REGULAMIN XXXIII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO
FESTIWALU FILMÓW I MULTIMEDIÓW „KSF NIEPOKALANA 2018”

1. Czas i miejsce Festiwalu „KSF Niepokalana 2018”

1.1.     Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana” 'AD zwany w skrócie Festiwalem „KSF Niepokalana ‘AD”
          jest imprezą coroczną, zainicjowaną w roku 1986 przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Stowarzyszenie
         "Rycerstwo Niepokalanej" oraz  Klasztor Ojców Franciszkanów  w Niepokalanowie,
który w roku 2017 zrezygnował ze wsparcia Festiwalu.
         Festiwal roku 2017 odbywa się pod Osobistym Patronatem
Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Komitetu Honorowego z udziałem
         Prymasa Polski, biskupów - członków Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Episkopatu Polski do spraw Środków Społecznego  Przekazu.
         Tradycyjnego wsparcia przy organizacji Festiwalu udziela Ministerstwo Kultury poprzez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska SA
 
        oraz Fundacja Polska-Europa-Polonia.       

1.2    W roku 2018 projekcje i imprezy festiwalowe są organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe w Warszawie i w Józefowie  
oraz w innych miastach w kraju i zagranicą.

1.3.    Zgłoszenia prac festiwalowych są przyjmowane do 28 lutego 2018 roku przez Biuro Festiwalu ul. Barska 2 w Warszawie.
Uroczyste Otwarcie
Festiwalu i projekcje będą zorganizowane od 20 maja 2018 r. w Józefowie (20 km od Warszawy)
Uroczyste Zakończenie Festiwalu odbędzie się 27 maja 2017 r w Warszawie.

2.    Cele i zadania Festiwalu

         2.1.      coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów,
           inspirowanego wartościami ewangelicznymi;
2.2.
       wspieranie twórczości filmowej  i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;
2.3.
       poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;
2.4.
       pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach. 

3.    Patronat,  organizatorzy i sponsorzy

3.2.    Organizatorem Festiwalu jest  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego,  którego
  Zarząd powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu oraz zaprasza członków Komitetu Honorowego Festiwalu.

3.1.   Osobisty Patronat nad Festiwalem od roku 2017 pełni  Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  Do Komitetu Honorowego zapraszani są m.in.
przedstawiciele Episkopatu Polski i przedstawiciele nauki, kultury
  i życia społeczno-politycznego z kraju i zagranicy.

3.3.    W poszczególnych latach do grona współorganizatorów i partnerów mogą być przyjęte inne organizacje i instytucje.

3.4.  Komitet Organizacyjny powołuje:
-  
 Komitet Honorowy,
-  
 Komisję Selekcyjną,
-   Międzynarodowe Jury

3.5.   Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu w formie
darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz Festiwalu. 

4. Kategorie filmów i multimediów

4.1. Filmy są oceniane w 5 kategoriach konkursowych:  
- filmy fabularne i widowiska telewizyjne,
- filmy dokumentalne, 
 
- programy telewizyjne,
- edukacyjne i 
 katechetyczne
- filmy amatorskie.
                                       

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych:
- słuchowiska radiowe
- reportaże i krótkie audycje cykliczne.

4.3 Programy multimedialne oceniane są w dwóch kategoriach
- prezentacje multimedialne
- teledyski

4.4 Strony internetowe www. oceniane są bez podziału na kategorie.

4.5. W miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić
        nowe, bardziej szczegółowe podziały. 

5. Nagrody

5.1.  Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX NIEPOKALANÓW  'AD  przyznawana za film,  niezależnie od  jego kategorii.

5.2. W kategoriach filmowych oraz w kategoriach programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych
       przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe: pierwsza, druga i trzecia.
  

5.3.  Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych oraz dla programów multimedialnych przyznaje Jury Festiwalu.

5.4. W kategorii stron internetowych przewidziane są nagrody przyznawane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.

5.5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe Festiwalu mają z reguły charakter honorowy (dyplomy).

5.6.  Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Festiwalu.

5.7. Pozaregulaminowe nagrody specjalne mogą być ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy
       pod warunkiem zgłoszenia regulaminu ich przyznawania najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem Festiwalu 
      i zaakceptowania  przez Komitet Organizacyjny.

