SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA FILMOWEGO

IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO  ZA OKRES OD 15.12.2007 DO 26.10.2013

                Nadzwyczajny Walny Zjazd 15 grudnia 2007 roku dokonał wyboru nowego Prezesa KSF
– po śmierci śp. Iwony Romanowskiej oraz wyborów uzupełniających do Zarządu.  Prezesem została wybrana Danuta Stachyra, dotychczasowy wiceprezes KSF, zaś członkami Zarządu – s. Beata Iwaszko i Zygmunt Gutowski, wybrany na zwolnioną funkcję wiceprezesa KSF.  W okresie sprawozdawczym Katolickie Stowarzyszenie Filmowe zorganizowało 6 corocznych Międzynarodowych Katolickich Festiwali Filmów i Multimediów Niepokalanów ‘AD oraz 4 razy brało udział jako współorganizator w  Targach Wydawców Katolickich. Przyznawało także coroczne Nagrody im. Juliana Kulentego , pierwszego prezesa KSF ,  „ Multimedia w służbie Ewangelii”. W roku 2011 współorganizowało – wspólnie z Fundacją Polska-Europa-Polonia i władzami Powiatu Sochaczew Międzynarodowy Konkurs – Multimedialny „Chopin w XXI wieku”, związany z 200-leciem urodzin Fryderyka Chopina. Stowarzyszenie uczestniczyło także aktywnie w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich poprzez udział wiceprezesów Andrzeja Januszewskiego i Zygmunta Gutowskiego w Obradach Plenarnych  , zaś Zygmunt Gutowski był przez jedną kadencję członkiem Rady Programowej ORRK.

1. Festiwal Niepokalanów organizowany jest  już od roku 1986 wspólnie z Klasztorem Ojców Franciszkanów w maju każdego roku. W poszczególnych latach zgłoszono 2008 – 136 filmów,
43 programy radiowe i 30 programów multimedialnych z 15 krajów, w roku 2009 – 170 filmów, 47 programów radiowych i 30 multimedialnych z 21 krajów, w roku 2010 – 175 filmów, 39 programów radiowych i 7 multimedialnych z 17 krajów, w roku 2011 – 174 filmy,  30 programy radiowe i 4 multimedialne, w roku 2012 – 108 filmów, 20 programów radiowych i 14 programów multimedialnych z 14 krajów, w roku 2013 – 158 filmów,  42 programy  radiowe i 20 multimedialnych z 13 krajów. Dodatkowo nagradzano strony internetowe z całego świata - zwłaszcza wykorzystujące nowe technologie jak portale społecznościowe, fotoreportaże, nagrania video i  telewizję, a ostatnio - nadające Msze św. na żywo. W roku 2010 organizowany był XXV Jubileuszowy Festiwal, z okazji którego wręczono Medale25-lecia dla Zasłużonych dla Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego i Festiwalu Niepokalanów. Współudział  w organizacji Festiwalu   Klasztoru Ojców Franciszkanów w  Niepokalanowie związany jest z delegowaniem kolejnych dyrektorów Festiwalu:  do roku 2008 był to o. Stanisław Piętka, w latach 2009-2010 - o. Ignacy Kosmanay  oraz w ostatnich 3 latach – o. Jacek Staszewski. Klasztor udostępnia sale projekcyjne, wydaje materiały festiwalowe – plakaty, dyplomy i zaproszenia, przedstawiciel Klasztoru uczestniczy w Komisji Selekcyjnej i Jury Festiwalu.   Całoroczna organizacja Festiwalu ze strony Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego (prowadzenie biura i korespondencji z uczestnikami, prowadzenie stron internetowych, wydaje komunikaty i katalogi festiwalowe, pozyskiwanie i rozliczanie środków, pozyskiwanie patronów i sponsorów oraz wolontariuszy, organizacja prezentacji KSF i Festiwalu na Targach Wydawców Katolickich - przy zmniejszających się funduszach - wymaga dużego wysiłku i zaangażowania członków KSF. Z ramienia KSF przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest  prezes Danuta Stachyra , zaś wicedyrektorami Festiwalu – wiceprezesi  KSF:  Zygmunt Gutowski i  Andrzej  Januszewski. Biuro Festiwalowe przez cały okres sprawozdawczy  prowadziła  Grażyna Krupska, Komisji Selekcyjnej przewodzi w ostatnich latach Krystyna Młoduchowska-Dziob, zaś już od 5 lat Festiwale są rejestrowane na wideo przez członka KSF – Sylwestra Jesionkiewicza. W Jury Festiwalu uczestniczyli ponadto członkowie KSF - Antoni Zięba, Eugeniusz Jachym,  Jan Szafraniec,  ks. Andrzej Zieliński , Elżbieta Cieślik, s. Beata Iwaszko czy Anna Osławska, a także Maria Jędrzejewska, Andrzej Maywald czy s. Katarzyna Purska, którzy nie byli członkami KSF . Z zagranicy w Jury uczestniczyli o. CM Paul z Indii i krytycy filmowi z Białorusi: Galina Shur,  Andrzej Rasiński  i reż. Jurij Gorulow. Dzięki temu ostatniemu już od 8 lat organizowany jest w Białorusi Festiwal Magnificat, na którym przyznawana jest specjalna Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego w postaci Statuetki św. Maksymiliana, podobnie jak nagroda Signis Białoruś przyznawana jest rokrocznie na Festiwalu Niepokalanów.Podziękowania należą się także władzom Akademii Polonijnej w Częstochowie, której studenci bezinteresownie pomagali w tłumaczeniu filmów oraz służyli jako tłumacze dla zagranicznych gości festiwalowych . Stowarzyszenie na zasadach wzajemności przeniosło Przegląd Filmów Polonijnych do Częstochowy i pomogło w organizacji w Częstochowie Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny” w niekolizyjnym październikowym terminie.  Dzięki temu niektórzy twórcy mogą prezentować swoje prace na obu festiwalach.

