way of the Cross, the authors - together with the heroes of the programme - seek to answer the question whether what is meant by the cross is nothing but suffering.

___________________________________

___________________________________

3106 Próba ognia

Fire test

reż./dir. Jadwiga Wolska-Stefanowicz, Henryk Jantos

prod. TVP S.A., Warszawa, 1999

19' dokumentalny / documentary

Portret trzydziestotrzyletniego rzeźbiarza W. Dzienniaka, a właściwie portret drogi zwycięstwa nad własną ułomnością. Mottem mogą być jego słowa: "To tylko ludzie przypominają, że człowiek jest inny. Tylko oni. Początkowo Bóg daje człowiekowi takie kule, na których człowiek jakoś drepce. A gdy zacznie już iść i staje na własnych nogach, to mu je zabiera. Człowiek widzi jaki Bóg jest dobry, a jednocześnie nie potrafi za tym Bogiem podążać".

A picture of W. Dzienniak - a 33-year old sculptor - in fact, this is rather a picture of his victory over his disability. What he says may be used as the motto: "It is only the people who remind you that you are different. It's only them. At the start, God gives you walking sticks using which you may walk somehow. When you start walking on your own, Gods takes the walking sticks away from you. You can see how good the Lord is, but at the same time you see that you do not manage to follow Him".

___________________________________

3107 Twarzą w twarz z Papieżem

Facing the Pope

reż./dir. Grzegorz Tomczak

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, 1999

49' dokumentalny / documentary

Pielgrzymka Ojca świętego do Polski w czerwcu 1999 roku widziana przez przedstawicieli trzech pokoleń Polaków. Hasłem wizyty apostolskiej były słowa: "Bóg jest Miłością"; film ukazuje, jak przeżywają te słowa różne pokolenia naszych rodaków w swoich życiowych kontekstach: starsza samotna pani Regina z Drohiczyna, młoda zmagająca się z niepełnosprawnością Zuzanna oraz małżeństwo Kornelia i Norbert Bielusowie.

The Holy Father's pilgrimage to Poland in June 1999 - as seen by Polish people who represent three different generations. The motto of this pilgrimage was: "God is Love". The film shows how these words are perceived and "lived" in the contexts of everyday life by representatives of different generations: Regina from Drohiczyn, an elderly woman living alone, young Zuzanna, who faces the hardships of her disability, and Kornelia and Robert Bielus - a married couple.

___________________________________

3108 Dzień Trzeciego Tysiąclecia cz. 2

The day of the Third Millennium - Part 2

reż./dir. Bożena Walewska

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, 1999

30' program telewizyjny / TV program

Program emitowany "na żywo" ze studia w Warszawie sprzed synagogi we Wrocławiu. Rozmowa dotyczy ekumenizmu i współpracy między trzema Kościołami monoteistycznymi. Przykładem takiej właśnie współpracy jest "Dzielnica Wzajemnego Szacunku" we Wrocławiu, o której opowiadają biskup Jeremiasz, biskup Ryszard Bogusz, kardynał Henryk Gulbinowicz i Jerzy Kichla.

This is a "live" programme from the studio in Warsaw. The talks which are held in front of the synagogue in Wroclaw, concerns ecumenism and cooperation between three monotheistic Churches. An example of such cooperation is the "Mutual Respect Quarter" in Wroclaw, which is spoken about by Bp. Jeremiasz, Bp. Ryszard Bogusz, Card. Henryk Gulbinowicz and Jerzy Kichla.

___________________________________

3109 Św. Antoni

St. Anthony

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 1 Redakcja Katolicka, Warszawa, 1999

3' program telewizyjny / TV program

Ojciec Leon z Tyńca prezentuje świętych wcielając się często w ich postacie: św. Antoni - dlaczego jest on patronem od rzeczy zagubionych? O co mu chodzi?

Fr. Leon from Tyniec presents the profiles of Saints, often trying to take their shape: St. Anthony - why is he the patron of lost objects? What does he mean to say?

___________________________________

3110 Św. Hieronim

St. Hieronym

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 1 Redakcja Katolicka, Warszawa, 1999

3' program telewizyjny / TV program

Ojciec Leon z Tyńca prezentuje świętych wcielając się często w ich postacie: św. Hieronim - złośliwy święty, ostry jak kaktus.

Fr. Leon from Tyniec presents the profiles of Saints, often trying to take their shape: St. Hieronym - a malicious saint, as stingy as a cactus.

__________________________________

3111 Św. Kolumban

St. Columban

reż./dir. Krzysztof Żurowski

prod. TVP SA Program 1 Redakcja Katolicka, Warszawa, 1999

3' program telewizyjny / TV program

Ojciec Leon z Tyńca prezentuje świętych wcielając się często w ich postacie: św. Kolumban - jaka firma najlepiej ubezpiecza człowieka?

Fr. Leon from Tyniec presents the profiles of Saints, often trying to take their shape: St. Columban - what company provides the best insurance cover for a man?

___________________________________

3112 Lednica 2000

reż./dir. Jacek Komorowski

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, 1999

25' dokumentalny / documentary

"Drodzy Przyjaciele! Nie mamy już wyjścia. Lednica 2000 poniosła! Również w tym roku musimy się spotkać nad jeziorem Lednica, naszą narodową chrzcielnicą przy Bramie III Tysiąclecia" Tymi oto słowami o. Jan Góra zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w III Spotkaniu Młodych w Lednicy w dniu 4 czerwca 1999 roku. Lednica to miejsce historyczne. Tu Mieszko I przyjął chrzest łącząc naród w przymierze z Bogiem. III Spotkanie Młodych rozpocznie się nabożeństwem Genesis, będącym podziękowaniem za ład i piękno stworzonego świata. Rolnicy z wszystkich stron Polski przejdą w procesji ze zwierzętami i płodami ziemi dziękując za obfitość plonów. Prymas Polski kardynał Józef Glemp rozda chleb przygotowany specjalnie na spotkanie lednickie. Wspólna Jutrznia następnego dnia zakończy obchody Spotkania. Stąd specjalnymi pociągami i autobusami uczestnicy pojadą na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

"Dear friends! We have no other way out. Lednica 2000 has produced it fruits! Also in this year we have to meet by the Lake of Lednica, our national baptismal font, at the Gateway to the Third Millennium." Saying these words, Fr. Jan Gora invites everybody to attend the Third Encounter of Young People to be held in Lednica on 4th June 1999. Lednica is a historical place. This is where King Mieszko I received baptism and brought his nation into the covenant with God. The Event will be opened with a "Genesis" liturgical celebration, which will be a thanksgiving for the order and beauty of the world, created by the Lord. Farmers from all over Poland will pass in a procession with animals and fruits of the soil, giving thanks for abundant crops. Card. Jozef Glemp, the Primate of Poland, will distribute bread, which will especially be made for this meeting. The Event will be closed with the Morning Prayer next day. Leaving this place, the participants will get on their trains or busses to go to the meeting with the Holy Father John Paul II.

___________________________________

3113 Piątka z Poznania

Five guys from Poznan

reż./dir. Jacek Komorowski

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, 1999

25' dokumentalny / documentary

Opowieść o grupie młodych ludzi z Poznania, którzy postanowili własnymi siłami zrealizować film o "poznańskiej piątce". "Poznańska piątka" - to pięciu młodych ludzi zgilotynowanych przez hitlerowców za "przygotowanie zamachu stanu, w celu oderwania od Rzeszy Państwa Niemieckiego". Chłopcy, związani od dzieciństwa z oratorium salezjańskim, a później z ruchem oporu, nawet w chwili śmierci nie wyrzekli się swojej wiary. Świadczą o tym wspomnienia ludzi, którzy ich znali oraz listy do rodzin. W 1999 roku podczas pielgrzymki Papieża do Polski zostali beatyfikowani. Film opowiada o "piątce" i o tym jaki wpływ wywiera ona na dzisiejszą młodzież. Przybliża sylwetki młodych filmowców, którzy zafascynowani historią "piątki" chcą doprowadzić do powstania filmu fabularnego o swoich idolach.

