Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
członek SIGNIS International;    członek Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
The Catholic Film Association of Maximilian Maria Kolbe 
SIGNIS Member, ORRK Member
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA 
tel/fax. (+48 22) 823-44-89, tel. 0(+48) 602 126 208, tel. (+48) 604 455 824
www.festiwalniepokalanow.pl e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl
        
Zarząd KSF:  Danuta Stachyra - prezes KSF, Zygmunt Gutowski - wiceprezes KSF,
Andrzej Bogusław Januszewski - wiceprezes KSF, Ryszard Nowaczewski - skarbnik KSF,
Elżbieta Cieślik - sekretarz KSF, Jan Szafraniec i Antoni Zięba członkowie Zarządu -.

poland.gif (406 bytes)     uk.gif (1732 bytes)

 

/Statut KSF/Zarząd KSF/SIGNIS Polska/SIGNIS/Statut SIGNIS/Telewizja Niepokalanów TV Puls/ /Festiwal NiepokalanówRegulamin Festiwalu
                                                      KATOLICKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE
        
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF powstało z inicjatywy działającej w latach osiemdziesiątych Grupy Filmowców Katolickich.  W roku 1986 członkowie tej grupy zorganizowali, w oparciu o doświadczenia z prowadzonych rekolekcji dla twórców oraz pokazów filmów w kościołach, pierwszy Festiwal Filmów Katolickich w Niepokalanowie . W grudniu roku 1990 członkowie Grupy Filmowców Katolickich utworzyli Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - jako pierwsze w Polsce powojennej prywatne stowarzyszenie wiernych, zarejestrowane oficjalnie w Sądzie i zaakceptowane przez Konferencje Episkopatu Polski oraz Prymasa Polski - Józefa Kardynała Glempa na wniosek biskupa Adama Lepy, ówczesnego Przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Środków Społecznego Przekazu.
Pierwszym Prezesem KSF został wybrany śp. Julian Kulenty, wiceprezesami - Zygmunt Gutowski i ks. Wojciech Stokłosa, a sekretarzem - Adam Ekielski
Od roku 1994 do roku 2005 prezesem KSF był Zygmunt Gutowski, następnie śp. Iwona Romanowska, zaś od roku 2007 obowiązki prezesa KSF pełni Danuta Stachyra.
Pierwszym Asystentem Kościelnymi Stowarzyszenia był ś.p. ks. Jan Chrapek - ówczesny generał Zakonu Michalitów, późniejszy Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Od roku 1994 opiekunem duchownym KSF był do roku 2004 - śp. ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski. Opiekunem od 1994 roku do chwili obecnej jest również ojciec Feliks Folejewski
z Zakonu Księży Pallotynów oraz ojciec Stanisław Piętka - gwardian Klasztoru Niepokalanów. .

            W roku 1991 rozpoczęto produkcję filmów w powołanym w ramach KSF na podstawie koncesji Komitetu Kinematografii
Zespole Filmowym "Edukacja 2000".W roku 1992 z inicjatywy KSF pod patronatem Prymasa Polski, Ministra Edukacji oraz Prezesa "Wspólnoty Polskiej"zaczęły powstawać Kluby Wideo Edukacja 2000. Do chwili obecnej powstało ponad 340 klubów w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. W roku 1993 utworzone zostało Centrum Edukacji 2000 szkolące młodych dziennikarzy m.in. dla potrzeb powstających mediów katolickich. W latach 1997-1998 Stowarzyszenie było jednym z głównych inicjatorów reaktywowania przez Zakon Franciszkanów Radia Niepokalanówi powołania Telewizji Niepokalanów (obecnie TV Puls) oraz   w pierwszych latach działania - współorganizatorem tych inicjatyw.  W roku 1999 Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymało dyplom w Konkursie "Pro Publico Bono" na Obywatelską Inicjatywę dziesięciolecia 1989-1999organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka o następującym brzmieniu:   "W dowód uznania dla Uczestnika Konkursu  Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego  za dzielność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczypospolitej".
           
