0201  Promieniowanie ojcostwa

           Paternity radiation

           Promieniowanie ojcostwa

reż./dir.     Maria Brzezińska

prod.  Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin, Polska; Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  39'  słuchowisko  Polska  2003

Słuchowisko według dramatu Karola Wojtyły "Promieniowanie ojcostwa". Zrealizowane z okazji 25-lecia

pontyfikatu Jana Pawła II. Zawiera rozważania nad ludzkością, którą w dramacie symbolizuje ADAM - jako Ojciec

 Ludzkości i ojciec rodziny; medytacje na temat jego relacji z Bogiem i z Dzieckiem (MONIKA); refleksje

dotyczące odpowiedzialności za słowo "moje" czyli odpowiedzialnej miłości - roli MATKI w rodzinie i MATKI -

KOŚCIOŁA.

Radio program based on Karol Wojtyła drama 'Paternity radiation', produced on the occasion of 25

anniversary of John Paul II pontificate. The play includes reflections on humankind, which is symbolized in

the drama by ADAM - as a Father of Humankind and a family's father, meditation concerning relationship 

between God and a child (MONIKA); reflections related to responsibility for the word 'my' - that is

responsible love - a role of MOTHER in the family and in the CHURCH.

0202   Dobre duchy Afryki

           Africa Good Spirits

           Dobre duchy Afryki

reż./dir.  Katarzyna Zagraba

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  29'  program radiowy   Polska  2003

Reportaż z wyjazdu Krystyny Zagraby do Ghany w ramach przeznaczonego dla młodzieży programu misyjnego

(Africa Youth Project), realizowanego przez Ojców i Siostry Białe. Celem programu  jest uwrażliwienie młodych

ludzi na problematykę misyjną. Reportaż pokazuje biedę w życiu mieszkańców Ghany, a zarazem wielobarwną,

niezwykłą kulturę i odmienne, egzotyczne obyczaje.

The report by Krystyna Zagraba from her travel to Ghana within the framework of mission program Africa

Youth Project for young people, implemented by White Fathers and Sisters. The goal of a program is to make

young people more sensitive to mission issues. The report shows poverty of Ghana citizens, and at the same

time multicolor, unusual culture and different, exotic customs.

0203   Siedem Dni w Regionie - 5.12.2003

           Seven Days in the Region - 5.12.2003

           Siedem Dni w Regionie - 5.12.2003

reż./dir.  Agnieszka Goleniak

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  36'  program radiowy   Polska  2003

Cykliczna audycja nadawana (na żywo) przez Radio Niepokalanów w każdy piątek  o godz. 14.15. Zawiera

informacje o aktualnych imprezach kulturalnych i wydarzeniach z życia katolików "między Łodzią a Warszawą".

W prezentowanej audycji m.in. przeprowadzono rozmowę z duchownym prawosławnym o świętym Mikołaju.

.Regular program transmitted by Radio Niepokalanów every Friday at 14.15. It includes information about

actual cultural events. The program presented shows the talk with Orthodox clerical about St. Nicholas –

bishop.

0203   Siedem Dni w Regionie - 5.12.2003

           Seven Days in the Region - 5.12.2003

           Siedem Dni w Regionie - 5.12.2003

reż./dir.     Edyta Waleszczyńska

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  36'  program radiowy   Polska  2003

Cykliczna audycja nadawana (na żywo) przez Radio Niepokalanów w każdy piątek  o godz. 14.15. Zawiera

informacje o aktualnych imprezach kulturalnych i wydarzeniach z życia katolików "między Łodzią a Warszawą".

W prezentowanej audycji m.in. przeprowadzono rozmowę z duchownym prawosławnym o świętym Mikołaju.

.Regular program transmitted by Radio Niepokalanów every Friday at 14.15. It includes information about

actual cultural events. The program presented shows the talk with Orthodox clerical about St. Nicholas –

bishop.

0204   Siedem Dni w Regionie - 10.01.2004

           Seven Days in the Region - 10.01.2004

           Siedem Dni w Regionie - 10.01.2004

reż./dir.  Agnieszka Goleniak

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  45'  program radiowy   Polska  2004

Cykliczna audycja nadawana (na żywo) przez Radio Niepokalanów w każdy piątek  o godz. 14.15. Zawiera

informacje o aktualnych imprezach kulturalnych i wydarzeniach z życia katolików "między Łodzią a Warszawą".

W prezentowanej audycji m.in. przeprowadzono rozmowę z twórcami ośrodka leczenia narkomanów w

Sochaczewie.

Regular program transmitted by Radio Niepokalanów every Friday at 14.15. It includes information about

actual cultural events. The program presented shows the talk with the founders of the center for treatment

drug addicted in Sochaczew.

0204   Siedem Dni w Regionie - 10.01.2004

           Seven Days in the Region - 10.01.2004

           Siedem Dni w Regionie - 10.01.2004

reż./dir.     Edyta Waleszczyńska

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  45'  program radiowy   Polska  2004

Cykliczna audycja nadawana (na żywo) przez Radio Niepokalanów w każdy piątek  o godz. 14.15. Zawiera

informacje o aktualnych imprezach kulturalnych i wydarzeniach z życia katolików "między Łodzią a Warszawą".

W prezentowanej audycji m.in. przeprowadzono rozmowę z twórcami ośrodka leczenia narkomanów w

Sochaczewie.

Regular program transmitted by Radio Niepokalanów every Friday at 14.15. It includes information about

actual cultural events. The program presented shows the talk with the founders of the center for treatment

drug addicted in Sochaczew.

0205   Szopka w Olsztynie

           A Crib in Olsztyn

           Szopka w Olsztynie

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  10'  reportaż radiowy   Polska  2003

Ponad 300 rzeźb, sobie tylko znanym rytmie, porusza się w szopce powstałej w małej chatce na wapiennej

podmurówce u podnóża XIV wiecznego zamku w Olsztynie koło Częstochowy. Bożonarodzeniowa szopka -

obrazy z życia codziennego przepełnione magią i tajemniczością królestwa rzeźb. Twórcą szopki jest Jan Wiewiór

rzeźbiarz z Częstochowy.

Over 300 sculptures, in their own rhythm, moves in a crib built in a small cabin on lime foundation at the foot

of XIV - century castle in Olsztyn near Częstochowa. Christmas crib - pictures of daily life full of magic and

mystery of kingdom of sculptures. Author - Jan Wiewiór - sculptor from Częstochowa.

0206   Brajl

           Braille

           Brajl

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  9'  reportaż radiowy   Polska  2003

O tym, że pisanie i czytanie brajlem osobom niewidomym i słabo widzącym otwiera szansę na normalne życie,

przekonało się już wiele osób dotkniętych tym problemem. Najlepszym przykładem są dzieci, które dzięki

znajomości brajla, doskonale radzą sobie w zwykłej szkole. W programie rozmowa z Barbarą Łukasik,

kierownikiem Ośrodka Wychowawczo-Rewalidacyjnego dla dzieci niewidomych i młodzieży niewidomej w

Częstochowie, oraz Iloną Siejcą tyflopedagogiem, a także z dziećmi niewidomymi i ich rodzicami.

Many people suffering from poor eyesight or blind became convinced that Braille writing and reading is the

option for normal life. The best example is that children owing to Braille, perfectly manage at regular school.

The program shows interviews with Barbara Łukasik, a manager of the center - Ośrodek

Wychowawczo-Rewalidacyjny for blind children and blind young people in Częstochowa, and with Ilona

Siejec - typhlopeadagogist, and also with blind children and their parents.

0207  Penderecki

           Penderecki

           Penderecki

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  5'  reportaż radiowy   Polska  2002

Rozmowa z Krzysztofem Pendereckim przy okazji XI Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie.

An interview with Krzysztof Penderecki on the occasion of the XIth  Festival of Church Music "Gaude Mater"

in Częstochowa.

0208   Dom dla  chłopców

           Home for Boys

           Dom dla  chłopców

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  13'  reportaż radiowy   Polska  2003

100 lat temu hrabina Adamina Starzeńska, po stracie ukochanej 5-letniej córeczki, wybudowała w Częstochowie

dom, jako żywy pomnik ku jej pamięci. Mieszkały w nim biedne dzieci, którymi opiekowały się Siostry Obliczanki.

Dziś jest on domem dla 55 chłopców z rodzin patologicznych, uczniów szkół  specjalnych. Może trudno w to

uwierzyć, ale ten dom w którym przez tyle lat dzieci doświadczały  i nadal doświadczają ciepła rodzinnego, może

przestać istnieć, ponieważ nie spełnia standardów unijnych. W tej sytuacji zmuszono siostry do budowy

nowego domu. Mają na to czas do 2006 roku.

100 years ago countess Adamina Starzeńska, after having lost her beloved 5 years old daughter, constructed

a house in Częstochowa as a live-monument to her memory. House residents were poor children under care of

sisters of Holy Visage. Today, the home it is a shelter for 55 boys from pathological families, pupils of special

schools. Although it is hard to believe, the house -- which for so many years has provided the children with

family warm - is very likely to cease its existence since it doesn't comply with the EU standards. In such a

situation the Sisters are forced to build a new house by 2006.

0209   Kolonie Caritas

           Caritas summer camp

           Kolonie Caritas

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  3'  reportaż radiowy   Polska  2003

Każdego roku w archidiecezji częstochowskiej kilkaset dzieci uczestniczy w wakacyjnym wypoczynku

zorganizowanym przez Caritas. Nagranie zostało zrealizowane na jednym z turnusów.

Each year in Częstochowa archidiocese several hundred children participate in summer rest organized by

Caritas.

0210   Lourdes, miasto wszystkich narodów

           Lourdes, city of all nations

           Lourdes, miasto wszystkich narodów

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  5'  reportaż radiowy   Polska  2003

Lourdes jest miastem wielu narodów - to hasło, którym w tym roku żyje Lourdes. Jest ono skierowane przez

ordynariusza diecezji Tarbes do wszystkich pielgrzymów modlących się w tym sanktuarium. O tym, czym dziś

żyje Lourdes, autorka rozmawia z o. Janem Betlejem, kapelanem Misji Polskiej w Lourdes.

Lourdes is the city of many nations - it is a current year slogan. It is addressed by the ordinary of Tarbes

diocese to all pilgrims who pray in Sanctuary. The author talks with Father Jan Betlej, capelin of Polish

Mission in Lourdes about its daily life.

0211   Boże Narodzenie

           Christmas

           Boże Narodzenie

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  6'  reportaż radiowy   Polska  2003

O Bożym Narodzeniu autorka rozmawia z dziećmi z Domu Małych Dzieci w Częstochowie prowadzonego przez

Siostry Służebniczki.

The author talks about Christmas with children from the orphanage in Częstochowa carried by Servant

0212   Biblia dla dzieci

           Bible for children

           Biblia dla dzieci

reż./dir.     Ewa Makulec

prod.       Usługi Dziennikarskie - Ewa Makulec, Częstochowa, Polska

  6'  reportaż radiowy   Polska  2003

O Biblii autorka rozmawia z dziećmi z przedszkola sióstr Nazaretanek w Częstochowie.

The author talks about Bible with children from kindergarten by Sisters of the Holy Family of Nazareth from

Częstochowa.

0213   Święta na Kresach

           Holidays at Polish Eastern Frontier

           Święta na Kresach

reż./dir.     Janusz Telejko

prod.  Katolickie Radio "Rodzina", Wrocław, Polska

  23'  reportaż radiowy   Polska  2003

Rozmowa o tradycyjnych zwyczajach spędzania Świat Bożego Narodzenia na Kresach Rzeczypospolitej w Wilnie

 i we Lwowie.

A talk about customs related to Christmas time at Polish Eastern frontier in Vilnius and in Lvov.

0214   Samotnia i policjanci

           Retreat and policemen

           Samotnia i policjanci

reż./dir.     Dorota Juchnowska

prod.       Polskie Radio Kielce S.A., Kielce, Polska

  14'  reportaż radiowy   Polska  2003

Opowieść o Księdzu Kapelanie Policjantów Stanisławie Kondraku, który z ogromną pasją służy ludziom, jak sam

mówi: "Chodzącym po brudach tego świata". Specyficzna służba policjantów nie ułatwiła autorce dotarcia do

reprezentantów tego zawodu, z wielka trudnością uzyskała ich wypowiedzi.

The story about a priest policeman capelin Stanisław Kondrak, who with great passion serves people 

"walking over filth of this world". Specific policeman's service doesn't make easy to get in touch with them.

She got their comments in the course of hard efforts.

0215  Nareszcie razem

           Finally together

           Nareszcie razem

reż./dir.     Hanna Bogoryja-Zakrzewska

prod.       Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

  29'  reportaż radiowy   Polska  2003

Artur Mocia  został  pobity  na stacji benzynowej i stracił pamięć. Przez trzy miesiące żył wśród bezdomnych w

Schronisku Brata Alberta we Wrocławiu. Dopiero przypadek sprawił, że odnalazł rodzinę.

Artur Mocia lost memory after being beaten on the petrol station. For three months he had been living in

Brother Albert shelter for homeless in Wrocław. Owing to a coincidence only, he found his family.