5.8. Promocja. Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu, a także informacje
       o partnerach i sponsorach są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym, wydawanym w języku polskim i angielskim
      oraz na stronach internetowych Festiwalu
www.ksfniepokalana.pl

6. Komisja Selekcyjna i Międzynarodowe Jury Festiwalu

6.1.  Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł, dopuszcza filmy i prace multimedialne
        do prezentacji na Festiwalu jako zgodne z celami Festiwalu oraz kwalifikuje filmy i prace multimedialne
        do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę ich treść, przesłanie i formę.
        Komisja Selekcyjna ma prawo do ostatecznego kwalifikowania filmów i programów 
 do poszczególnych kategorii.

6.2.   Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznaje nagrody regulaminowe i zatwierdza nagrody pozaregulaminowe (specjalne).  
      W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów  i prac multimedialnych.

6.3. Decyzje Komisji Selekcyjnej i Międzynarodowego Jury są ostateczne.

7. Zgłoszenia prac festiwalowych

7.1.  Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich trzech latach.
W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą 
 być zgłaszane filmy starsze.
Czas trwania filmu amatorskiego nie może przekraczać 40 min.

7.2.  Zgłoszenia kopii do przeglądu selekcyjnego są przyjmowane na płytach DVD, CD lub SD lub przesłane drogą elektroniczną
        przez umożliwiające zapis na dysku komputerowym programy typu wetransfer, vimeo, mybridge
, google itp.
|
7.3. 
 Każda praca winna być opisany na przesłanym drogą elektroniczną w formacie .doc lub .rft  oddzielnym Formularzu Zgłoszenia.
        Formularze można pozyskać z Internetu   
www.ksfniepokalana.pl lub www.warszawa.mazowsze.pl/ksfniepokalana,,
      
 uzyskać emailem lub otrzymać w Biurze Festiwalu ul. Barska 2, 02-315 Warszawa tel. (+48) 22 8234489

7.4.     Prace mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej  lub angielskiej listy dialogowej .
   Dla filmów w wersji polskiej wymaganie wersji angielskiej dotyczy filmów zakwalifikowanych do Przeglądu Konkursowego.  

7.5. Prace należy zgłaszać do Biura Festiwalu mieszczącym się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego w Warszawie, ul. Barska 2.
       wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia  i 5 kopiami DVD lub CD oraz zwiastunem (trailerem) na  adres Biura Festiwalu.
      Zgłoszenia należy przesyłać sukcesywnie
w terminie do 90 dni przed zakończeniem Festiwalu,  w roku 2017 - do 28 lutego 2018 r.

7.6. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane na stronach internetowych Festiwalu i przesłane zainteresowanym
       najpóźniej 
 15 dni przed Zakończeniem Festiwalu i rozdaniem nagród.

7.7. Prace zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Konkursowego  mogą być prezentowane  na  Festiwalu w wersji
       poprawionej (udoskonalonej), dostarczonej przez autorów  najpóźniej na 7 dni przez Zakończeniem Festiwalu.

 
7.8.
 Pełne koszty przesłania prac do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. 

 7.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych m.in. w internecie, na płytach promocyjnych
         czy w radiu  i telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7.10. Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą  być wykorzystywane do pokazów
        niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

8. Zgłoszenia prac multimedialnych

8.1.    Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. Zgłoszone prace pozostają w Archiwum Festiwalu |
i mogą 
 być wykorzystywane bezpłatnie do prezentacji  niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych.

9. Uczestnictwo w Festiwalu
  
Uczestnictwo w Festiwalu i zgłoszenia są z reguły bezpłatne
   Zgłoszenia osobistego udziału (pobytu)
  są przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed Zakończeniem Festiwalu.

10. Program 
 Festiwalu

10.1.  Uroczyste zakończenie Festiwalu obejmuje: ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .i prezentacje wybranych nagrodzonych prac.

10.2.  Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak msze sw. , seminaria, dyskusje, wystawy,
         przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, targi nagrań multimedialnych i sprzętu.

Za Komitet Organizacyjny
XXXIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu
Filmów i Multimediów – KSF Niepokalana 2018

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego