REGULAMIN FESTIWALU                   FESTIVAL REGULATIONS

REGULAMIN FESTIWALU

1. Czas i miejsce

1.1.       Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 'AD jest imprezą coroczną, odbywającą się w Polsce w drugiej połowie  maja każdego roku w terminie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny.

1.2.       Miejscem Festiwalu jest Niepokalanów (Paprotnia / Teresin), oddalony od Warszawy o 45 km. Część projekcji i imprez festiwalowych może być organizowana w Warszawie oraz w innych miastach. 

2.            Cele i zadania Festiwalu

2.1.       coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi;

2.2.       wspieranie twórczości filmowej  i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;

2.3.       poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;

2.4.       pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach. 

3.    Patronat,  organizatorzy i sponsorzy

3.1.     Osobisty patronat nad Festiwalem pełni  Prymas Polski.

3.2.    Organizatorem Festiwalu jest  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, które powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu.

3.3.    Stałej opieki Festiwalowi udzielają:   Klasztor Ojców Franciszkanów - Niepokalanów i Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

3.4.  Komitet Organizacyjny powołuje:

-   Komitet Honorowy,

-   Komisję Selekcyjną,

- Międzynarodowe Jury i jego przewodniczącego; pełnoprawnym członkiem Jury jest także przedstawiciel międzynarodowej organizacji katolickiej filmu, telewizji i radia SIGNIS.

3.5.    Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu w formie darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz Festiwalu. 

4. Kategorie filmów i multimediów

4.1. Filmy są oceniane w czterech kategoriach konkursowych:  filmy fabularne, filmy dokumentalne,  programy telewizyjne, edukacyjne i  katechetyczne oraz   filmy amatorskie.                                       

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych: słuchowiska oraz reportaże i krótkie audycje cykliczne.

4.4. Programy multimedialne oraz strony internetowe www. oceniane są bez podziału na kategorie.

4.5. W zakresie prac multimedialnych w miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe podziały. 

5. Nagrody

5.1.  Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX NIEPOKALANÓW  'AD przyznawana za film niezależnie od  jego kategorii.

5.2. W kategoriach filmowych oraz w kategoriach programów radiowych i multimedialnych przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe: pierwsza, druga i trzecia.  

5.3.  Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych oraz dla programów multimedialnych przyznaje Jury Festiwalu.

5.4. W kategori stron internetowych przewidziane są wyróżnienia przyznawane   przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.

5.5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe Festiwalu mają charakter honorowy (dyplomy). Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Festiwalu.

5.6.  Międzynarodowa katolicka organizacja ds. filmu, telewizji i radia SIGNIS przyznaje swoje specjalne nagrody według własnych kryteriów.

5.7. Pozaregulaminowe nagrody specjalne mogą być ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy pod warunkiem zgłoszenia regulaminu ich przyznawania najpóźniej dwa tygodnie przed otwarciem Festiwalu i zaakceptowania  przez Komitet Organizacyjny.

5.8. Promocja. Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym, wydawanym w języku polskim i angielskim.

6. Komisja Selekcyjna i Międzynarodowe Jury Festiwalu

6.1.  Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł, dopuszcza filmy i prace multimedialne do prezentacji na Festiwalu jako zgodne z celami Festiwalu oraz kwalifikuje filmy i prace multimedialne do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę ich treść, przesłanie i formę. Komisja Selekcyjna ma prawo do ostatecznego kwalifikowania filmów i programów  do poszczególnych kategorii.

6.2.   Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznaje nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe.  W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów  i prac multimedialnych.

6.3. Decyzje Komisji Selekcyjnej i Międzynarodowego Jury są ostateczne.

7. Zgłoszenia filmów

7.1.    Na Festiwal mogą być zgłaszane filmy spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich trzech latach. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą  być zgłaszane filmy starsze. Czas trwania filmu amatorskiego nie może przekraczać 40 min.

7.2.  Zgłoszenia kopii przeglądowych filmów do przeglądu selekcyjnego będą przyjmowane wyłącznie na płytach DVD lub VCD, w wyjątkowych przypadkach - na kasetach VHS (PAL).

7.3.  Każdy film winien być zgłoszony na oddzielnej płycie i opisany na oddzielnym formularzu ZGŁOSZENIA. Formularze można otrzymać w Biurze Festiwalu lub uzyskać z internetu www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow

7.4.     Filmy mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej i  / lub angielskiej listy dialogowej . Dla filmów w wersji polskiej wymaganie to dotyczy filmów zakwalifikowanych do Przeglądu Konkursowego.  

7.5. Filmy należy zgłaszać   w terminie do dnia 31 stycznia wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia  na  adres : Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego.

7.6. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane na stronach internetowych Festiwalu i przesłane zainteresowanym najpóźniej  do dnia 20 kwietnia.

7.7. Filmy zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Konkursowego  mogą być prezentowane  na  Festiwalu na płytach DVD lub VCD, w wyjątkowych przypadkach - na kasetach VHS   w systemie PAL i powinny  być  przesłane  najpóźniej do 10 maja.       

7.8. Pełne koszty przesłania kaset do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. Odbiór kopii konkursowych filmów przesłanych na Przegląd Konkursowy jest możliwy pięć dni po zakończeniu Festiwalu w Biurze Festiwalu w Warszawie. Ewentualne odesłanie kopii konkursowych odbywa się na koszt odbiorcy.

7.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w celach promocyjnych m.in. w telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7.10. Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą  być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

8. Zgłoszenia prac multimedialnych

8.1.    Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich dwóch latach.

8.2.    Zgłoszenia kopii do przeglądu selekcyjnego będą przyjmowane: programy radiowe - na płytach CD lub kasetach magnetofonowych,  programy multimedialne wyłącznie na płytach CD.

8.3.    Każda praca multimedialna powinna być zgłoszona na oddzielnej płycie (kasecie) i opisana na oddzielnym formularzu ZGŁOSZENIA.  Formularze można otrzymać w Biurze Festiwalu lub uzyskać z internetu www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow

8.4.     Programy radiowe i multimedialne mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej i / lub angielskiej listy dialogowej.    Dla programów w wersji polskiej wymaganie to dotyczy filmów zakwalifikowanych do Przeglądu  Końcowego.

8.5.    Prace multimedialne należy zgłaszać   w terminie do dnia 28 lutego wraz z wypełnionym Formularzem  Zgłoszenia  na  adres : Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego.

8.6. Przeglądowe kopie prac multimedialnych pozostają w Archiwum Festiwalu i mogą  być wykorzystywane do prezentacji  niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych.

9. Uczestnictwo w Festiwalu

Zgłoszenia osobistego udziału (pobytu)  będą przyjmowane do 10 maja na specjalnych Formularzach. Po tym terminie   zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

10. Program  Festiwalu

10.1. Uroczyste otwarcie Festiwalu odbywa się w jego pierwszym dniu i obejmuje: spotkanie inauguracyjne zakończone projekcją wybranego filmu konkursowego wybranego przez Komitet Organizacyjny.

10.2. Programy poszczególnych dni Festiwalu obejmują prezentacje konkursowe, Mszę Św., rozważania religijne tzw. "Czas na refleksje" i spotkania dyskusyjne.

10.3.  Uroczyste zakończenie Festiwalu odbywa się w ostatnim dniu Festiwalu i obejmuje: Mszę św., ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .i prezentacje nagrodzonych prac.

10.4. Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak seminaria, dyskusje, wystawy, przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, targi nagrań multimedialnych i sprzętu.