0216   Nie można płakać - trzeba żyć

           Do not cry - just go ahead

           Nie można płakać - trzeba żyć

reż./dir.  Andrzej Ilczuk

prod.  Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

  7'  reportaż radiowy   Polska  2003

Około 100 osób tworzy siedlecki Wolontariat Młodych. Audycja to rozmowa z pomysłodawcą i jednym z

organizatorów tej nieformalnej organizacji Jackiem Garbaczewskim. W rozmowie m.in. o pracy wolontariuszy, ich

formacji, stosunku do potrzebujących oraz cechach jakimi powinien odznaczać się wolontariusz.

About 100 person are gathered in the Young Volunteers of Siedlce. It is a talk with Jacek Garbaczewski

originator and one of the authors of this non-formal organization. The talk refers to volunteers' work,

formation, relation to people in need and features a volunteer should possess.

0217   Lekcja jedności

           Unity tutorial

           Lekcja jedności

reż./dir.  Andrzej Ilczuk

prod.  Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

  6'  reportaż radiowy   Polska  2003

Kostomłoty n. Bugiem są jedyną parafią neounicką w Polsce. W tej miejscowości mieszka ok. 400 osób,

kultywujących wiarę przodków.  Neounicka cerkiew w Kostomłotach jest też Sanktuarium Błogosławionych

Męczenników Podlaskich, którzy w 1874 roku, w niedalekim Pratulinie, oddali życie broniąc świątyni przed

usiłującymi ją przejąć władzami carskimi. Kostomłoty co roku odwiedza blisko 60 tysięcy pielgrzymów. O

przywiązaniu do wiary ojców mówią mieszkańcy Kostomłot oraz proboszcz parafii o. Archimandryta Roman

Piętka.

Kostomłoty on Bug river is the only neo-unite parish in Poland. There are 400 persons living in Kostomłoty-

they cherish faith of their ancestor. Neo-unite Orthodox church in Kostomłoty is the Sanctuary of  Blessed

Podlasie Martyrs who died in 1874 in Pratulin when defending the temple against tsar-authority trying to

take it over. There is about 60 thousand pilgrims every year in Kostomłoty. Inhabitants of Kostomłoty and

father Roman Piętka tell us about their attachment to religion.

0218   Dom z widokiem ...

           The house with view ...

           Dom z widokiem ...

reż./dir.  Andrzej Ilczuk

prod.  Katolickie Radio Podlasie, Siedlce, Polska

  9'  reportaż radiowy   Polska  2003

Wizyta w jedynym w Polsce Domu Pomocy dla Chorych na Chorobę Alzheimera w Ptaszkach koło Siedlec i

rozmowa z założycielką placówki dr Krystyną Jałyńską - Kwiatkowską.

A visit to only one in Poland Center helping people suffering from Alzheimer disease in Ptaszki near Siedlce

and talk with dr. Krystyna Jałyńska - Kwiatkowska founder of the institution.

0219   Medal dla siostry

           A Medal for a Sister

           Medal dla siostry

reż./dir.     Aneta Wieczerzak

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  25'  reportaż radiowy   Polska  2001

Mała wioska w południowej Polsce. Czas drugiej wojny światowej ... Do furty klasztornej puka żydowskie

dziecko szukające schronienia. Troje bohaterów reportażu (Jan, Michał i Katarzyna) opowiada przejmującą

historię o tym, z jakim poświęceniem i narażeniem własnego z życia siostry zakonne z Turkowic ocaliły ich od

zagłady, stwarzając warunki ciepła rodzinnego i bezpieczeństwa w tych okrutnych czasach wojny.

Place - a small village in South Poland. Time - the second world war _. To the cloister gate knocks a Jude

child looking for a shelter. Three heros of the report (Jan, Michał and Katarzyna) tell moving story about

nuns of Turkowice who saved the children risking their own lives.

0220  Tajemnice nieprawości

           The Secret of Wrongdoing

           Tajemnice nieprawości

reż./dir.  Czesława Borowik

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  15'  reportaż radiowy   Polska  2003

Reportaż odkrywa nowe spojrzenie na zło, które zrodziła ideologia nazizmu. Stworzył ją człowiek, który swoją

niedolę próbował filozoficznie uzasadnić negując istnienie Boga jako źródła prawdy, miłości i dobra. Miało to

opłakany skutek dla Europy i świata. Audycja jest ostrzeżeniem, że nawet myśl, która rodzi się z negacji Boga

jako nieskończonej Miłości, jest drogą na manowce tego świata, może prowadzić do zagłady.

The report discovers a new approach to evil, which was born by Nazism ideology. It was 'invented' by a man

who attempted to justify own misery, deny existence of God as the source of Truth, Love and Good. Ideology

had lamentable result for Europe and the world. The report carries on the message that any idea emerging

from contradiction of God - is a way to go astray, and it may lead to destruction.

0221   Pszczoły pana Pszczoły

           Bees of Mr Bee /Pszczoła/

           Pszczoły pana Pszczoły

reż./dir.     Anna Kaczkowska

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  30'  reportaż radiowy   Polska  2003

Bohater reportażu - pan Zygmunt Pszczoła ze wsi Nowodwór w województwie lubelskim, jest 80-letnim

pszczelarzem, wciąż pozostającym pod urokiem harmonii świata i zadziwionym cudami natury, które widzi m.in. w

życiu pszczół. Audycję wzbogacono fragmentami poradnika ks. Antoniego Misiewicza  1863 roku pt. "Przyjaciel

pszczół", pisanego ku pokrzepieniu serc oraz dla przekazania "nauk moralnych, które człowiek z obserwacji

pszczół wynieść powinien".

The program hero -- Mr. Zygmunt Pszczoła from Nowodwór (Lublin area) is a 80 years old apiarist, being

under the spell of world harmony and amazed by miracle of nature, especially perceived by him in life of bees.

The broadcast has been enriched with fragments of preist Antoni Misiewicz guidebook "Friend of bees" of

1863, written to lift spirits and to convey the message about morals that should be learnt from bees' life

observations.

0222   Jak dwa gołąbki

           Like two love pigeons

           Jak dwa gołąbki

reż./dir.     Anna Kaczkowska

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  20'  reportaż radiowy   Polska  2003

Pan Piotr Leśniowski ma 98 lat, pani Janina - 95. Od 73 lat są zgodnym, bardzo kochającym się małżeństwem. Żyli

zwyczajnie: uczciwie, pracowicie, bogobojnie. W sensie materialnym nie mogą mówić o sukcesie, ale dali

znakomity przykład dzieciom i wnukom. Są szczęśliwi, spełnieni - już myślą o100 urodzinach małżonka i 75-leciu

ślubu.

Mr. Piotr Leśniowski - 98 years old, Mrs. Janina Leśniowska - 95 years old. For 73 years they have been

unanimous, loving couple. Their life is ordinary: upright, busy, religious. They are not successful in terms of

money but they have set an excellent example for children and grandchildren. They are happy, fulfilled - now

they are thinking about 100 anniversary of Piotr's birthday and 75 anniversary of their marriage.

0223   Dlaczego ja ?

           Why me?

           Dlaczego ja ?

reż./dir.     Anna Kaczkowska

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  24'  reportaż radiowy   Polska  2003

Bohaterka audycji została okaleczona przez brak miłości w domu rodzinnym. Ojciec pił, znerwicowana matka biła

dzieci, panował tam strach i przemoc. Dziewczynce wydawało się, że znajdzie oparcie w grupie rówieśników z

podwórka. Trafiła do grona narkomanów i tak straciła najlepsze 25 lat swojego życia. Mówi, że dzisiejsza

trzeźwość została jej dana. Uczy się, dopiero teraz, kochać swoją zmarłą matkę, wybaczyła jej i modli się za nią.

Audycja mówi m.in. O tym jak wynaturzony może być świat bez miłości.

The heroine of the program has been damaged by lack of love in her family home. The father was dinking, the

neurotic mother was beating the children; home was gripped with fear and violence. The girl seemed to find

support in peer group from courtyard. She ran into a group of drug addicted, and lost the best 25 years of her

life. Now, she talks that today's sobriety was given to her. Now, she learns how to love her died mother, she

has forgiven her and prays for her. The program talks how the world without love may be distorted.

0224   Święty czas w Berdyczowie

           Holy time in Berdyczów

           Święty czas w Berdyczowie

reż./dir.  Małgorzata Sawicka

prod.       Radio Lublin S.A., Lublin, Polska

  24'  reportaż radiowy   Polska  2003

Opowieść ks. Alberta Galeckiego o losach własnych i o dziejach kościoła św. Barbary w Berdyczowie na

Ukrainie. Jego rodzina przez wiele lat była prześladowana przez władze sowieckie za to, że nie wyrzekła się

polskości i wiary katolickiej. Teraz, gdy nadszedł święty czas, jak ksiądz nazywa okres wolności religijnej na

Ukrainie, trzeba w berdyczowskiej parafii odbudować polskość i wiarę.

The story by priest Albert Galecki about his own fortune and the history of St. Barbara church in Berdyczów

in Ukraine. His family for many years was persecuted by soviet authorities because it did not renounce their

catholic faith and Polishness. Now, when the holy time has come -- as priest Albert calls time of religion

freedom in Ukraine  - there is a need to rebuild Polishness and faith in Berdyczów parish.

0225   Melos i Thanatos - cz. I

           Melos and Thantaos – part I

           Melos i Thanatos - cz. I

reż./dir.     Marek Dyżewski

prod.       Polskie Radio Program II, Warszawa, Polska

  55'  słuchowisko  Polska  2002

Dzieło radiowe "Melos i Thanatos" jest medytacja o tym, jak człowiek wiary odnosi się do przemijalności swego

życia, a więc do śmierci - swojej i swoich bliskich. Tłem tych rozważań są arcydzieła muzyki średniowiecza,

baroku i romantyzmu oraz zawierające się w nich przesłanie.

Radio art-work Melos and Thantaos is meditations about how a man trusting God refers to his life passing by,

to the death of his relatives and his own. In the background of these meditations we may taste masterpieces of

medieval, baroque and romanticism music and their messages.


0226   Melos i Thanatos - cz. II

           Melos and Thantaos – part II

           Melos i Thanatos - cz. II

reż./dir.     Marek Dyżewski

prod.       Polskie Radio Program II, Warszawa, Polska

  58'  słuchowisko  Polska  2002

0227   Przez Boga do człowieka

           Thourh God to Man

           Przez Boga do człowieka

reż./dir.     Maria Basza

prod.  Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego, Lublin, Polska

  18'  reportaż radiowy   Polska  2003

Audycja opowiada o doktorze Henryku Mosingu - lekarzu, społeczniku, wychowawcy młodzieży - człowieku

głębokiej wiary. Autorka mieszkająca we Lwowie miała okazję poznać go osobiście. Niezwykła osobowość

bohatera audycji - fachowość lekarza, skromność warunków jego życia, ofiarność, otwartość - zapisała się

pamięci wielu ludzi. Program jest przyczynkiem do rozpoczynającego się procesu beatyfikacyjnego Henryka

Mosinga.

The program tells about doctor Henryk Mosing - medicine, social activist, teacher of young people - man of

deep faith. The author living in Lwów had an opportunity to met him personally. Unusual personality of the

hero - proficiency of doctor, simplicity of his life conditions, generosity, openness - was written in memory of

many people. Program is a contribution to the actually starting beatification process of Henryk Mosing.

0228   Ars moriendi et vivendi christianorum. Światło z mroku katakumb

           Ars moriendi et vivendi christianorum The light in catacombs

           Ars moriendi et vivendi christianorum. Światło z mroku katakumb

reż./dir.     Ks. Sławomir Czalej

prod.  Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego, Lublin, Polska

  21'  reportaż radiowy   Polska  2003

Audycja poświęcona rzymskim katakumbom przedstawia znaczenia symboliczne inskrypcji nagrobkowych,

znaków i rzeźb wczesnego chrześcijaństwa, przede wszystkim w odniesieniu do małżeństwa, rodziny, pracy i

Eucharystii. Te niezmiernie istotne informacje przedstawione są kontekście historycznym.

The program devoted to catacombs of Roma, shows meanings of symbolic grave inscriptions, signs and

sculptures of early Christianity, in regard - in particular to marriage, family, work and the Eucharist. The

most important information is presented in the historical context.

0229  Przypowieść o dobrym człowieku

           A story of a good man

           Przypowieść o dobrym człowieku

reż./dir.  Ryszard Paluch

prod.  Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Katolickiego, Lublin, Polska

  22'  reportaż radiowy   Polska  2003

Audycja opowiada o świętej Urszuli Ledóchowskiej założycielce Sióstr Urszulanek. Autor wędrował ścieżkami,

po których chodziła Święta, rozmawiał z ludźmi, którzy ją pamiętają. Udział wzięli m.in. prof. dr hab. Z. Zdybicka

(siostra tego samego zgromadzenia) autorka książki o Urszuli Ledóchowskiej, siostry z Domu Macierzystego i ks.

