XXXII  Miêdzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Ksf Niepokalana 2017”

the 32st  International Catholic Film and Multimedia Festival “Ksf Niepokalana 2017”

Biuro Festiwalu/ Festival Office : Katolickie Stowarzyszenie Filmowe

ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, POLSKA  tel./ fax (+48 22) 8234489;  +48 604445824,
+48 601814096; 
  E-mail :     festiwal@ksfNiepokalana.pl  
 Internet: 
www.ksfNiepokalana.pl     or   www.warszawa.mazowsze.pl/ksfniepokalana

Zakoñczenie Festiwalu: 08.10. 2017  w Warszawie  / Closing Ceremony  the 8th of  October, 2017 in Warsaw

                           Formularz Zg³oszenia  /  Entry Form

                       Termin zg³oszeñ – 20 lipca, 2017 roku / The deadline for entries the 20th of July 2017
  
              

 

Zg³aszam :

I am sending in:

______________
  
teledysk
   viceoclip

film fabularny /

feature film

film dokumentalny

documentary film

program TV

TV program

program edukacyjny

educational program

 

 

film amatorski

amateur film

program radiowy

radio program

program multimedialny multimedia program

 

 

strona internetowa

internet website

 

 

Tytu³ orygina³u

Original title

 

 

Tytu³ angielski

English title

 

 

Tytu³ polski

Polish title

 

 

Re¿yser / Autor

Director / Author

Adres prywatny/ Address:

Telephone :

Fax:

E-mail:

 

 

Scenarzysta

Script

Adres /Address

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

 

Producent (firma)

Producer

Adres /Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

 

Dystrybutor

World Sales

Adres /Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

 

 

Zdjêcia

Photography

Adres /Address :

Telephone :

Fax:

E-mail:

 

 

Monta¿

Editing

 

 

Muzyka

Composer

 

 

G³ówni aktorzy

Main actors

 

 

Kraj i rok produkcji

Country and year of production

 

 

Jêzyk:

Language:

orygina³u/

of original

dubingu /

of dubbing

napisów /

of subtitles

listy dialogowej /

of script

 

 

Parametry techniczne orygina³u

Technical information of the master

Format

Czas projekcji

Running time    ____ __min  _______sec.

 

 

Miejsce i data premiery

Locate and date of first performance

 

 

 

 

Na jakim festiwalu by³ pokazywany ?  / At what festivals has the film been shown before ?

Nagrody i wyró¿nienia / Prizes or mentions

\

 

 

 

 

 

 

Krótka treœæ filmu (maks. 60 s³ów)

Brief synopsis (max. 60 words)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re¿yser / Director

Nota biograficzna / Biographical note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zg³oszenie  w formacie .doc lub . rft  prosimy przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹
- filmy zagraniczne
wraz z list¹ dialogow¹ w jêzyku polskim  lub angielskim.
 Filmy polskie - z list¹ dialogow¹ po zakwalifikowaniu do przegl¹du konkursowegoo zakwalif
P
³yty przegl¹dowe- 5 kopii w formacie DVD, VCD lub CD oraz ewentualne pliki przeslane porzez WeTransfer itp. Materia³y promocyjne (zdjêcia, plakaty, itp.) prosimy przes³aæ lub dostarczyæ do Biura Festiwalu.
(poniedzia
³ek godz.  15-18; œroda godz.  11-14 ew do skrzynki )

Krótki fragment filmu  /2-5 minut/) bêdzie  publikowany w internecie na stronach  Festiwalu i YouTube
Prosimy o ew. nades
³anie zwiastuna lub fragmentu filmu ..............................................................

P³yty przegl¹dowe wraz z materia³ami promocyjnymi pozostaj¹ w Archiwum Festiwalu i mog¹ byæ wykorzystywane w celach edukacyjnych i promocyjnych.

 

 

 

 

Please send the Entry Form in .doc or rft with the script in Polish or English by e-mail.  Previewing disks – 5 copies
on DVD, VCD or CD format and eventually in recordable form  send by WeTransfer etc
Promotional materials (stllis, posters, etc.) should be sent or delivered directly to the Festival Office
 (Monday 3 pm - 6 pm and Wednesday 11am -2 pm) .

The short trailer of the film (2-5 minutes) to be published on the Festival's website and You Tube.

Please send your trailer  if possible.....................................................................

Demo disks and promotional materials will be stored in the Festival's Archive and can be used for educational and promotional purposes.

 

 

O wyra¿am zgodê na emisjê filmu / programu w Katolickiej Telewizji / Radiu w Polsce bezp³atnie __ / odp³atnie __

O wyra¿am zgodê na dystrybucjê kaset lub DVD / p³yt CD w Polsce i innych krajach bezp³atnie __/ odp³atnie ____ 

O I am interested to show the film in the Catholic Television in Poland - free of charge ___ / cost appr. ______
O I am interested to distribute videocassette or DVD - free of charge ____ / cost appr ______ 


 .......................................; data / date................................. podpis / signature ……………………