2. Targi Wydawców Katolickich  na Zamku Królewskim w Warszawie
 Katolickie Stowarzyszenie Filmowe po okresie biernego uczestnictwa w Targach - w roku 2010 rozpoczęło aktywny udział w imprezie organizując corocznie tematyczne projekcje filmów festiwalowych w Sali Kinowej Zamku oraz prezentując te filmy na stoisku udostępnionym nieodpłatnie przez organizatorów Targów. W latach 2012 i 2013 dodatkowo otwarcie Targów Wydawców Katolickich było połączone z  Uroczystym Otwarciem Festiwalu i wręczaniem nagród „Media w służbie Ewangelii”. Podczas Targów KSF na swoim stoisku umożliwiało uczestnikom Festiwalu promocję i sprzedaż ich filmów i programów. Ponadto Stowarzyszenie wspierało  autorów poprzez zakup od nich płyt DVD i przeznaczanie ich na nagrody festiwalowe dla innych uczestników.

3. Nagrody im. Juliana Kulentego „Media w służbie Ewangelii” w postaci statuetki św. Maksymiliana są przyznawane przez Zarząd KSF od roku 2004. W roku 2008 otrzymali je – bp. Adam Lepa i  o. Leos Ryska z czeskiej TV Noe, w roku 2009 – red. Robert Tekieli i ks. Marian Szablewski z Australii, w roku 2010 – red. Jan Pospieszalski i o. CM Paul z Indii, w roku 2011 – ks. Roman Szpakowski i reż. Shigeki Chiba z Japonii, w roku 2012 – Wydawnictwo Franciszkanów w Niepokalanowie i Wydawnictwo EDEBE z Hiszpanii, zaś w roku 2013 – Gazeta Polska oraz Radio Watykan.

4. Strony Internetowe   - Prowadzone są 2 strony internetowe KSF i Festiwalu:  od roku 2005 www.festiwalniepokalanow.pl  oraz  wykorzystywaną od roku 1998, dzięki wsparciu Fundacji Polska-Europa-Polonia,  strona  www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow   .  Informacje zwłaszcza o Festiwalach w Niepokalanowie umieszczane są także na stronie głównej prowadzonego przez Fundację Portalu Warszawy i Mazowsza www.warszawa.mazowsze.pl, ; a także na kilkunastu stronach internetowych w kraju i zagranicą, w tym stronach internetowych rozgłośni radiowych i czasopism z Radiem Niepokalanów, Radiem Maryja, tygodnikami: Niedziela i Gość Niedzielny na czele. Poza sporadycznymi informacjami w publicznej  telewizji i w radiu - w latach 2012 i 2013 Telewizja Odnowa nadawała w internecie transmisję na żywo z projekcji festiwalowych, połączone z wywiadami z autorami i organizatorami filmów oraz  projekcją filmów po uzyskaniu zgody ich producentów. Powrócono w ten sposób do zorganizowanej  w roku 1998 w Telewizji Niepokalanów – transmisji festiwalu na żywo oraz w roku 2001 we współpracy z Wirtualną Polską - pierwszej na świecie transmisji internetowej z festiwalu filmowego. Od roku 2008 rozpoczęto także umieszczanie 2-minutowych zwiastunów filmów na You Tube, których oglądalność sięgała do 30 tys. widzów (np. film Pawła Woldana o Papieżu Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim, film Grzegorza Brauna „Eugenika” oraz film Dominika Tarczyńskiego „Kolumbia nadzieją świata”).