J. Mikuła. Program zawiera również formułę kanonizacyjną wygłoszoną przez Papieża Jana Pawła II w dniu 18 maja

 2003 roku.

The program tells us of St. Ursule Leduchowska, founder of Ursuline convent. The author followed St. Urule

paths, talked with people, who remember her. Participants to the program were prof. dr hab. Z. Zdybicka

(Ursuline sister) - author of a book about Urszula Ledóchowska, sisters from Order Home /Dom Macierzysty/,

priest J. Mikuła. The program includes also canonization formula delivered by Pope Jan Paweł II on May 18,

2003.

0230   Kocham tych chłopców

           I love those boys

           Kocham tych chłopców

reż./dir.  Waldemar Kasperczak

prod.       Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

  20'  reportaż radiowy   Polska  2003

Danuta Zadurowicz - radca prawny od spraw finansowych - przypadkowo natrafiła na list młodego chłopaka,

który odsiaduje karę w więzieniu w Łowiczu. Chłopak szukał kontaktu ze światem zewnętrznym, z osobą

duchowną, która zechciałaby z nim porozmawiać. Pani Danuta, matka protestanckiego duchownego, pojechała

do więzienia. Od tej pory stała się świeckim kapelanem. Reportaż pokazuje, ile w dzieło resocjalizacji może wnieść

autentycznie przeżywana miłość bliźniego. Na ten temat wypowiadają się więzienni psychologowie, dyrektor

więzienia, strażnicy. O sile czynienia tego dobra świadczą unikalne nagrania ze spotkań z więźniami.

Danuta Zadurowicz - legal adviser on financial matters -has accidentally found a letter of a young boy, who

serves a punishment in Łowicz prison. The boy looked for a contact with external world, with father -

confessor, someone ready to talk to him. Danuta - mother of a protestant clergyman went to the prison. Since

then she has become a prison chaplain. The program shows how much real love may contribute to

rehabilitation process. Unique recordings of meeting with prisoners. Opinions by prison psychologists, prison

 governor, warders.

0230   Kocham tych chłopców

           I love those boys

           Kocham tych chłopców

reż./dir.     Henryk Dedo

prod.       Polskie Radio S.A. Studio Reportazu i Dokumentu, Warszawa, Polska

  20'  reportaż radiowy   Polska  2003

Danuta Zadurowicz - radca prawny od spraw finansowych - przypadkowo natrafiła na list młodego chłopaka,

który odsiaduje karę w więzieniu w Łowiczu. Chłopak szukał kontaktu ze światem zewnętrznym, z osobą

duchowną, która zechciałaby z nim porozmawiać. Pani Danuta, matka protestanckiego duchownego, pojechała

do więzienia. Od tej pory stała się świeckim kapelanem. Reportaż pokazuje, ile w dzieło resocjalizacji może wnieść

autentycznie przeżywana miłość bliźniego. Na ten temat wypowiadają się więzienni psychologowie, dyrektor

więzienia, strażnicy. O sile czynienia tego dobra świadczą unikalne nagrania ze spotkań z więźniami.

Danuta Zadurowicz - legal adviser on financial matters -has accidentally found a letter of a young boy, who

serves a punishment in Łowicz prison. The boy looked for a contact with external world, with father -

confessor, someone ready to talk to him. Danuta - mother of a protestant clergyman went to the prison. Since

then she has become a prison chaplain. The program shows how much real love may contribute to

rehabilitation process. Unique recordings of meeting with prisoners. Opinions by prison psychologists, prison

 governor, warders.

0231   Wróg w domu

           An enemy in your home

           Wróg w domu

reż./dir.  Mariusz Pieśniewski

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  45'  reportaż radiowy   Polska  2003

Program przedstawia historię młodego człowieka uzależnionego od telewizji. Telewizor - zwykły przedmiot czy

niebezpieczeństwo dla domowników? O telewizji na poważnie i z humorem w jednym z odcinków cyklicznego

programu dla młodzieży "Lubimy poniedziałki".

The program presents a story of a young man addicted to television. TV set - a common thing or a danger to a

household? About television humorously and seriously in a broadcast for young people entitled "We Like

Mondays".

0231   Wróg w domu

           An enemy in your home

           Wróg w domu

reż./dir.  Zbigniew Kisiela

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  45'  reportaż radiowy   Polska  2003

Program przedstawia historię młodego człowieka uzależnionego od telewizji. Telewizor - zwykły przedmiot czy

niebezpieczeństwo dla domowników? O telewizji na poważnie i z humorem w jednym z odcinków cyklicznego

programu dla młodzieży "Lubimy poniedziałki".

The program presents a story of a young man addicted to television. TV set - a common thing or a danger to a

household? About television humorously and seriously in a broadcast for young people entitled "We Like

Mondays".

0232   Czas minął, czyli historia na wesoło

           The time is up, that is to say 'funny history'

           Czas minął, czyli historia na wesoło

reż./dir.  Zbigniew Kisiela

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  21'  reportaż radiowy   Polska  2003

"Czas minął, czyli historya na wesoło" to krótki przegląd historii Polski. W scenkach historyczna prawda

przeplata się teraźniejszością i humorem. Możemy się przekonać, jak bardzo historia  jest bliska czasom

współczesnym.

"The time is up, that is to say funny history" this is a short survey of  Polish history. In short scenes historical

truth is interspersed with the present and humor. We may get convince how much history is near to our

0232   Czas minął, czyli historia na wesoło

           The time is up, that is to say 'funny history'

           Czas minął, czyli historia na wesoło

reż./dir.  Mariusz Pieśniewski

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  21'  reportaż radiowy   Polska  2003

"Czas minął, czyli historya na wesoło" to krótki przegląd historii Polski. W scenkach historyczna prawda

przeplata się teraźniejszością i humorem. Możemy się przekonać, jak bardzo historia  jest bliska czasom

współczesnym.

"The time is up, that is to say funny history" this is a short survey of  Polish history. In short scenes historical

truth is interspersed with the present and humor. We may get convince how much history is near to our

0233   Reklamy programu "Lubimy Poniedziałki"

           We are fond of Mondays Broadcasts Advertising

           Reklamy programu "Lubimy Poniedziałki"

reż./dir.  Zbigniew Kisiela

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  19'  program radiowy   Polska  2003

Reklamy audycji "Lubimy poniedziałki" to krótkie historie zaprawione dużą dawką specyficznego humoru

charakterystycznego dla twórców programu. Głównym ich zadaniem jest pokazanie młodym ludziom, że o

rzeczach trudnych i ważnych można mówić ciekawie.

"We are fond of Mondays" broadcast's advertising consists of short stories with own specific sense of humor.

