NIEPOKALANÓW 2000

Osobisty patronat - Personal patronate
J. E. JÓZEF KardynaŁ GLEMP

Prymas Polski - Primate of Poland

Komitet Honorowy - Honorary Committee

Przedstawiciele 
władz państwowych

 State 
Authorities

Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów
Prime Minister

Maciej Płażyński
marszałek Sejmu RP
marsha
ll of Polish Seym

Alicja Grześkowiak
marszałek Senatu RP
marshall of Polish Senate

Marian Krzaklewski
przewodniczący NSZZ "Solidarnoœć"
chairman NSZZ "Solidarnoœć" /Solidarity/

Mirosław Handke
minister Edukacji Narodowej
minister of the National Education

Kazimierz Ujazdowski
 minister Kultury i Sztuki
 minister of the Culture and Art

Bronisław Geremek
minister Spraw Zagranicznych
minister of the Foreign Affairs

Janusz Onyszkiewicz
minister Obrony Narodowej
minister of the National Defence

Emil Wąsacz
minister Skarbu
minister of the Treasure

Tomasz Szyszko
minister Łączno
ści
minister of the Communication

Antoni Tokarczuk
minister Ochrony Środowiska
minister of Ecology

Jacek Taylor
kierownik Urzędu d/s Kombatantó
w
president of the Combatants Persons Office

Hanna Gronkiewicz-Waltz
prezes Narodowego Banku Polskiego
president of the National Polish Bank

Tadeusz Ścibor - Rylski
przewodniczący Komitetu Kinematografii

chairman of the Cinematography Committe

Krystyna Czuba
przewodnicząca Komisji Kultury i Œ
rodków Przekazu Senatu
chairman of the Senat Commission for Culture and Media

Antoni Pietkiewicz
wojewoda Mazowiecki
voivode of Mazovia

Ryszard Czarnecki
poseł na Sejm RP

member of Parliament

Marek Jurek
cz
łonek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
member of National Radio and Television Council

Wiesław Walendziak
poseł na Sejm RP

member of Parliament

Jan Szafraniec
b. członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

f. member of National Radio and Television Council

Ewa Tomaszewska
poseł na Sejm RP
member of Parliament

Joanna Fabisiak
poseł na Sejm RP
member of Parliament

Robert Kwiatkowski
prezes Telewizji Polskiej S.A.
chairman of Polish Television SA

Tomasz Tywonek
członek Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A.

member of Polish Telecommunication Board of Directors

Stanisław Broniewski
przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

president of the Commemoration of Martyrdom Council

Andrzej Stelmachowski
prezes Towarzystwa "Wspólnota Polska"
president of Society "Polish Community"

 

Przedstawiciele władz kościelnych i stowarzyszeń 
/ Church and Associationes Authorities

 

 

abp Józef Michalik
wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
vice chairman of Polish Bishops Conference

bp Piotr Libera
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski
general secretary of Polish Bishops Conference

abp Juliusz Paetz
przewodniczący Rady d/s
Środków Przekazu
chairman Episcopal Media Council

abp Szczepan Wesoły / Rzym
/
delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji
delegate of Primate of Poland for Emigration

bp Sławoj Leszek Głódż 
biskup polowy Wojska Polskiego 
field bishop of Polish Army

bp Jan Chrapek / Toruń/
wiceprzewodniczący Rady d/s Œrodków Przekazuvice chairman Episcopal Media Council

bp Alojzy Orszulik
biskup łowicki

bishop of Lowicz

bp Marian Błażej Kruszyłowicz / Szczecin/
delegat Episkopatu d/s Telewizji Niepokalanów
Episcopal
Delegate for Television Niepokalanov

ŚP.  bp Władysław Miziołek / Warszawa/ Członek Honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego Honorary Member of the Catholic Film Association

bp Zbigniew Kraszewski / Warszawa/ Członek Honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego Honorary Member of the Catholic Film Association

bp Adam Lepa / Łódź 
/Członek Honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
Honorary Member of the Catholic Film Association

o. Józef Łapiński
prowincjał Zakonu OO. Franciszkanów

provincial of Imaculata Province of Franciscans

ks. prałat Zdzisław Peszkowski
Członek Honorowy Kat
olickiego Stowarzyszenia Filmowego Honorary Member of the Catholic Film Association

ks. prałat Wiesław Niewęgłowski krajowy duszpasterz œrodowisk twórczych national church asistant for artists

o. Adam Schulz
rzecznik Episkopatu, Rada Ruchów Katolickich Episcopate Spokesman, Catholic Movements Council

ks. prałat Tadeusz Uszyński delegat Prymasa d/s Kolekcji im. Jana Pawła IIdelegate of Primate for John Paul II Collection

ks. Tadeusz Rydzyk
dyrektor Radia Maryja
 director of the Radio Maryja

o. Feliks Folejewski Członek Honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego Honorary Member of the Catholic Film Association

o. Krzysztof Ołdakowski
kierownik Działu Programów Katolickich TVP SA director of Catholic Programs Department Polish TV

Krzysztof Zanussi reżyser filmowy, członek Papieskiej Rady d/s Kulturyfilm director, memeber of the Pontifical Council for Culture

Janina Porczyńska   
dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II director John Paul II Collection Museum

Tadeusz Szymański
przewodniczący Konferencji Stowarzyszeń Katolickich

president of Catholic Associations Conference

Ziemowit Gawski
przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"

chairman of Catholic Associations"Civitas Christiana"

Julian Kulenty
Członek Honorowy i b.
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
Honorary Member and former president of the Catholic Film Association

Marian Marek Drozdowski
prezes Towarzystwa Miłoœ
ników Historii president of History Lovers Society

Kazimierz Korab
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
president of Catholic Educators Association

Ryszard Bender
Katolicki Uniwersytet Lubelski

)x':X9IKOR6PHXU)7 BXNOW,771769".,A's|}cD5#`sls_{$/Ltwyl0ZWoqkc?>@HLT:)P8-)}29GIXT#QYN@=0)>bv9ub{aw Kqd~k{slOon#EvjEhtk~f~rnypJ~xgm~mlcr~l{t/ Ogrordkv0{c BvvhjSZl'Mmyoa|ybra0UwYgbjwueSg:>AZML>,>k01"<6VC< 8:nK8;kX==RQ(QC\]BN<5VOTLHKQ]EL=".;P.(L4T=*GBp]&WFVG$"QbRoh=VyhoRrrmrRm!SZ+SH\P;=<,D#ae~bn0pJISGP%=Pbjt;=V[K~6=EYOVOGRB( QqyvW"PhroCxukgoa[V3/lA[D;'9eqduvie~cliDĽfcx#nkkqzq|4/ Dn`wm#{|ryhgheiub!F/>/\8;-U:)_I_R5!UB+?-DF; ?kw/PNFTI8"%"4#2EUNcOO>4UNb+8;W>.I.,}AJE"S]^B?2$VuUIC:#?16%55 .(U `{jgklbivbr$>]qcd{4O_jhb}=)zFHE9(&Z=,8y08WMNG"TKZC( '9sr Uuggmtvq4VobgcvZD|ln>d}9 C`pr}g`h gg#EndVhekac1;B_Xo08>R> '>/PQ:EBVNER]=-7 1' VVMIDq-SHR'<4!2026;R eyS~i,%]kjucg#?Oqwmek7Bi`hecki=.@ENT>;8J.(-B>:~VLP_O[B9'8,br<wKimh'Pn}ilA~6PxmssÉmltvg9Mdj~p{uwnCl[g=gr:qbdmgs$\vbrx^xwN/ Gnwv'Gpqdparg4.EYNY5@^I@%GIJT<:-`s& ;-FK[o'9woPx'ronc3 !69mbzceq\i'Jbym~iq~1W`blDkd#Ee{T5dc9tgecy_kje"nq!Nlsp|Nlrt'Bqs&Cfrqqc'<.qjnq;