Za wspieranie działalności    Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego Walne Zjazdy KSF nadałytytułyHonorowych Członków KSF: ś.p. arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, ś.p. biskupowi Władysławowi Miziołkowi, ś.p. biskupowi Janowi Chrapkowi, ś.p. ojcu Henkowi Hoekstra - prezesowi OCIC  śp. biskupowi Zbigniewowi Kraszewskiemu,oraz pierwszemu prezesowi KSF - ś.p. reżyserowi Julianowi Kulentemu.
           Tytuły Honorowych Członków KSF otrzymali również: biskup Adam Lepa, biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, ojciec Feliks Folejewski, ojciec Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej, ks. prałat - Zdzisław Peszkowski, prof. Andrzej Ruszkowski z Kanady, s. Angela Ann Żukowski (USA) - prezes UNDA, Robert Molhant (Belgia) - sekretarz generalny OCIC.        
            W lutym roku 2001 odbył się kolejny Walny Zjazd KSF, na którym wybranowładze Stowarzyszenia.

Prezesem został wybrany ponownie Zygmunt Gutowski. Wiceprezesami KSF są Andrzej Bogusław Januszewski i Wiesław Domagalski.  Sekretarzem został Romuald Lech Wierzbicki, zaś Skarbnikiem - Danuta Stachyra.Członkami Zarządu wybrani zostali również Elżbieta Cieślik,  Eugeniusz Jachym,   Izabela Orkisz i Iwona Romanowska. W składKomisji Rewizyjnejweszli Michał Kulenty, Helena Pokropek, Artur Stachyra, ks. Antoni Zieliński i Agnieszka Żurakowska.
          Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów AD i powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu. Od roku 1993 KSF jest członkiemMiędzynarodowej Organizacji Filmu i Audiowizji OCIC, która rokrocznie desygnuje członka JuryMiędzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowiei funduje specjalną nagrodę OCIC, podobnie jak na największych festiwalach filmowych na   świecie. W listopadzie 2001 roku po połączeniu OCIC z UNDA Katolickie Stowarzyszenie Filmowe obok organizacji UNDA Polska stało sie członkiemMiędzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Radia, Telewizji i Filmu SIGNIS Polska i przez 3 lata pragnęło doprowadzić do połączenia tych organizacji. Wobec braku dobrej woli ze strony przedstaiwiceli UNDA Polska oraz braku aktywności - zrezygnowało w roku 2005 z udziału w tej organizacji
OŚWIADCZENIE

Zarząd  Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego zdecydowanie popiera ponadparyjną inicjatywę 155 posłanek i posłów nowelizacji Konstytucji RP celem wzmocnienia, doprecyzowania ochrony życia człowieka poprzez uzupełnienie jej 38 artykułu o słowa: " od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".
W obliczu rozlicznych zamachów nażycie ludzkie: terroryzmu, aborcji, eutanazji takie jednoznaczne, bezwarunkowe wzmocnienie ochrony prawnej człowieka w naszej ustawie zasadniczej uważamy za sprawę najwyższej wagi i ważny element w budowaniu cywilizacji życia i miłości.
Jednoczesnie apelujemy do twórców: filmowców, aktorów, pisarzy, artystów abyprzez swe dziełą promowali szacunek dla życia każdego człowieka.

Za Zarząd - Danuta Stachyra - wiceprezes
***
Dni Filmu Katolickiego 24 marca 2007  ul. Łowicka 21>>>
***
Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 4 stycznia 2007 po długiej chorobie odeszła do Pana
ś.p. IWONA ROMANOWSKA  - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, teolog, krytyk filmowy. 
[Rozmiar: 12832 bajtów]
o czym powiadamiają pogrążeni w smutku i wspominający w modlitwie Jej wielkiem zasługi,
również dla Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego 
- Rodzina, Zarząd KSF i członkowie Stowarzyszenia.
Pogrzeb odbył sie 9 stycznia 2007 w Skórczu,
***

WŁADZE KSF
W dniu 3 grudnia 2005 w Niepokalanowie odbył sie kolejny Walny Zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego in. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem ustępującego Zarządu KSF >>> i sprawozdaniem Komitetu Organizacyjnego Festiwali w Niepokalanowie Walny Zjazd udzielił jednogłośnie absolutorium ustępującym władzom KSF i podziękował członkom dotychczasowych władz oraz
ustępującemu po dwóch kadencjach prezesowi - Zygmuntowi Gutowskiemu
.
Na Zjeździe obecny był ojciec Stanisław Piętka, gwardian Niepokalanowa, Honorowy Członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, opiekun duchowy KSF (obok ojca Feliksa Folejewskiego). .
 