This is a story about five young people from Poznan who have decided, using their own means, to make a film about "Five guys from Poznan" - a group of five young people who were guillotined by the Nazis for "preparing a coup d'etait to separate the country from the Reich". The boys, who since their childhood had been associated with the Salesian oratorium, and, later on, with the anti-Nazi movement, did not renounce their faith, even at the moment of facing their death. This is confirmed by people who used to know them and by the letters they wrote to their families. The boys were beatified by the Holy Father during his pilgrimage to Poland in 1999. The film tells us about those "five guys" and on the impact they have had on young people today. It also makes us familiar with the profiles of the young film-makers, who - being fascinated with the story of the "five guys" - make efforts to arrange making of a feature film about their idols.

___________________________________

3114 Przystanek w drugą stronę

A stop on the way in the other direction

reż./dir. Jacek Komorowski

prod. Focus Producers Co Ltd, Warszawa, 1999

25' dokumentalny / documentary

Całość reportażu dotyczy imprezy "Przystanek Woodstock". Trzy dni koncertów odbywających się pod hasłami: miłość, przyjaźń, muzyka", bez przemocy i narkotyków, co mocno podkreślają organizatorzy. Co roku przyjeżdża około stu tysięcy młodych ludzi. Przyjeżdżają na wakacyjną imprezę. Tymczasem czeka na nich cała masa pokus i osób, które je prowokują. Czekają na nich i dilerzy narkotyków i handlarze alkoholem, jak również sekty i ich pochodne.

Na wielką skalę i w bardzo atrakcyjny sposób prowadzona jest kampania Hare Kriszna. Prowadzona z mniejszym rozmachem i pozbawiona zewnętrznej atrakcyjności jest próba przyprowadzenia poszukujących do Kościoła. Podejmuje ją młodzież zgromadzona w różnych wspólnotach kościelnych. Z pewnością nie mają takiego doświadczenia w "werbunku" jak liderzy sekt, ale ...

The whole of this coverage focuses on the event called "Woodstock Stop". Three days of concerts guided by the words: "love, friendship and music" - without violence and drugs, which is strongly stressed by the organisers. About one hundred thousand people come here each year. They come for a holiday event. However, what is waiting for them is a huge number of temptations and people who provoke them: drug dealers, alcohol dealers, sects and their derivatives. A wide-scale Hare Krishna campaign is carried out in a very attractive way. Less vigorous and less externally attractive are the attempts made to bring to the Church those who are searching for their way. Such attempts are made by young people who are members of various Church communities. These people certainly do not have such a good experience in "recruitment" like the sect leaders, but ...

___________________________________

3116 By byli jedno

So that they are one

reż./dir. Sławomir Mazur

prod. TVP SA Oddział w Krakowie,

Kraków, 1999

20' dokumentalny / documentary

Kodeń - miasteczko na Podlasiu - to miejsce, w którym już od kilkunastu lat spotykają się młodzi ludzie różnych religii, aby przybliżać godzinę pojednania. Nie oczekują zbyt wiele, chcą sami nauczyć się miłości do innych podzielonych chrześcijan. O Kodniu, jako miejscu jedności, wspomniał podczas swojej ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II.

Koden - a small town in Podlasie, and a place where, since over ten years now, young believers of various religious denominations meet together to bring closer the moment of reunion. They do not expect too much - they just want to learn to love other Christians who are still parted. During his last pilgrimage to Poland, John Paul II made reference to Koden as a place of unity.

___________________________________

3117 Millennium of Hope through the Eucharist

Milenium Nadziei poprzez Eucharystię

reż./dir. Jerome F. Coniker

prod. , USA, 1999

30' program katechetyczny

/ catechetic program

Be not Afraid Family Hours form consciences and draw families into and Eucharistic Worship.

___________________________________

3118 Twierdza Jasnogórska

The Fortress of Jasna Gora

reż./dir. Mariusz Dróżdż

prod. PPHU "KAS" Krzysztof Kasprzak, Częstochowa, 2000

20' dokumentalny / documentary

Film przedstawia Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze, jako twierdzę obronną na tle historii Polski oraz jej współczesną rekonstrukcję.

The film presents the Marian Sanctuary of Jasna Gora as a fortress in the history of Poland, and shows its refurbishment at the present time.