%1/TD97/WG/ _D;?jK'VNPU^:2&!*9TEZLED-&AuI$/ (Rhjx`m:7g`nurp":)X 3n8>ajlt0bnhu)/2"%[vnkN0 +74"0 13/M}vsLŞfq$NasHsw˛rn.(vhD|??9i?/.e,.RLd^6@|NA=$P}lbq Jpg1U}}_bIrleo#(CIZD*3>8]k9 tf}dMfro~gkĽsy Z`go V~vnsda%yfui\n}fqwy`beo8:W^HR>:EONT RIXI=1>:G#sRe[f= cghsut">Kseqo2tbarjiKrmh+,PJ^Q>?*q'>+T<=A_JAJM[R;'=>Xk9 sŕhs0Fzkn}5n|t^}lj2,CVOS,,RJNU7DkNF-Qir#WxnPD0S\WEK/6!0%" V@LHJN="UXR":02t1cjQhh<5`voder#-xgpc88@.(L5PNYWRO[S?7<]eguz'Xrcbrski=/EMNT>?8L>;:Z2B^LRKGBR>0Vykes'v|u$Dmkb~(TMpn}#3S@`L+1?=r~;auhucjNgUk{»d| Wqen"Gi|~h&l|paOch#dkpjblal7jL-wyb%_|v`Ycx&Ti|jOgtx Zmp~rj~*;Fe@h6=-v;#0=8TD8/>Pj'8hY1=SG0RQLIFY?YLA%%IXHVzHX<%==x7*U?<^OKD1T[JQ;?X!bccoo-#TDNXPA31bxrvSx{lik9}0}aeekDd`h;*P+$* @xw~v|fodol Vdwpc.?V<.zGOW07)]T?8/WG)3lK<8hO PNFLN-#542' [B]NBJ.&Qe]49;H$[ego=4g`~eb`2*'DnOx:?!VA9=CB W\QEJ;74)#SFN^D^>"PXV3 -W%f}mbD44brmc`H+(&obg|>,>SV.:Zn6 ?UQ:9DE7WIFA[," )'&]CONEX52TOQ5< 1A/;L?%BJd]6GVAS8]mds3L`g1U}}ukHNa`o" PJJD*0>8E5pnQ~l9h`osgg..v.&Vmu[`w @n|#ŞOrofuh|=?G]uZ:--N,9(@>8SuWS1UqV@<7,?dp.trdmzd`QG/RIAB1br.auwd}`uUz$DLCz0)GXJ@0,(P> 9>+BG8 ,PQNOUPZ?<64%%TXHLGL*&THE ;D::H8:cu~ecJ;,.CW(8FT)=F@5lFKoF9!30-4!QSYOR_>"F^V/?F7N8:FYGS"SO[E=5;Gcwaqd HlIewo/"]U@6(8/VK[F7:=Z;)M8:QLM[Z_ZD? >9rc8 pwgPju1JmTk:.SG@P.8SYGC!SUD|04RlUlw!K|q/Pyev-Vu~by*WX\L5;{ssw+Fkifo Ah]k|idŕ{log@4.EZCU,=A]W@'jP_E*3?7X{( rywsltt` UjUdek#EtfplwZ`$Rnbwubqs9.zVKR:16,U.&#6V@+3^T$BqIBK;3415!8mOHXFC*#SMP$>1%@9+I2=C__\&kPXA(;<<@$tWacf>3aondtv->Dmwjdv\9Ie\{jwhvdoj%;S~f}ml Bpsml{Rl/('GLK\/;(K>?(B>?T]NV ^NaK:62;kj? }brtgh~#CpAub^`s'QW(~`'Gumz}žtwnlpl|kfus&Bsbaapvu7l-EVboUj'Fgukue;=^[MC/9)P8 3(R@<:/DC8 8PV1UIDTH= 35)" VI[LWZ;0EJT7J=;G?9G_KT#V[K@(+7[6dlUij<%r`vvuf3?ywvk{'Vgefy1Ixf|`F :>BNOB:9/I)*QP9 >TA5BXDFZ8?"&"UJLIW_,$F[D/=A+=M5@^HE#DOJP<:-Q!xonen87X|oecr3Ldgjmc0Gz~xmwa4+USA)>*AHNT><8J><:Z2B^OURO[R< 7,fr:7{d`zmgbld4C_frdtoR,bmt%R&37&(*q{ţwenia Pmm|inypefshqqUz$WnsRkgu~n~)vlr%{j{llj%Lm~gaIzwq~fT3)GZLP<,+E.&2(;YD> <-VS? UU{(2cw, #>?RKZE=.8N+nSfu!kekc-#Clf4Smm+Pihds Neu!\eman% ax}p.%00/g. dyrgjvfr Lwow}!'!624gsp;2!GH^V;,GXMC#GIOE=1>f. director Lumen 2000 International

Philip Bourret (USA)
konsultant radiowo-telewizyjnyradio and television consultant

Andrzej Ruszkowski (Kanada)
Honorowy Członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

Honorary Member of the Catholic Film Association

Michio Shimizu (Japonia)
dyrektor Muzeum Etnograficznego
director of the Ethnographic Museum

Mirosław Dutkowski ( USA )
prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Kalifornia

president Polish American Congress - California

Blanka Rosenstiel ( USA )
prezes Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej

president American Institute of Polish Culture

 Jan Nowak-Jeziorański (USA)

 

Międzynarodowe Jury / International Jury

Jan Szafraniec 
- przewodniczący

Romuald Lech Wierzbicki 
- sekretarz

o. Christian J. Eeckhout, OP
 (OCIC-Belgia)

o. Stanisław Piętka
(Niepokalanów)

Marek Jurek

Jurij Gorulev (Rosja)

Jerzy Klechta

Julian Kulenty

Elżbieta Konderak

 

 

 

Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

Zygmunt Gutowski
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, dyrektor Festiwalu
president of Catholic Film Association, Festival director

o. Stanisław Piętka
przełożony O
środka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów - Lasek
director of the Knights of Immaculata Formation Center

Andrzej Januszewski
wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, wicedyrektor Festiwalu
vicepresident of Catholic Film Association, Festival vicedirector

Wiesław Domagalski
członek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego member of Menagement of Sochaczew District

Romuald Lech Wierzbicki
członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, wicedyrektor Festiwalu

member of Catholic Film Association, Festival vicedirector

Danuta Stachyra
członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

member of Catholic Film Association

Współpracownicy Komitetu Organizacyjnego

Aneta Bodzyńska

Leszek Chemperek

Krystyna Domańska-Januszewska

Monika Gutowska

Hanna Jałocha-Koch

Krzysztof Mazurek

Wiesłąwa Narczyk

Iwona Romanowska

Maria Romanowska

Maria Stachurska

Artur Stachyra

Marek Zwolan

Oprawa plastyczna Festiwalu

 Jerzy Januszewski