5. Sprawy organizacyjne i członkowskie – Stowarzyszenie liczy obecnie 29 członków, w tym
8 członków honorowych z kraju i zagranicy. W  skład Zarządu w roku 2008 wchodzili Danuta Stachyra – prezes,  Andrzej Januszewski i Zygmunt Gutowski  jako wiceprezesi,  Elżbieta Cieślik jako sekretarz, Ryszard Nowaczewski  jako skarbnik ,  Antoni Zięba, Jan Szafraniec, s. Beata Iwaszko  i Lidia Nowicka. W roku 2009 Lidia Nowicka przestała być członkiem Zarządu w związku z  wynikającym z działaniem na niekorzyść Katolickiego utraceniem wraz z mężem Markiem Nowickim praw członkowskich KSF. Do dnia dzisiejszego nie zwrócili oni,  mimo licznych monitów, wypożyczonych kilkunastu kaset festiwalowych oraz opłaconej przez KSF struktury strony internetowej (web design).
W roku 2011 z pracy w Zarządzie zrezygnowała Elżbieta Cieślik i Ryszard Nowaczewski.  Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej i zaległości w płaceniu przez członków składek – bilans jest dodatni, zaś w okresie sprawozdawczym zakupiono drukarkę wielofunkcyjną i notebook. KSF utrzymuje także do dnia dzisiejszego pracujące na bieżąco w poniedziałki i piątki  Biuro KSF i Festiwalu, opłacając wynajem lokalu, telefonu i szerokopasmowego internetu.

6. Podziękowania 

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe pragnie wyrazić szczególną wdzięczność  Panu Bogu za wieloletnią opiekę - praktycznie od początku działalności w roku 1986  ze strony śp. Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa. Dziękujemy także kard. Kazimierzowi Nyczowi, który jako Metropolita Warszawski przejął patronat nad Festiwalem i wspomaga nas poprzez osobiste uczestnictwo w Festiwalu oraz fundowanie nagród. Wsparcia Festiwalowi udzielało wielu biskupów w tym kard. Henryk Gulbinowicz, abp. Józef Michalik – przewodniczący Episkopatu Polski, bp. Tadeusz Pikus, abp Stanisław Ziółek, abp Henryk Hoser . Zasługi dla KSF i Festiwalu mają także  członkowie  honorowi KSF – bp Adam Lepa i o. Stanisław Piętka, asystent Kościelny Stowarzyszenia, wieloletni gwardian Klasztoru oraz o. Feliks Folejewski Pallotyn, o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja i o. Feliks Poćwiardowski - werbista. Dziękujemy także za wsparcie i patronat władzom Województwa – wojewodzie Jackowi Kozłowskiemu i marszałkowi Adamowi Struzikowi, a także staroście sochaczewskiemu – Tadeuszowi Korysiowi i kolejnym burmistrzom Sochaczewa, zwłaszcza zaś - władzom Gminy Teresin z wójtem Markiem Olechowskim i Markiem Jaworskim na czele oraz Wydawnictwu A-Z z Krakowa. Bez ich wsparcia organizacja Festiwalu byłaby niemożliwa.

 Wnioski  na przyszłość. Ze względu na zablokowanie od ponad 2 lat dotacji państwowych, szczególnie z Polskiego Instytut Sztuki Filmowej (w dniu 10 października br była złożona Interpelacja Poselska w tej sprawie, która oczekuje na wyjaśnienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – dalszy udział KSF we współorganizacji Festiwalu staje się niemożliwy. Konieczne jest także rozpatrzenie sprawy rezygnacji z prowadzenia stałego Biura i znalezienie miejsca na Archiwum Festiwali Niepokalanów. Pismo w tej sprawie do Gwardiana Klasztoru Niepokalanów zostało wysłane 12 września br.  z kopią do Asystenta Kościelnego KSF. Zadaniem Nowego Zarządu będzie dokonanie uzgodnień w powyższej sprawie, zgodnie ze stanowiskiem obecnego Zjazdu KSF. Niezależnie jednak od spraw organizacji festiwali w Niepokalanowie – kontynuowanie działalności przez  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego jest niezmiernie ważne dla dalszego wspierania i promocji autorów wielu dzieł ,  bardzo cennych dla pogłębiania życia duchowego i  przypominania historii i tradycji, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

 Za Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego:
 Danuta Stachyra – prezes , Zygmunt Gutowski – wiceprezes i Andrzej Januszewski – wiceprezes