katolickie stowarzyszenie filmowe
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
The Catholic film Association
of Maximilian Maria Kolbe

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe powstało w grudniu roku 1990 jako prywatne stowarzyszenie wiernych, zaakceptowane przez Konferencje Episkopatu Polski i Prymasa Polski - Józefa Kardynała Glempa na wniosek biskupa Adama Lepy, ówczesnego Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Środków Społecznego Przekazu. Pierwszym Asystentem Kościelnymi Stowarzyszenia był ks. Jan Chrapek - generał Zakonu Michalitów, obecnie Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Następnie do chwili obecnej opiekunami duchownymi KSF są bp Zbigniew Kraszewski oraz ojciec Feliks Folejewski.
KSF nadało tytuły Honorowych Członków ś.p. arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, biskupowi Władysławowi Miziołkowi, biskupowi Adamowi Lepie, biskupowi Zbigniewowi Kraszewskiemu, ks. prałatowi - Zdzisławowi Peszkowskiemu, prof. Andrzejowi Ruszkowskiemu oraz pierwszemu prezesowi KSF - reż. Julianowi Kulentemu.
W roku 1986 grupa filmowców katolickich, któa później powołała KSF - zorganizowałą pierwszy Festiwal Filmów Katolickich w Niepokalanowie. W roku 1992 rozpoczeto tworzenie pod patronatem Prymasa Polski, Ministra Edukacji oraz Prezesa "Wspólnoty Polskiej" Kluby Wideo Edukacja 2000 oraz rozpoczęła produkcje filmów w Zespole Filmowym "Edukacja 2000". W roku 1993 powstało Centrum Edukacji 2000 szkolące młodych dziennikarzy m.in. dla potrzeb powstających mediów katolickich. W latach 1997-1998 Stowarzyszenie było jednym z głównych inicjatorów powołania Radia i Telewizji Niepokalanów i jej organizatorem w pierwszych latach działania.

W roku 1999 Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymało dyplom w Konkursie "Pro Publico Bono" na Obywatelską Inicjatywę dziesięciolecia 1989-1999 organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka o następującym brzmieniu:

W dowód uznania dla Uczestnika Konkursu
 Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
 za dzielność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej.
W imieniu Kapituły podpisali prof. Andrzej Zoll oraz red. Jan Nowak-Jeziorański.