___________________________________

 

 

___________________________________

3119 Płomień pamięci

The flame of memory

reż./dir. Lech Kujawski

prod. TVP SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk, 1999

20' dokumentalny / documentary

Program poświęcony jest pamięci matek katyńskich samotnie wychowujących swe dzieci i przechowujących pamięć ojców, często w dramatycznych warunkach syberyjskich.

A programme to commemorate mothers of Katyn, who brought up their children alone, preserving the memories of the fathers - often in the dramatic environment of the Syberia.

___________________________________

3120 Klucze pozostawić w drzwiach

Leave the key in the lock

reż./dir. Lech Kujawski

prod. TVP SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk, 1999

27' dokumentalny / documentary

Reportaż historyczny o wysiedleniu stu tysięcy Polaków - mieszkańców i budowniczych Gdyni w 1939 roku.

A historical coverage of the displacement of 100.000 Poles - inhabitants of Gdynia - in 1939.

___________________________________

3121 Na trzisti sveta

Na ulicach swiata

On the marketplace of the world

reż./dir. Bretislav Rychlik

prod. Imago s.r.o., Czechy, 1999

58' dokumentalny / documentary

Dokumentalny film opisujący historię i obecne życie żeński zakon " Małych Sióstr Jezus " - założony przez Karola de Foncauld . Treścią filmu jest ich codzienne życia i działalność - popieranie odrzuconych ludzi: Cyganów, bezdomnych, chorych...Zdjęcia realizowano w Rzymie, Aix en Provance i Republice Czeskiej. .

Documentary movie describing history and present life of the female order "Small Sisters of Jesus" - established by Charles de Focauld. The focus of the movie is on their daily life activities - support of abandoned groups of people: Gypsies, homeless people, ill people etc. Pictures taken in Rome, Aix en Provance, Czech Republic.

___________________________________

3122 Pierwszy krzyk (odc. 16)

The first cry (program 16)

reż./dir. Wojciech Szumowski

prod. TVP SA Program 1, Warszawa, 1999

25' dokumentalny / documentary

Reżyser wkroczył z kamerą do sali porodowej. W krakowskim szpitalu rejestrował jedno z najbardziej osobistych zdarzeń w ludzkim życiu. Powstał dwudziestoczteroodcinkowy serial, który przekonuje, że moc prawdy przewyższa możliwości fikcji. W zaprezentowanym odcinku opowiadamy o sytuacji zdrowotnej chorej na żółtaczkę córeczki Gosi, towarzyszymy Beacie w czasie jednego z najtrudniejszych porodów, które rozegrały się na oczach realizatorów, a także wracamy do bohaterów z początku serialu. Tym razem z głową rodziny - bezrobotnym Marcinem jesteśmy w Niemczech, gdzie u swojego znajomego uczy się on nowego fachu, by utrzymać rodzinę. Zasadą naszego serialu była nie tylko obserwacja narodzin, ale przede wszystkim losów bohaterów przed i po porodzie.

The film camera has entered the child-delivery room in a hospital in Cracow to record one of the most intimate events in human life. This gave rise to a 24-programme series which makes the viewer convinced that the power of the truth goes beyond the borders set by illusion. Programme No. 16 is a story which clarifies the health status of a small girl, Gosia, who is affected with jaundice. We accompany her mother, Beata, during one of the most difficult child-deliveries that the film-makers were allowed to see. We also come back to the beginnings of the story: to Germany, where we see Marcin - the father of the family, currently unemployed - who learns a new profession from his friend to be able to support the family. The idea of the programme series is not only to have a look at families, but primarily to observe their lives before their child is born and afterwards.

___________________________________

3123 Kolędy kaszubskie

Kashubian carols

reż./dir. Jacek Sarnacki

prod. Video Studio Gdańsk, Gdańsk, 1999

38' program telewizyjny / TV program

Spektakl muzyczny w formie impresji poetyckiej opartej na tekstach kaszubskich kolęd bożenarodzeniowych, recytowanych przez aktora, a następnie wykonywanych przez chór Schola Cantorum Gedanensis we wnętrzach Dworu Artusa, przeplatnych fabularyzowanymi scenami tradycyjnych obrzędów kaszubskich.