The ads' main goal is to show young people that it is possible to talk about difficult subjects in an interesting

way.

0233   Reklamy programu "Lubimy Poniedziałki"

           We are fond of Mondays Broadcasts Advertising

           Reklamy programu "Lubimy Poniedziałki"

reż./dir.  Mariusz Pieśniewski

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  19'  program radiowy   Polska  2003

Reklamy audycji "Lubimy poniedziałki" to krótkie historie zaprawione dużą dawką specyficznego humoru

charakterystycznego dla twórców programu. Głównym ich zadaniem jest pokazanie młodym ludziom, że o

rzeczach trudnych i ważnych można mówić ciekawie.

"We are fond of Mondays" broadcast's advertising consists of short stories with own specific sense of humor.

The ads' main goal is to show young people that it is possible to talk about difficult subjects in an interesting

way.

0234   W domu śmierci

           In house of death

           W domu śmierci

reż./dir.  Mariusz Pieśniewski

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  37'  reportaż radiowy   Polska  2003

Takich miejsc jest w Polsce zaledwie kilka. Ukryte pod kościołami krypty, a w nich kilkusetletnie ciała zastygłe w

bezruchu. Śmierć fascynowała ludzi od tysięcy lat. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Co się dzieje z

człowiekiem pomiędzy życiem tu i teraz a życiem wiecznym? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy we

franciszkańskim klasztorze w Miedniewicach koło Żyrardowa, gdzie w podkościelnych kryptach toczy się

rozmowa na tematy życia i śmierci.

In Poland there are not so many places like this one. Hidden crypts under churches with several hundred

years' bodies. For a thousand years people always have been fascinated by death. What does happen with a

man after death? What does happen to our souls in afterlife? To find answers to these fascinating questions,

we decided to visit Franciscan cloister in Miedniewice near Żyrardów, where a discussion about life and

death is being carried in the crypts.

0234   W domu śmierci

           In house of death

           W domu śmierci

reż./dir.  Zbigniew Kisiela

prod.       Radio Niepokalanów, Teresin, Polska

  37'  reportaż radiowy   Polska  2003

Takich miejsc jest w Polsce zaledwie kilka. Ukryte pod kościołami krypty, a w nich kilkusetletnie ciała zastygłe w

bezruchu. Śmierć fascynowała ludzi od tysięcy lat. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Co się dzieje z

człowiekiem pomiędzy życiem tu i teraz a życiem wiecznym? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy we

franciszkańskim klasztorze w Miedniewicach koło Żyrardowa, gdzie w podkościelnych kryptach toczy się

rozmowa na tematy życia i śmierci.

In Poland there are not so many places like this one. Hidden crypts under churches with several hundred

years' bodies. For a thousand years people always have been fascinated by death. What does happen with a

man after death? What does happen to our souls in afterlife? To find answers to these fascinating questions,

we decided to visit Franciscan cloister in Miedniewice near Żyrardów, where a discussion about life and

death is being carried in the crypts.

0235  Świadkowie świadka - cz. 1

           Witnesses of the witness - part 1

           Świadkowie świadka - cz. 1

reż./dir.  Krzysztof Hudzik

prod.       Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

  23'  reportaż radiowy   Polska  2003

Audycja nawiązuje do treści książki pt. "Świadkowie świadka", opublikowanej w 2003 r. przez Instytut Jana Pawła

 II KUL. Wybitne postaci - świadków Ojca Św. bądź jego idei przedstawia  współredaktor książki, ks. dr Alfred

Wierzbicki   (KUL, wicerektor MSD w Lublinie). Część I audycji to spotkania z Iriną Alberti, J. Navarro-Valsem

(fragmenty jego wypowiedzi) oraz Normanem Davisem.

The program refers to the book " Witnesses of the witness", published in 2003, by Institute of John Paul II

KUL. Extraordinary persons - witnesses to the Holy Father, or to his ideas presented by priest Dr. Alfred

Wierzbicki co-editor. (KUL, vicepresident MSD in Lublin). Part 1 includes a report of the meeting with Irina

Alberti, J. Navarro-Vals (fragments of their statements) and Norman Davis.

0236  Świadkowie świadka - cz. 2

           Witnesses of the witness - part 2

           Świadkowie świadka - cz. 2

reż./dir.  Krzysztof Hudzik

prod.       Radio Plus Lublin, Lublin, Polska

  25'  program radiowy   Polska  2004

Audycja nawiązuje do treści książki pt. "Świadkowie świadka", opublikowanej w 2003 roku przez Instytut Jana

Pawła II KUL. Wybitne postaci świadków Ojca Św., bądź jego idei, przedstawia współredaktor książki, ks. dr

Alfred Wierzbicki (KUL, wicerektor MSD w Lublinie). Część II audycji to spotkania z prof. R. Buttiglione, abpem

Stanisławem Dziwiszem oraz kard. C. Ruinim.  O Ojcu Świętym mówi także jego następca na katedrze etyki - ks.

prof. Tadeusz Styczeń.

The program refers to the book " Witnesses of the witness", published in 2003, by Institute of John Paul II

KUL. Extraordinary persons - witnesses to the Holy Father, or to his ideas presented by priest Dr. Alfred

Wierzbicki co-editor. (KUL, vicepresident MSD in Lublin). Part 2 includes a report of the meeting with R.

Buttiglione, archbishop Stanisław Dziwisz and cardinal C. Ruini.  Also priest prof. Tadeusz Styczeń tells us

about the Holy Father.

0237   Warto posłuchać dzieci

           It's worth listening to children

           Warto posłuchać dzieci

reż./dir.     Anna Jakubczyk

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  9'  program radiowy   Polska  2003

"Warto posłuchać dzieci" to część audycji dla dzieci i z udziałem dzieci pt. "Kuferek", w której dzieci mówią o

wartościach takich jak miłość, piękno, przyjaźń itp. W sposób spontaniczny, niewinny, piękny, szczery i

nieskażony manipulacją mówią o tym co jest ważne "nauczając" nie tylko małych ale i dużych.

The program is prepared for children and with children who talk about love, beauty, friendship etc.

Spontaneously and innocently they say what is important 'teaching' minors and adults.

0238   Magazyn Pielgrzyma Jasnogórskiego

           Jasna Góra Pilgrim's Magazine

           Magazyn Pielgrzyma Jasnogórskiego

reż./dir.     Dorota Kołodzieczyk

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  64'  program telewizyjny Polska  2003

Program nadawany od czerwca do końca sierpnia miał na celu rozpropagowanie pieszego pielgrzymowania oraz

pogłębienie przeżycia pielgrzymki na Jasną Górę. Audycja obejmuje jeden dzień (z okresu od 5 do 15 sierpnia)

tzw. Pielgrzymowania Duchowego dla słuchaczy Radia Józef - tych, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie oraz

 tych którzy idą z pielgrzymką.  Program radia podporządkowany był pielgrzymkom jasnogórskim. Zawiera

wspólne z pielgrzymami modlitwy, konferencje pielgrzymkowe  księdza Piotra Pawlukiewicza, mini reportaże, 

rozmowy z pielgrzymami na szlaku i z pielgrzymami duchowymi oraz rozważania tematyki dnia.

The program broadcast from June till the end of August was meant for making pilgrimages more popular and

for deepening the experience of pilgrimage to Jasna Góra. The program covers one day (from 5th to 15th

August) of the so called spiritual pilgrimage addressed to listeners of Radio Joseph, to those who cannot

pilgrim in fact and to those who pilgrim. The radio program was adjusted to Jasna Góra pilgrimage schedule.

It contained prayers, conferences by priest Piotr Pawlukiewicz, mini-reports, talks with those who pilgrim in

fact and those who pilgrim mentally.


0239   Dwa plus dwa. Cierpienie, które daje wolność

           Jasna Góra Pilgrim's Magazine

           Dwa plus dwa. Cierpienie, które daje wolność

reż./dir.     Anna Maruszeczko

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  65'  program radiowy   Polska  2003

To jeden z cyklu programów publicystycznych emitowanych od 2,5 roku. Ideą tego cyklu jest wspólne

dochodzenie do prawdy o świecie.. Nie boimy się trudnych tematów, ale też dalecy jesteśmy od sztucznego

generowania sporów. W "2+2" mamy czas na spokojną wymianę myśli. Program o cierpieniu jest krzepiący.

Goście - dr Maria Golczyńska, psycholog i psychiatra oraz ks. dr Romuald Jaworski, psychoterapeuta - mówią o

tym, że cierpienie może doprowadzić do zmiany koncepcji życia. Jeśli się przez nie przejdzie zwycięsko, to

człowiek wie, że się nie rozpadnie. Zamiast wiecznie pytać  "dlaczego", trzeba zobaczyć swój cel. Himalaiści

cierpią, ale widzą swój cel - górę, którą chcą zdobyć. Oni wiedzą, że ich cierpienie ma sens.

The one of the series broadcast for 2,5 years. The idea of the program is to search for the truth about the

world. We are not afraid of difficult topics however, we are far from 'producing' disputes. During the program

we have the opportunity to exchange our opinions and thoughts. The program on suffering is _ comforting.

Guests - dr Maria Golczyńska - psychologist and psychiatrist and priest dr Romuald Jaworski,

psychotherapist - talk about suffering that may lead to changing the way of living. If you go through suffering,

you will know you are not going to collapse. Instead of asking "why" one should see the target. Climbers

suffer however they see their goal - a mountain they want to conquer. They know their suffering makes sense.

0239   Dwa plus dwa. Cierpienie, które daje wolność

           Jasna Góra Pilgrim's Magazine

           Dwa plus dwa. Cierpienie, które daje wolność

reż./dir.     Robert Tekieli

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  65'  program radiowy   Polska  2003

To jeden z cyklu programów publicystycznych emitowanych od 2,5 roku. Ideą tego cyklu jest wspólne

dochodzenie do prawdy o świecie.. Nie boimy się trudnych tematów, ale też dalecy jesteśmy od sztucznego

generowania sporów. W "2+2" mamy czas na spokojną wymianę myśli. Program o cierpieniu jest krzepiący.

Goście - dr Maria Golczyńska, psycholog i psychiatra oraz ks. dr Romuald Jaworski, psychoterapeuta - mówią o

tym, że cierpienie może doprowadzić do zmiany koncepcji życia. Jeśli się przez nie przejdzie zwycięsko, to

człowiek wie, że się nie rozpadnie. Zamiast wiecznie pytać  "dlaczego", trzeba zobaczyć swój cel. Himalaiści

cierpią, ale widzą swój cel - górę, którą chcą zdobyć. Oni wiedzą, że ich cierpienie ma sens.

The one of the series broadcast for 2,5 years. The idea of the program is to search for the truth about the

world. We are not afraid of difficult topics however, we are far from 'producing' disputes. During the program

we have the opportunity to exchange our opinions and thoughts. The program on suffering is _ comforting.

Guests - dr Maria Golczyńska - psychologist and psychiatrist and priest dr Romuald Jaworski,

psychotherapist - talk about suffering that may lead to changing the way of living. If you go through suffering,

you will know you are not going to collapse. Instead of asking "why" one should see the target. Climbers

suffer however they see their goal - a mountain they want to conquer. They know their suffering makes sense.

0240   Na cały świat - cz. 1

           Across the World - part 1

           Na cały świat - cz. 1

reż./dir.     Adam Rostkowski

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  37'  program radiowy   Polska  2003

Audycja cykliczna ukazująca bogactwo posługiwania misjom przez osoby świeckie. O swojej pracy dla misji

opowiadają wolontariusze misyjni, misjonarze świeccy i osoby działające na rzecz misji z całej Polski. Udało nam

się pokazać życie ludzi w wielu krajach Azji, Ameryki Południowej, Afryki i Europy. Gościliśmy ludzi w różnym

wieku i o różnych zawodach. Dzięki tej audycji mogliśmy pokazywać,  że Miłość Boga nie zna granic

politycznych, społecznych a nawet kulturowych i religijnych. Audycja powstaje we współpracy z Salezjańskim

Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie oraz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Jej autorem jest wolontariusz

Adam Rostkowski, który "zaraża" nas i naszych słuchaczy miłością do misji. W odcinku I spotkanie ze świecką

misjonarką, która jako osoba niewidoma pojechała uczyć niewidome dzieci z ośrodka w Bangaloore w Indiach.  W

 ośrodku pracowała przez 5 lat. Wśród wielu poznanych tam dzieci była Schola, dziewczynka znaleziona na ulicy

Kalkuty. Od kilku lat Schola jest adoptowanym dzieckiem Wandy Wajdy. Wanda Wajda po kilku latach

pojechała do ośrodka w Bangaloore by uczyć matematyki i informatyki.

Missionary series. Missionary volunteers talk about their work at the missions. The program shows life of

people living in Asia, South America, Africa and Europe. Program guests were people of various age and

profession. We were able to show that God's love has no political, social, or cultural, and religious

boundaries. The program is produced in collaboration with Salesian Mission Center in Warsaw and Mission

Formation Center. Its author is Adam Rostkowski enthusing us with his love to mission. Part 1 is a story of a

laic missioner who being blind went to India to teach blind children in Bangaloore center and worked there

for five years. One of her pupil was Schola - a girl then adopted by Wanda Wajda. W. Wajda after several years

decided to go to Bangaloore center to teach maths and computer science.

0240   Na cały świat - cz. 1

           Across the World - part 1

           Na cały świat - cz. 1

reż./dir.     Dorota Kołodzieczyk

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  37'  program radiowy   Polska  2003

Audycja cykliczna ukazująca bogactwo posługiwania misjom przez osoby świeckie. O swojej pracy dla misji

opowiadają wolontariusze misyjni, misjonarze świeccy i osoby działające na rzecz misji z całej Polski. Udało nam

się pokazać życie ludzi w wielu krajach Azji, Ameryki Południowej, Afryki i Europy. Gościliśmy ludzi w różnym

wieku i o różnych zawodach. Dzięki tej audycji mogliśmy pokazywać,  że Miłość Boga nie zna granic

politycznych, społecznych a nawet kulturowych i religijnych. Audycja powstaje we współpracy z Salezjańskim

Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie oraz Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Jej autorem jest wolontariusz

Adam Rostkowski, który "zaraża" nas i naszych słuchaczy miłością do misji. W odcinku I spotkanie ze świecką

misjonarką, która jako osoba niewidoma pojechała uczyć niewidome dzieci z ośrodka w Bangaloore w Indiach.  W

 ośrodku pracowała przez 5 lat. Wśród wielu poznanych tam dzieci była Schola, dziewczynka znaleziona na ulicy

Kalkuty. Od kilku lat Schola jest adoptowanym dzieckiem Wandy Wajdy. Wanda Wajda po kilku latach

pojechała do ośrodka w Bangaloore by uczyć matematyki i informatyki.

Missionary series. Missionary volunteers talk about their work at the missions. The program shows life of

people living in Asia, South America, Africa and Europe. Program guests were people of various age and

profession. We were able to show that God's love has no political, social, or cultural, and religious

boundaries. The program is produced in collaboration with Salesian Mission Center in Warsaw and Mission

Formation Center. Its author is Adam Rostkowski enthusing us with his love to mission. Part 1 is a story of a

laic missioner who being blind went to India to teach blind children in Bangaloore center and worked there

for five years. One of her pupil was Schola - a girl then adopted by Wanda Wajda. W. Wajda after several years

decided to go to Bangaloore center to teach maths and computer science.

0241   Na cały świat - cz. 2

           Across the World - part 2

           Na cały świat - cz. 2

reż./dir.     Adam Rostkowski

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  36'  program radiowy   Polska  2003

W drugim odcinku spotkanie z lek. med. Norbertem Relisem, który umie dzielić, a właściwie pomnażać swoją

miłość do rodziny i do mieszkańców krajów misyjnych.

The second part includes the meeting with doctor Norbert Relis, who is capable to share, and in fact - to build

up love to the family and citizens of missionary countries.

0241   Na cały świat - cz. 2

           Across the World - part 2

           Na cały świat - cz. 2

reż./dir.     Dorota Kołodzieczyk

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  36'  program radiowy   Polska  2003

W drugim odcinku spotkanie z lek. med. Norbertem Relisem, który umie dzielić, a właściwie pomnażać swoją

miłość do rodziny i do mieszkańców krajów misyjnych.

The second part includes the meeting with doctor Norbert Relis, who is capable to share, and in fact - to build

up love to the family and citizens of missionary countries.

0242   Oto człowiek - Żona poety

           There is a man - Poet's Wife

           Oto człowiek - Żona poety

reż./dir.     Marek Jaromski

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  35'  program radiowy   Polska  2003

W cyklu "Oto człowiek" z podtytułem "Promocja człowieka niemedialnego" przedstawiani są ludzie, którzy nigdy

nie dostaliby się na pierwsze strony gazet, a których historia, tak jak historia każdego z nas, jest jakimś

świadectwem człowieczeństwa. Bohaterka odcinka Bożena Milska jest żoną zmarłego kilka lat temu, mało znanego

 poety. Niewygasła miłość do męża nadaje sens jej życiu.

In a series "Ecce homo" entitled "Promotion of a non-medial man" are presented people, whose would never

get to the newspapers cover pages, and whose story is a certain testimony. The heroine of this part -  Bożena

Miska is a wife of a poet who died few years ago. Her everlasting love to the late husband still makes sense of

her life.

0243   Miłość cierpliwa jest

           Love is Patient

           Miłość cierpliwa jest

reż./dir.  Patrycja Michońska

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  41'  program radiowy   Polska  2003

"Miłość cierpliwa jest" - to tytuł cyklu audycji emitowanych w paśmie poradnikowym "Kolorowy Magazyn dla

Ciebie". W programach na żywo, zaproszeni goście - specjaliści z dużym doświadczeniem, także osobistym, wraz

ze słuchaczami zastanawiają się nad wartością i kształtowaniem miłości w rodzinie. Prezentowana audycja jest

zapisem rozmowy o tym, jak dbać o małżeństwo.

Love is patient – is a title of series broadcast live in a guide-type band 'the Colorful Magazine for You'. Guests

 of the programs – experts in various fields with remarkable experience also personal one, consider together

with listeners the value and shaping of love in family. Program is the recording of a conversation about how

we should take care of a marriage.

0244   Ciepło za Ciepło

           Warmth for Warmth

           Ciepło za Ciepło

reż./dir.  Patrycja Michońska

prod.       Radio Józef - Sielskie Fale 96,5 FM, Warszawa, Polska

  6'  program radiowy   Polska  2003

W cyklu "Oto człowiek" - podtytuł "Promocja człowieka niemedialnego" przedstawiani są ludzie, którzy nigdy nie

 dostaliby się na pierwsze strony gazet, a których historia, tak jak historia każdego z nas, jest jakimś świadectwem

 człowieczeństwa. Bożena Milska jest żoną zmarłego kilka lat temu, mało znanego poety. Niewygasła miłość do

męża nadaje sens jej życiu.

In the series “Ecce homo" entitled “Promotion of a non-media man” are presented people, whose would never

 get to the newspapers cover pages, and whose story is a certain testimony of humanity. Bożena Milska is a

wife of a poet who died few years ago. Her everlasting love to the late husband still makes sense of her life.

0245   Gród Maryi - Niepokalanów wczoraj i dziś. Brat Leon

           The City of Virgin Mary - Niepokalnów Yesterday and Today. Brother Leon

           Gród Maryi - Niepokalanów wczoraj i dziś. Brat Leon

reż./dir.