Rozmiar: 146544 bajtów     
Na zdjęciach: sprawozdanie finansowe składa skarbnik KSF - Danuta Stachyra, po prawej Elżbieta Cieślik, Lidia Nowicka,
Marek Nowicki i Andrzej Januszewski, po lewej - Artur Stachyra.
Na drugim zdjęciu: po lewej - dotychczasowy prezes KSF - Zygmunt Gutowski, zaś po prawej - nowy prezes KSF - Iwona Romanowska. 
Nowym prezesem KSF została wybrana Iwona Romanowska, teolog, krytyk filmowy.
Do nowego Zarządu weszli ponadto
:
dr inż. Andrzej Bogusław Januszewski jako wiceprezes i dyrektor Festiwalu, Danuta Stachyra jako  wiceprezes Ryszard Nowaczewski jako skarbnik,   Elżbieta Cieślik jako sekretarz
członkowie Zarządu - senator dr Jan Szafraniec, wicedyrektor Festiwalu, dr inż. Antoni Zięba, .
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Artura Stachyrę jako przewodniczącego, Romualda Lecha Wierzbickiego jako wiceprzewodniczącego,
Grażynę Krupską, Małgorzatę Jurgowiak i Lidię Nowicką. 
Omówiono dalsze działani Stowarzyszenia, organizację XXI Festiwalu w Niepokalanowie w dniach 17-21 maja 2005 roku, a takżę - współpracę z mediami, organizację projekcji filmów idystrybucji kaset i DVD>>>

Rozmiar: 194979 bajtów       Rozmiar: 194849 bajtów  
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Jurgowiak, Ryszard Nowaczewski, Romuald Lech Wierzbicki, Jan Szafraniec,
Antoni Zięba, ojciec Stanisław Piętka  i Krystyna Dziob.
*** Rozmiar: 154479 bajtów
Opłatek członków KSF z Księdzem Prałatem Henrykiem Bartuszkiem - proboszczem Parafii św. Jakuba. Od lewej: Hanna Koch, Iwona Roomanowska, Romuald Lech Wierzbicki, ks. Henryk Bartuszek, Ryszard Nowaczewski, Grażyna Krupska, Zygmunt Gutowski, Danuta Stachyra.


Kolejny tematyczny Kongres Ruchów Katolickich "Mistyka drogą rozwoju życia duchowego" odbył się 10 grudnia 2005 roku.
W styczniu - Kongres odbył się Kongres na temat kultury. Szczegóły
www.kongresruchow.pl .

                                                               III KONGRES RUCHÓW KATOLICKICH  
Rozmiar: 426130 bajtów    Rozmiar: 127898 bajtów    Rozmiar: 374953 bajtów
Kongres odbywa się w Kościele św. Stanisława Kostki i Domu Pielgrzymkowym Amicus. Będzie trwał 2 lata (co miesiąc jedna sesja tematyczna).  Patronat objął Prymas Józef Kardynał Glemp, obecni byli - nuncjusz papieski- abp. Józef Kowalczyk, bp Piotr Libera, bp. Bronisław Dembowski, bp Mieczysław Cisło, zaś abp Józef Michalik zainaugurował działanie serwisu internetowegowww.kongresruchow.pl  ; FOTOREPORTAŻ>>
(OPOKA)  Kilka tysięcy osób z ponad stu ruchów i stowarzyszeń katolickich, w tym goście z 17 krajów, przybyło do Warszawy, aby uczestniczyć w sesji inaugurującej III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Gościem dwudniowego Kongresu był m.in. Prymas Polski kard. Józef Glemp. Spotkanie otworzył ks. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. W kongresie uczestniczył także abp Józef Michalik. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski najważniejszym zadaniem ruchów i stowarzyszeń katolickich jest promocja dobra i integralnej hierarchii wartości oraz obrona zasad. To zadania identyczne dla całego Kościoła: wierzyć w obecność Chrystusa i dawać dowody tej wiary. Abp Michalik podkreślił, że ruchy i stowarzyszenia są wielką nadzieją Kościoła. W naszym kraju jest ich 150, a należy do nich ponad 4 proc. Polaków, czyli ok. 1,5 miliona osób.  Hasłem spotkania, które odbywa się w kościele św. Stanisława Kostki, jest werset z Ewangelii św. Łukasza: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął".    ak/zs © Radio Vaticana 2005)          Szczegóły :www.kongresruchow.pl  orazKAI >>> 

KSF jest członkiem Międzynarodowej organizacji SIGNIS
oraz członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Zarząd KSF

Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 
PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50 

nr 11101040-401040203569 

Strony powstały  na Serwerze Warszawy Fundacji Polska-Europa-Polonia ;  http://www.warszawa.mazowsze.pl/