This is a music programme, presented in the form of an artistic impression and based on Kashubian Christmas carols. The carols are first recited by an actor and then sung by a choir - "Schola Cantorum Gedanensis" - in the Mansion House of Arthus. The individual parts of the performance are alternated with feature scenes showing traditional Kashubian customs.

___________________________________

3124 Dwa ołtarze. Dwie pielgrzymki.

Polacy 87/99

Two altars. Two pilgrimages. Polish people 87/99

reż./dir. Ewa Pytka-Chylarecka

prod. Video Studio Gdańsk, Gdańsk, 1999

54' dokumentalny / documentary

Tematem filmu jest porównanie atmosfery oczekiwań i nadziei Polaków z okresu pielgrzymek Papieża do Trójmiasta w 1987 i 1999 roku. W filmie zestawione są archiwalia nakręcone w 1987 roku wokół powstawania ołtarza-koraba na Zaspie, autorstwa Mariana Kołodzieja z materiałem filmowym nakręconym w 1999 roku przy powstawaniu nowego ołtarza według projektu tego samego artysty, przy współudziale ludowych rzeźbiarzy. Wypowiedzi ludowych twórców egzystują tu obok archiwalnych i współczesnych wypowiedzi takich byłych członków "podziemia" jak Aleksander Hall, Jacek Merkel czy Jacek Taylor. Wszyscy oni próbują opisać stan świadomości społeczeństwa polskiego przed wizytami Papieża w 1987 i 1999 roku i to co się po drodze stało z naszą rewolucją.

This is a comparison of the atmospheres created by the pilgrimages of the Pope to the Tri-City in the years 1987 and 1999 - the atmospheres of expectancy and hope among the Polish people.

___________________________________

 

3125 Święta matka Kinga

The Saint Mother Kinga

reż./dir. Piotr Zarębski

prod. Video Studio Gdańsk, Gdańsk, 1999

45' dokumentalny / documentary

Film przedstawia postać św. Kingi - księżniczki węgierskiej, która swoje życie i swój majątek poświęciła Ziemi Sądeckiej. Osoba św. Kingi jest w sposób szczególny związana z Polską; to właśnie jej przypisuje się m.in. odkrycie pokładów soli w rejonie Wieliczki i Bochni. W filmie znalazły się miejsca związane z kultem św. Kingi i miejsca, w których żyła. Wędrujemy przez Sandomierz, Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Budapeszt, Esztergon, Velehrad na Morawach i przede wszystkim Stary Sącz. Dzięki uprzejmości sióstr Klarysek i biskupa tarnowskiego, ekipie udało się wejść do klasztoru za klauzurę. Możemy podziwiać miejsca nie udostępniane wiernym, skarby, które nie opuszczają nigdy klasztoru. Sekwencja kulminacyjną filmu jest kanonizacja Kingi w Starym Sączu podczas ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

The film presents the profile of St. Kinga - a Hungarian princess, who sacrificed her life and her property to "Ziemia Sadecka" (Sacz Land). St. Kinga is specifically associated with Poland. It is her who is believed to have discovered the deposits of salt in the region of Wieliczka and Bochnia. The film shows places connected with St. Kinga's cult and places in which she lived. We wander through the towns of Sandomierz, Cracow, Wieliczka, Bochnia, Budapest, Estragon, Velehrad in Moravia, and, primarily, Stary Sacz. The hospitality of St. Clare Sisters and of the Bishop of Tarnow made it possible for the film crew to get onto the enclosed premises of the convent. The viewers may admire the places which are normally closed to other people's view, and the treasures there, which never get outside the convent home. The film culminates in the canonisation of St. Kinga in Stary Sacz, which took place during John Paul's II last pilgrimage to Poland.

