Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów
REGULAMIN FESTIWALU   „NIEPOKALANÓW 2009”


1. Czas i miejsce

1.1. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 'AD
jest imprezą coroczną, odbywającą się w Polsce w drugiej połowie maja każdego roku
w terminie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny. Festiwal Niepokalanów 2009
odbędzie się w dniach 15, 16 i 17 maja 2009 r.

1.2. Miejscem Festiwalu jest Niepokalanów (Paprotnia / Teresin), oddalony od Warszawy
o 45 km. Część projekcji i imprez festiwalowych może być organizowana w Warszawie
oraz w innych miastach.

2. Cele i zadania Festiwalu

2.1. coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi;

2.2. wspieranie twórczości filmowej, radiowejj i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;

2.3. poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;

2.4. pomoc w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach.

3. Patronat, organizatorzy i sponsorzy

3.1. Osobisty patronat nad Festiwalem pełni Prymas Polski – ks. Józef Kardynał Glemp.

3.2. Organizatorem Festiwalu są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Klasztor Ojców Franciszkanów – Niepokalanów. Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny i Dyrekcję Festiwalu.
Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego są: Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego – Danuta Stachyra i Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów Niepokalanów – ojciec Stanisław Piętka/.
Dyrekcja Festiwalu składa się z przedstawicieli Stowarzyszenia i Klasztoru. Dyrektorem Festiwalu Niepokalanów 2009 jest ojciec Ignacy Kosmana, przedstawiciel Klasztoru Niepokalanów,  wicedyrektorami – wiceprezesi KSF:   Zygmunt Gutowski, wicedyrektor organizacyjny  i Andrzej Bogusław Januszewski, wicedyrektor programowy Festiwalu.

3.3. Komitet Organizacyjny powołuje:

- Komitet Honorowy,

- Międzynarodowe Jury. Przewodniczącym Jury Festiwalu Niepokalanów 2009 jest dr Jan Szafraniec, zaś wiceprzewodniczącym – dr inż. Antoni Zięba
- Komisję Selekcyjną w Warszawie i w Krakowie,

3.4. Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu w formie darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz organizacji Festiwalu.

4. Kategorie filmów i multimediów

4.1. Filmy są oceniane w czterech kategoriach konkursowych: filmy fabularne, filmy dokumentalne, programy telewizyjne, edukacyjne i katechetyczne oraz filmy amatorskie.

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych: słuchowiska oraz reportaże i krótkie audycje cykliczne.

4.4. Programy multimedialne oraz strony internetowe www. oceniane są bez podziału na kategorie.

4.5. W zakresie prac multimedialnych w miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe podziały.

5. Nagrody

5.1. Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX NIEPOKALANÓW 'AD przyznawana za film niezależnie od jego kategorii.

5.2. W kategoriach filmowych oraz w kategoriach programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe: pierwsza, druga i trzecia.

5.3. Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych przyznaje Jury Festiwalu.

5.4. Nagrody w  kategorii  programów multimedialnych oraz stron internetowych oraz nagrody specjalne przyznaje Komitet Organizacyjny Festiwalu w uzgodnieniu z Jury Festiwalu.

5.5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe Festiwalu mają z reguły charakter honorowy (dyplomy). Zdobywcy Grand Prix oraz pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach otrzymują Statuetkę Św. Maksymiliana Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Festiwalu.

5.6. Międzynarodowa katolicka organizacja ds. filmu, telewizji i radia SIGNIS przyznaje swoje specjalne nagrody według własnych kryteriów.

5.7. Pozaregulaminowe nagrody specjalne mogą być ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy pod warunkiem zgłoszenia regulaminu ich przyznawania najpóźniej dwa tygodnie przed otwarciem Festiwalu i zaakceptowania przez Komitet Organizacyjny.

6. Komisja Selekcyjna i Międzynarodowe Jury Festiwalu

6.1. Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł, dopuszcza filmy, programy radiowe do  Festiwalu jako zgodne z celami Festiwalu oraz kwalifikuje je wspólnie z Jury Festiwalu do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę ich treść, przesłanie i formę. Komisja Selekcyjna ma prawo do zmiany autorskiej kwalifikacji filmów i programów do poszczególnych kategorii.

6.2. Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznaje nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe.
W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów i prac multimedialnych.

6.3. Decyzje Komisji Selekcyjnej i Międzynarodowego Jury są ostateczne.

7. Zgłoszenia filmów

7.1. Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich trzech latach. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą być zgłaszane prace starsze. Czas trwania filmu amatorskiego nie może przekraczac 40 min..

7.2. Zgłoszenia kopii przeglądowych  do przeglądu selekcyjnego (poza stronami internetowymi) będą przyjmowane wyłącznie  - na płytach DVD lub VCD  lub CD  przesłanych wyznaczonym terminie  w 5 egzemplarzach na adres Biura Festiwalu „Niepokalanów  2009”   ul. Barska 2;
02-315 Warszawa. Strony internetowe należy zgłaszać są poprzez podanie w Formularzu Zgłoszenia aktywnego adresu strony.

7.3. Każda praca winna być zgłoszona na oddzielnej płycie i opisany na oddzielnym formularzu ZGŁOSZENIA. Formularze można uzyskać z internetu www.festiwalniepokalanow.pl  i www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow  oraz otrzymać w Biurze Festiwalu.
Zgłoszenia i listy dialogowe (ew. tłumaczenia) należy wysyłać drogą elektroniczną (wypełnione na formularzu z Internetu lub po wydrukowaniu – zeskanowane. Można je dodatkowo wysłac
w formie papierowej.

7.4. Prace mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej i / lub angielskiej listy dialogowej . Dla prac w wersji polskiej wymaganie to dotyczy tylko prac zakwalifikowanych do Przeglądu Konkursowego.

7.5. Filmy i programy radiowe  należy zgłaszać w terminie do dnia 15 stycznia 2009 r. wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia.
Programy multimedialne i strony internetowe należy zgłaszac do 15 marca 2009 r.
7.6. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane na stronach internetowych Festiwalu i przesłane zainteresowanym najpóźniej do dnia 20 kwietnia.

7.7. Prace zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Konkursowego  są prezentowane na Festiwalu z płyt DVD, VCD lub CD.  

7.8. Pełne koszty przesłania prac do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w celach promocyjnych
m.in. w radiu i  telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7.9. Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu
 
i mogą być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

8. Katalog i udział osobisty w Festiwalu

8.1 Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym, wydawanym w języku polskim i angielskim i dostępny w internecie i na płytach CD.

8.2. Zgłoszenia osobistego udziału (pobytu) będą przyjmowane do 10 maja na specjalnych Formularzach umieszczonych na stronach internetowych Festiwalu i przesłanych e-mailem lub drogą pocztową. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

9. Program Festiwalu

10.1. Uroczyste otwarcie Festiwalu odbywa się w jego pierwszym dniu i obejmuje: spotkanie inauguracyjne zakończone projekcją filmu konkursowego i wysłuchaniem  programu radiowego wybranych przez Komitet Organizacyjny.

10.2. Programy poszczególnych dni Festiwalu obejmują prezentacje konkursowe,
Mszę Św., rozważania religijne tzw. "Czas na refleksje" i spotkania dyskusyjne.

10.3. Uroczyste zakończenie Festiwalu odbywa się w ostatnim dniu Festiwalu i obejmuje:
Mszę św., ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .i prezentacje nagrodzonych prac.

10.4. Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak konferencje, seminaria, dyskusje, wystawy, przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, kiermasze programów sprzętu audiowizualnego  oraz wydawnictw związanych z promocją.

10.5 Prezentacje pofestiwalowe i pokazy promujące Festiwal organizowane mogą być wyłącznie na zasadach ustalonych przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepokalanów i za jego zgodą.

 

Warszawa, Niepokalanów -   wrzesień 2008
                                     Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:      

       Danuta Stachyra – prezes                                                 o. Stanisław Piętka
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe                   Klasztor Ojców Franciszkanów Niepokalanów