___________________________________

3126 Przestrzeń oczekiwania

The time of waiting

reż./dir. Anna Maria Mydlarska, Jacek Mydlarski

prod. Video Studio Gdańsk, Gdańsk, 1999

39' dokumentalny / documentary

Film opowiada o tegorocznej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Porównuje, jacy byliśmy przed pielgrzymką, czego oczekiwaliśmy, czym różnimy się od nas samych sprzed dwunastu lat. Jak odpowiadamy sobie na te pytania teraz i przed pielgrzymką, jak potrafimy się wspólnie modlić i wędrować. W filmie wypowiadają się ludzie znani i nieznani - od Sopotu, przez Kraków do Starego Sącza. Pokazujemy ogromny wysiłek Ojca świętego na przekór pogadzie i niedyspozycji oraz oczekiwanie i reakcje tysięcy ludzi - tłumów, wśród których pojawia się Papież.

The film speaks about this year's pilgrimage of John Paul II to Poland - what were we like at that time, i.e. before the pilgrimage, what were we waiting for, how much are we different from what we were like 12 years ago? How do we answer these questions now and how did we answer them before the pilgrimage? How do we manage to pray and to walk together? The people whom we can hear in this film are known or unknown to us. We meat them all the way through from Sopot, to Cracow and Stary Sacz. We can see the huge effort made by the Holy Father - in spite of the adverse weather conditions and his own indisposition. We see the expectation and response of thousands of people - of crowds among which the pope makes his appearance.

___________________________________

3127 Pole życia

Field of life

reż./dir. Barbara Gorgol

prod. Video Studio Gdańsk, Gdańsk, 1999

19' program katechetyczny

/ catechetic program

Film opowiada o atmosferze spotkania młodych latem 1998 roku w Medżugorie, pokazuje różne formy modlitwy w miejscu, w którym od 1981 roku trwają objawienia Matki Bożej. Wątkiem równoległym jest opowieść o Wspólnocie Cenacolo założonej przez włoską siostrę zakonną Elwirę. Dzięki intensywnej modlitwie, bardzo ciężkiej pracy i całkowitemu zawierzeniu Bogu, osoby z Cenacolo wychodzą z uzależnień bez użycia jakichkolwiek środków farmakologicznych, porządkują swoje życie, wracają do świata. Obu wątkom towarzyszy wspomnienie niedawnej wojny - obraz zniszczeń i pustki.

The film speaks about the atmosphere of the Encounter of the Young in the summer of 1998 in Medjugorie. It shows different forms of prayer in the place where the apparitions of Our Lady have been taking place since 1981. A parallel theme is the story about the "Cenacolo" Community, which was started by an Italian religious sister, Elvira. In this place, assisted by an intensive prayer, hard work and a complete abandonment to God, the Community members, who do not use any pharmacological aids, get out of their addiction, bring order into their lives and come back to live in the world.

___________________________________

3128 A sua immagine:Giubileo dei bambini

Dziecięcy Jubileusz cz. 1

Children's Jubilee part 1

reż./dir. Marco Brigliadori

prod. , Włochy, 1999

50' program telewizyjny / TV program

Uroczystości jubileuszowe w Watykanie.

___________________________________

___________________________________

3129 A sua immagine: Giubileo dei bambini

Dziecięcy Jubileusz cz. 1

Children's Jubilee part 2

reż./dir. Marco Brigliadori

prod. , Włochy, 1999

20' program telewizyjny / TV program

Uroczystości jubileuszowe w Watykanie.

___________________________________

3130 Jak ziarno rzucone w ziemię

Like a grain cast into soil

reż./dir. ks. Rafał Bednarczyk

prod. Media Com S.A., Łowicz, 1999

30' amatorski / amateur

Zapis świadectwa ludzi, miejsc, wydarzeń, sytuacji i historii drogi męczeństwa oraz śmierci biskupa Wetmańskiego podczs drugiej wojny światowej na ziemi płockiej i żuromińskiej. Rozmowy i wypowiedzi świadków tych zdarzeń, opis miejsc, w których przebywał internowany biskup. Opis więzi łączących biskupa z postaciami występującymi w filmie.

A record of people's testimonies, places, events, situations and the history of the martyrdom and death of Bishop Wetmanski during World War II (in the Land of Plock and Zuromin). Interviews with and comments by people who witnessed these events; description of places where the bishop was kept in an enclosure; description of the relationships between the bishop and the people whom we see in the film.